W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC137). Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 r.

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie podstaw prawnych realizacji Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej w latach 2023–2027. Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z konieczności wdrożenia reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) na poziomie krajowym od roku 2023.

Krajowa Rada Spółdzielcze zwróciła się do Krajowych Związków Rewizyjnych Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich o przekazanie uwag do w/w projektu do dnia 23 listopada br. (Pismo .pdf)

 

Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023-2027 został przygotowany na podstawie zreformowanej wspólnej polityki rolnej (WPR) i nowego pakietu aktów prawnych Unii Europejskiej zakładających finansowanie różnych interwencji (działań) objętych Planem z unijnych funduszy (Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji - EFRG oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW). Projektowana ustawa wdraża unijne przepisy w tym zakresie i ustanawia system zarządzania oraz kontroli w naszym kraju. Uwzględnia nowe zasady i warunki wdrażania interwencji oraz określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty w ramach poszczególnych działań, a także wprowadza regulacje w zakresie przejściowego wsparcia krajowego. Zatwierdzony przez Komisję Europejską Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 dla Polski obejmuje I i II filar wsparcia - łącznie budżet wynosi 25,125 mld euro. W I filarze zaplanowano (po przesunięciu 30% z II filaru) 17,326 mld euro oraz 7,799 mld euro w II filarze wsparcia.

 

Zatwierdzona przez KE wersja Planu Strategicznego WPR 2023-2027 dla Polski:

https://ksow.pl/wspolna-polityka-rolna/wpr-2023-2027 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie