Ustawą z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1 - z dniem 1.10.2018 r.

Ustawą z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1 - z dniem 1.10.2018 r. - w związku z art.19e ustawy z 20.08. 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej KRS) - Złożenie do KRS:
- rocznego sprawozdania finansowego
- sprawozdania z badania, jeżeli podlegało ono badaniu
- odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz 
- sprawozdanie z działalności 

nastąpi przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Z kolei, w myśl przepisów art. 45 ust.1f i ust.1g ustawy o rachunkowości - roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (takimi podmiotami są spółdzielnie) sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Na stronie Ministerstwa Finansów2 udostępniono 31 struktur logicznych rocznych sprawozdań finansowych, których wzory zawiera ustawa o rachunkowości lub rozporządzenia określające szczególne zasady rachunkowości (np. spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych).

Do przeglądania lub edycji udostępnionych plików struktur logicznych sprawozdań finansowych należy użyć narzędzi umożliwiających przeglądanie lub edycję plików w formacie XSD (XML Schema Definition).

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej ma być sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego. Zaś wydruk w postaci papierowej tego sprawozdania będzie tylko kopią sprawozdania finansowego, nie zaś oryginałem sprawozdania finansowego.

Sporządzenie sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w BIP, dotyczy tylko tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na terminy po dniu wejścia ustawy w życie tj. po 1 października 2018 roku.

 Jednakże Ministerstwo Sprawiedliwości w tek kwestii prezentuje inne stanowisko. W piśmie Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Wydział Prawa Rejestrów)1 wyjaśniono: (…) Z dniem 1 października 2018 r. system RDF będzie przyjmował dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym i w szczególności także podpisem zaufanym (dawnej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej, z zachowaniem ściśle określonej struktury logicznej oraz w ściśle określonym formacie wszedł w życie 1 października 2018 r. i dotyczy to zarówno:
• okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe;
• okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie;
• jak też przyszłych okresów obrachunkowych.

Od dnia 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości (…) nie przewidują żadnego rozróżnienia na okresy obrachunkowe zakończone przed 1 października 2018 r. i po 30 września 2018 r.  (…) Tym samym decydujące znaczenie ma wyłącznie data sporządzania sprawozdania finansowego. Brak jest bowiem wyraźnego przepisu przejściowego, który wyłączałby stosowanie w/w nowych regulacji i umożliwiał stosowanie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r. do sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze, które zakończyły się najpóźniej w dniu 30 września 2018 r.

Stanowisko to aktualnie potwierdza również Ministerstwo Finansów1  (...) wydaje się, że jednostki zobowiązane do składania sprawozdań finansowych wraz z innymi wymaganymi dokumentami powinny kierować się wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, jako odpowiedzialnego za organizację techniczną przyjmowania ww. dokumentów do właściwego rejestru sądowego (...). 

Ponadto na podstawie znowelizowanego od 1.10.2018 r. art.27 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółdzielnie jako podatnicy tego podatku wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie będą miały obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego, w tym za 2018 r., do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia Sprawozdanie finansowe będzie przekazywane jedynie elektronicznie do KRS.

Uwaga! Pomimo, iż roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych sporządzone zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego (Dz. Urz. MF z 2015 r. poz. 81), a w szczególności rachunek zysków i strat, różni się od sprawozdań określonych w zał. nr, 1, zał. nr 4 lub 5 ustawy o rachunkowości, to wśród struktur logicznych rocznych sprawozdań finansowych nie ma odrębnej struktury dla spółdzielni mieszkaniowych,.
Wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów - z uwagi, iż sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej nie zostało określone w ustawie o rachunkowości czy w rozporządzeniu wydanym na podstawie tej ustawy - nie jest możliwe określenie odrębnej struktury logicznej sprawozdań finansowych przewidzianej tylko dla tych spółdzielni.

Z tego względu spółdzielnia mieszkaniowa wybiera - w zależności od rodzaju sporządzanego sprawozdania - właściwą strukturę dla jednostek innych lub małych czy mikro. Struktury te mają postać elektroniczną nieustrukturyzowaną, co umożliwia zamieszczenie w strukturze  własnej treści  - w przewidzianych elementach pól użytkowych - do pozycji bilansu czy rachunku zysków i strat uwzględniających jej specyfikę. I tak np. w poz. Kapitał (fundusz) podstawowy spółdzielni mieszkaniowej wykazuje się: Fundusz udziałowy, Fundusz wkładów mieszkaniowych i Fundusz wkładów budowlanych oraz ich wartości.

Dz.U. z 2018, poz.398.
2 (https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie