Stanowiska podjęte w 2023 r.

 • 21 czerwca - pismo do Roberta Telusa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w sprawie suszy, problemów ze sprzedażą nawozów oraz wysokich kosztów transportu w rolnictwie - pismo PDF

 • 23 maja - pismo do Mateusza Morawieckiego, Premiera RP - w sprawie objęcia ochroną ustawową spółdzielni mieszkaniowych, które zawarły umowę na dostarczanie energii po cenach wyższych niż odbiorca uprawniony - pismo PDF

 • 28 kwietnia - pismo do Roberta Telusa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - objęcie RSP dopłatami do sprzedawanych zbóż i nasion oleistych - pismo PDF, odpowiedź MRiRW PDF

 • 26 kwietnia - pismo do Mateusza Morawieckiego, Premiera RP - w sprawie nieuzasadnionych podwyżek cen energii cieplnej- pismo PDF

 • 26 kwietnia - pismo do Roberta Telusa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - opinia do projektu Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach PS WPR 2023-2027 (I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych - pismo PDF

 • 19 kwietnia - pismo do Roberta Telusa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stanowisko w sprawie poprawionego projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa - pismo PDF

 • 17 kwietnia - pismo do Beaty Duszyńskiej-Muzyczki, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego - w sprawie podjęcia działań na rzecz zapewnienia bankom spółdzielczym i SKOK warunków do udziału w sprzedaży kredytów udzielanych na mocy ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe - pismo PDF, uchwała PDF

 • 17 kwietnia - pismo do Komisji Europejskiej - wyrażenie poparcia dla petycji Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie zerowej stawki VAT na energię cieplną oraz energie elektryczną wytwarzaną na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków - pismo PDF, uchwała PDF

 • 13 kwietnia - pismo do prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich - apel o wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisu art. 62b ustawy - Prawo energetyczne - pismo PDF, uchwała PDF

 • 11 kwietnia - pismo do Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. rolnictwa o podjęcie działań na poziomie UE w celu zabezpieczenia środków i uruchomienia skupu interwencyjnego odtłuszczonego mleka w proszku i masła, w związku z krytyczną sytuacją na rynku mleka i przetworów mlecznych - pismo PDF; załącznik (uchwała) PDF; odpowiedź Komisarza PDF

 • 11 kwietnia - pismo do Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej - poparcie dla postulatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych dotyczące przywrócenia spółdzielniom inwalidów przywilejów podatkowych i gospodarczych - pismo PDF, załącznik (uchwała) PDF

 • 7 kwietnia - petycja do Mateusza Morawieckiego, Premiera RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zrównania cen gazu dla przetwórców oraz producentów mleka i przetworów mleczarskich, z ustanowionymi dla małych cukierni i piekarni w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

 • 7 lutego - pismo do Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska -  dot. obniżenia kosztów energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz rozwiązań dla sektorów energochłonnych - pismo PDF; pismo do związków rewizyjnych PDF

 • 6 lutego - pismo do Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dot. negatywnych skutków braku wsparcia sektorowego w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027 w kluczowych sektorach rolnictwa i przetwórstwa rolnego w Polsce: mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, zbóż, oleistych, wołowiny i cielęciny, drobiu - pismo PDF

 • 16 stycznia - pismo do Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w MRiRW - uwagi do projektu wytycznych szczegółowych dot. przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.11. Premie dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027- pismo PDF

 • 13 stycznia - pismo do Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stanowisko wobec propozycji zmiany ustawy o OZE - pismo PDF

 • 13 stycznia - pismo do Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - rozwiązania potrzebne do rozwoju spółdzielni rolniczych, spółdzielni wiejskich oraz spółdzielni energetycznych - pismo PDF, załącznik PDF

 • 10 stycznia -  pismo do Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w MRiRW -  uwagi do projektu wytycznych podstawowych dot. pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 - pismo PDF

 

 

Stanowiska podjęte w 2022 r.

 • 29 listopada - pismo do Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - uwagi KRS do projektu Ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej (druk UC 137) - pismo PDF
 • 18 listopada - pismo do Janusza Kowalskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - opinia KRS do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - pismo PDF
 • 18 listopada - pismo do Krajowych Związków Rewizyjnych Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich o przekazanie uwag do  projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC137) - pismo PDF, pismo MRiRW PDF, projekt ustawy PDFTrwają konsultacje publiczne projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej
 • 16 listopada - pismo do Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - dot. górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i KRS - pismo PDF
 • 26 października - pismo do Adama Szejnfelda, Zastępcy Przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - maksymalne ceny energii elektrycznej - podmioty wrażliwe - pismo PDF
 • 24 października - pismo do Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wystąpienie KRS dotyczące objęcia wsparciem również rolniczych spółdzielni produkcyjnych - rodzin rolniczych zrzeszonych w RSP, w związku z wystąpieniem szkód suszy, gradobicia i innych zjawisk atmosferycznych w 2022 r. - pismo PDF
 • 21 października - pismo do Kazimierza Kleiny, Przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - stanowisko do ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druk senacki nr 834) - pismo PDF, załącznik PDF - uchwała
 • 5 października - pismo do Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska - wniosek o dokonanie zmian w ograniczeniach w poborze mocy uwzględniających specyfikę spółdzielni przetwórstwa spożywczego - pismo PDF
 • 4 października - pismo do Kazimierza Kleiny, Przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - zmiany do ustawy CIT - uzupełnienie - pismo PDF
 • 29 września - pismo do Kazimierza Kleiny, Przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - zmiany do ustawy CIT - pismo PDF
 • 29 września -  pismo do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów - udzielenie pomocy podmiotom gospodarczym poszkodowanym w wyniku katastrofy ekologicznej na rzece Odrze - pismo PDF
 • 27 września - pismo do Janusza Kowalskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - odpowiedź KRS na otrzymaną z MRiRW informacją o kontynuacji prac Zespołu do spraw opracowania propozycji regulacji prawnych dotyczących zachęt dla spółdzielczości rolnej w MRiRW pod przewodnictwem Wiceministra Kowalskiego - pismo PDF
 • 30 sierpnia - pismo do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów - protest wobec wstrzymania produkcji nawozów azotowych - pismo PDF

 • 29 sierpnia - pismo do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów - apel o pilne wznowienie produkcji nawozów oraz zmniejszenie wymogów dla importu nawozów azotowych z krajów spoza Unii Europejskiej - pismo PDF; odpowiedź KPRM PDF; pismo MRiRW do MAP PDF; odpowiedź MAP PDF

 • 22 sierpnia - pismo do Krzysztofa Ciecióry, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - uwagi KRS do projektu rozporządzenia Ministra RiRW w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - pismo PDF

 • 10 sierpnia - pismo do Norberta Kaczmarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - opinia KRS do projektu rozporządzenia Ministra RiRW dot. wsparcia inwestycji MŚP w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, (…), w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - pismo PDF

 • 9 sierpnia - pismo do Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska - propozycja uzupełnień do projektowanych rozwiązań dot. złagodzenia dużych wzrostów kosztów energii, gazu energii cieplnej oraz energii elektrycznej - pismo PDF; odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska PDF

 • 26 lipca - pismo do Elżbiety Witek - Marszałek Sejmu RP, Tomasza Grodzkiego - Marszałka Senatu RP - opinia KRS do projektu ustawy o dodatku węglowym - pismo do Marszałek Sejmu PDF, pismo do Marszałek Senatu PDF; pismo otrzymali także następujący senatorowie: Grzegorz Bierecki, Jolanta Hibner, Kazimierz Kleina, Maria Koc, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szejnfeld
 • 22 lipca - pismo do Norberta Kaczmarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - opinia KRS do projektu rozporządzenia dotyczącego warunków uznawania organizacji producentów i ich zrzeszeń (…) na rynku mleka i przetworów mlecznych - pismo PDF
 • 22 lipca - pismo do Norberta Kaczmarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - opinia KRS do projektu rozporządzenia dotyczącego warunków uznawania organizacji producentów i ich zrzeszeń (…) na rynkach rolnych innych niż rynek mleka i przetworów mlecznych oraz rynek owoców i warzyw - pismo PDF

 • 8 lipca - pismo do Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - opinia i uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - pismo PDF

 • 22 czerwca - pismo do Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w MRiRW - opinia KRS do projektu zmiany rozporządzenia Ministra RiRW dot. udzielania wsparcia na działalność pozarolniczą w ramach PROW - pismo PDF

 • 30 maja - pismo do Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w MRiRW - opinia do projektu zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305_2013 w związku z inwazją Rosji na Ukrainę - pismo PDF

 • 19 maja - pismo do Magdaleny Rzeczkowskiej, Minister Finansów - wniosek o zmianę miesięcznej kwoty składki na rzecz KRS stanowiącej koszt uzyskania przychodu - pismo PDF
 • 11 maja - pismo do Stanisława Trociuka, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich - stanowisko KRS w sprawie dopuszczalności zwoływania w okresie stanu epidemii walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych i podejmowania uchwał przez ten organ - pismo KRS PDF, pismo RPO PDF

 • 6 maja - pismo do Norberta Kaczmarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stanowisko KRS w sprawie propozycji zmian przepisów dotyczących funkcjonowania spółdzielni rolniczych, w tym poszerzenia zwolnień podatkowych - pismo PDF

 • 4 kwietnia - pismo do Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – stanowisko dot. warunków dopłat do nawozów w odniesieniu do rolniczych spółdzielni produkcyjnych, wraz z propozycją rozwiązań - pismo PDF; odpowiedź MRiRW PDF

 • 29 marca - pismo do Norberta Kaczmarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - opinia do projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego uproszczeń wymagań dla planu biznesowego GPR, wraz z potrzebnymi rozwiązaniami także dla organizacji producentów w tym zakresie - pismo PDF

 • 28 marca  - pismo do Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wnioski i propozycje rozwiązań dot. zmiany przepisów, zmniejszenie wymagań oraz uproszczenie biurokracji dla ułatwienia zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej i działalności związanej z rolnictwem oraz uwolnienia wiejskiej działalności gospodarczej - pismo PDF; załącznik PDF
 • 16 marca - pismo do Norberta Kaczmarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wnioski i propozycje rozwiązań po posiedzeniu Zespołu do spraw opracowania propozycji regulacji prawnych dotyczących zachęt dla spółdzielczości rolnej w dniu 10 marca br. powołanego w MRiRW - pismo PDF; załącznik PDF
 • 1 marca - pismo do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów dotyczące sytuacji w odniesieniu do wartości odszkodowań w zakresie ubezpieczania budynków gospodarczych - pismo PDF
 • 14 lutego - pismo do Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w MRiRW - opinia do projektu Wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich, zawartych w Komunikacie Komisji Europejskiej - pismo PDF
 • 11 lutego - pismo do Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - opinia KRS do projektu zmiany rozporządzenia Ministra RiRW dot. wsparcia operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” PROW 2014-2020 - pismo PDF
 • 9 lutego - pismo do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich dot. zgłoszenia uwag do projektu Wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich, zawartych w Komunikacie Komisji Europejskiej  - pismo PDF, Komunikat KE zawierający wytyczne PDF, Załącznik do Komunikatu KE PDF
 • 7 lutego - pismo do Piotra Patkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - konsultacje publiczne projektu z dnia 28 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - pismo PDF
 •  14 stycznia - pismo do Krajowych Związków Rewizyjnych Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich - prośba o zgłaszanie niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą na zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem, uwolnienie wiejskiej działalności gospodarczej - pismo PDF

 

 

Stanowiska podjęte w 2021 r.

 • 10 grudnia - pismo do Norberta Kaczmarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - istniejące bariery oraz propozycje rozwiązań dla poprawy funkcjonowania i rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej w Polsce - pismo PDF

 • 6 grudnia - pismo do Christiana Młynarka, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu  - stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - pismo PDF

 • 26 listopada - pismo do Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zgłoszenia uwag do projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego warunków udzielania pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020 - pismo PDF

 • 18 listopada - pismo do Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie projektowanych rozwiązań w ramach PS WPR 2023-2027 dla Polski - postulat w zakresie warunków dla płatności bezpośrednich - pismo PDF

 • 9 listopada - pismo do Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie większego uwzględnienia spółdzielczości w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski na lata 2023-2027, wraz z przekazaniem wnioskowanych rozwiązań w tym zakresie - pismo PDF 

 • 8 listopada - pismo do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie cen paliw gazowych zużywanych do podgrzania ciepłej wody i centralnego ogrzewania w spółdzielczych wielorodzinnych zasobach mieszkaniowych - pismo KRS PDF, odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska PDF

 • 22 października - pismo do prof. Jacka Jastrzębskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - w sprawie Trybu i Zasad Przeprowadzania Lustracji w Spółdzielniach Bankowych i Związkach Banków Spółdzielczych - pismo PDFzałącznik PDF -Tryb i Zasady Przeprowadzania Lustracji w Spółdzielniach Bankowych i Związkach Banków Spółdzielczych

 • 21 października - pismo do Kazimierza Kleiny, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP - uwagi do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład) - pismo PDF

 • 20 października - pismo do Piotra Patkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - uwagi w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (druk:UD235) - pismo PDF

 • 8 października - pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - opinia w sprawie rozwiązań dotyczących wsparcia tworzenia i rozwoju organizacji producentów i grup producentów rolnych w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027 po zmianie projektu rozporządzenia PEiR (UE) dot. realizacji planów strategicznych - pismo PDF

 • 4 października - pismo do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Dariusza Salamończyka - opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego (druk nr 1541) - pismo PDF

 • 30 września - pismo do Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii - pismo w sprawie zagadnień poruszonych w petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie zwrotu udziałów członkowskich (P10-10/21) - pismo PDF

 • 15 września - pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - opinia KRS do II projektu Planu Strategicznego WPR dla Polski na lata 2023-2027 - pismo PDF

 • 8 września - pismo do Jana Sarnowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - uwagi do projektu z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw tzw. "Polski Ład" - pismo PDF

 • 27 sierpnia - pismo do Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w MRiRW - opinia do projektu zmiany rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 2014-2020 - pismo PDF; odpowiedź MRiRW odnośnie uwzględnienia zgłoszonych uwag - tabela PDF

 • 23 sierpnia - pismo do Anny Gembickiej, Sekretarz Stanu w MRiRW - opinia do projektu zmiany rozporządzenia MRiRW dot. pomocy finansowej w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich PROW 2014-2020 - pismo PDF

 • 9 sierpnia - pismo do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - opinia do projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (UD41) - pismo PDF; informacje o projekcie ustawy na stronie Rządowego Centrum Legislacji - przejdź

 • 13 lipca - pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. warunków udzielania przez ARiMR pomocy na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych spółdzielni - pismo PDF; odpowiedź MRiRW PDF

 • 25 czerwca - pismo do Minister Rodziny i Polityki Społecznej - opinia do projektu ustawy o ekonomii społecznej (UD185) - pismo PDF;  informacje o projekcie ustawy na stronie Rządowego Centrum Legislacji - przejdź

 • 18 czerwca - pismo do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Dariusza Salamończyka - opinia do projektu ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów - pismo PDF, projekt ustawy PDF

 • 14 czerwca - pismo do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego - opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 413) - opinia PDF, projekt ustawy PDF

 • 10 czerwca - pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie nawiązania współpracy z białoruskimi organizacjami celem udzielenia pomocy w zakładaniu nowych spółdzielni, propagowania Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych, organizowania demokratycznych struktur społeczeństwa w oparciu o wartości spółdzielcze - pismo PDF

 • 26 maja - pismo do Dyrektor Generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - dot. potrzeby poszerzenia zakresu funduszy dla spółdzielni i ich związków oraz uzupełnienia wsparcia sektorowego w kluczowych dla polskiego rolnictwa sektorach w ramach przygotowywanego PS WPR, a także uproszczenia uzyskiwania przez działające spółdzielnie i ich związki statusu uznanej organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów - pismo PDF, załączniki: uchwała PDFstanowisko i opinia PDF

 • 26 maja - pismo do Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej w Państwowym Instytucie Badawczym - dot. potrzeby poszerzenia zakresu funduszy dla spółdzielni i ich związków oraz uzupełnienia wsparcia sektorowego w kluczowych dla polskiego rolnictwa sektorach w ramach przygotowywanego PS WPR, a także uproszczenia uzyskiwania przez działające spółdzielnie i ich związki statusu uznanej organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów - pismo PDF, załącznik (uchwała) PDF

 • 19 maja - pismo do Jarosława Gowina, Wicepremiera RP, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - uwagi KRS do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali - pismo PDF, tabela z uwagami PDF

 • 12 maja - pismo do Ryszarda Bartosika, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - opinia KRS do projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR, w tym udzielania pomocy producentom rolnym, których gospodarstwa rolne poniosły szkody w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  - pismo PDF

 • 20 kwietnia - pismo* do Prezydenta RP - dot. potrzeby poszerzenia zakresu funduszy dla spółdzielni i ich związków oraz uzupełnienia wsparcia sektorowego w kluczowych dla polskiego rolnictwa sektorach w ramach przygotowywanego PS WPR, a także uproszczenia uzyskiwania przez działające spółdzielnie i ich związki statusu uznanej organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów - pismo PDF

* Pismo wraz z Uchwałą zostało przekazane zgodnie z jej treścią także Premierowi, Przewodniczącym KRiRW Sejmu i Senatu oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

+ odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP - pismo PDF

 • 16 kwietnia - pismo do Anny Gembickiej, Sekretarz Stanu w MRiRW - opinia do projektu zmiany rozporządzenia Ministra RiRW dot. pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 - pismo PDF

 • 15 kwietnia - pismo do Jana Sarnowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - projekt zmian w ustawie o podatku CIT i PIT oraz ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie uregulowania CIT estońskiego w spółdzielniach - pismo PDF

 • 1 kwietnia - pismo do Krajowych Spółdzielczych Związków Rewizyjnych w sprawie możliwości organizacji szczepień przeciwko COVID-19 przez zakłady pracy - pismo PDF 

   + 7 kwietnia - pismo do Pełnomocnika Rządu ds. Narodowego Programu Szczepień przeciw SARS-CoV-2 w sprawie określenia zasad procesu szczepień przeciwko COVID-19 w zakładach pracy - pismo PDF

   + 13 maja - pismo do Krajowych Spółdzielczych Związków Rewizyjnych w sprawie programu szczepień w zakładach pracy - pismo PDF

 • 23 marca - pismo do Prezesa Rady Ministrów - wniosek o przyspieszenie objęcia Narodowym Programem Szczepień pracowników handlu detalicznego mających bezpośredni kontakt z klientami (sprzedawców) - pismo PDF

 • 16 marca - pismo do Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB - wnioski i uwagi do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski na perspektywę finansową UE 2021-2027 - pismo PDF

 • 1 marca - pismo do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dot. wydania rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez podmioty spółdzielcze w związku z aktualną sytuacją pandemiczną - pismo PDF

 • 22 lutego - pismo do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - opinia KRS do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce - pismo PDF

 • 18 lutego - pismo do Prezesa Rady Ministrów - uwzględnienie w ramach pierwszej grupy szczepień przeciw COVID-19 sprzedawców sieci "Społem", GS "SCh" oraz postałych branż spółdzielczych prowadzących handel detaliczny - pismo PDF, załącznik - uchwała PDF

 • 15 lutego - pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - uwagi i wnioski do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 dla Polski - pismo PDF, załącznik PDF, tabela - liczba uznanych OP i ich zrzeszeń w UE PDF

 • 5 lutego - pismo do Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP - projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pismo PDF

 • 4 lutego - pismo do Krajowych Spółdzielczych Związków Rewizyjnych w sprawie zgłoszenia uwag w ramach konsultacji projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności na lata 2021-2027 w Polsce - pismo PDF, projekt Umowy Partnerstwa PDF, broszura informacyjna PDF

 • 22 stycznia - pismo do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich w sprawie zgłoszenia uwag w ramach konsultacji projektu Planu Strategicznego WPR dla Polski na nową perspektywę finansową UE do 2027 - pismo PDF

 • 18 stycznia - pismo do Marszałek Sejmu RP - opinia KRS do projektu ustawy o spółdzielniach uczniowskich - pismo PDF, projekt ustawy o SU - druk nr 901 PDF

 

Stanowiska podjęte w 2020 r.

 • 21 grudnia - pismo do Prezesa Rady Ministrów dot. potrzeby zabezpieczenia środków na wsparcie sektorowe (rynkowe) planowane przez Komisję Europejską dla uznanych organizacji producentów działających na terenie UE, w budżecie WPR UE 2021-2027 dla Polski, jak również środków na tworzenie uznanych OP w Polsce oraz uproszczenia uzyskiwania przez spółdzielnie statusu uznanej OP (przejdź do PDF pisma; zestawienie liczby uznanych OP i ich zrzeszeń w UE; pismo KRS z 11.12.2020 r., załącznik 1, załącznik 2)

 • 14 grudnia - pismo do MRiRW - opinia KRS do projektu zmiany ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych ustaw (przejdź do PDF)

 • 11 grudnia - pismo do MRiRW dot. potrzeby zabezpieczenia środków na wsparcie sektorowe (rynkowe) planowane przez Komisję Europejską dla uznanych organizacji producentów działających na terenie UE, w budżecie WPR UE 2021-2027 dla Polski, jak również środków na tworzenie uznanych OP w Polsce oraz uproszczenia uzyskiwania przez spółdzielnie statusu uznanej OP (przejdź do PDF pismazałącznik 1załącznik 2)

 • 6 listopada - pismo do MRiRW - opinia projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów dot. wyrównania dochodów producentów trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ASF (przejdź do PDF)

 • 2 listopada - pismo do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego - wniosek o dokonanie zmian w ustawie z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 248) i uwzględnienie spółdzielni w regulacjach tzw. estońskiego CIT oraz wprowadzenia zmiany art. 17 ust. 1 pkt 44 w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych (przejdź do PDF). Wystąpienia w tej sprawie skierowano również do Senatorów RP współpracujących ze spółdzielczością.

 • 26 października - pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania spółdzielczej sieci handlowej w czasie pandemii - zaopatrzenie przez sklepy spółdzielcze osób objętych kwarantanną oraz przywrócenie handlu w niedzielę (przejdź do PDF: pismo, załącznik nr 1 - sklepy spółdzielcze , załącznik nr 2 - handel w niedzielę)

 • 23 października - pismo do Elżbiety Witek - Marszałek Sejmu RP oraz do Tadeusza Kościńskiego - Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych (przejdź do PDF)

 • 22 października - pismo do Prezesa Rady Ministrów dotyczące uwzględnienia spółdzielczości w Rządowym programie pomocowym dla gmin, na których terenach funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (przejdź do PDF)

 • 22 października - pismo do MRiRW - opinia KRS do projektu zmiany ustawy o grupach producentów rolnych (…), ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych – dotyczących uznawania i funkcjonowania grup i organizacji producentów w Polsce (przejdź do PDF)

 • 21 października - pismo do Elżbiety Witek - Marszałek Sejmu RP oraz do Tadeusza Kościńskiego - Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych (przejdź do PDF)

 • 21 października - pismo do Elżbiety Witek - Marszałek Sejmu RP oraz do Tadeusza Kościńskiego - Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 643) (przejdź do PDF)

 • 14 października - pismo do Przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych w sprawie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany w ustawie dochodowym od osób prawnych dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych - zwolnienie przedmiotowe z art. 17 ust. 1 pkt 44 (przejdź do PDF)

 • 14 października - pismo do Przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych - stanowisko do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przejdź do PDF)

 • 25 września - pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zrekompensowania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym braku możliwości skorzystania z pomocy w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR (przejdź do PDF)

 • 22 września - pismo do T. Grodzkiego - Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (przejdź do PDF)

 • 17 września - pismo do J. Sasina - Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (przejdź do PDF)

 • 9 września - pismo do T. Kościńskiego Ministra Finansów w sprawie powołanie wspólnego zespołu d/s sprawozdawczości spółdzielczych podmiotów finansowych (przejdź do PDF)

 • 8 września - pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie spółdzielni przygotowanych do produkcji środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie trwającej epidemii COVID-19 (przejdź do PDF)

 • 7 września - pismo do T. Kościńskiego Ministra Finansów w sprawie uwzględnienia spółdzielni w projektowanej zmianie regulacji tzw. estońskiego CIT (przejdź do PDF)

 • 2 września - pismo do MRiRW - opinia dwóch projektów rozporządzeń MRiRW: w sprawie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2020 r. oraz zaliczek na poczet pomocy w ramach niektórych dzialań PROW na lata 2014-2020 (przejdź do PDF)

 • 28 sierpnia - pismo do MRiRW - opinia do propozycji KE w strategii "Od pola do stołu" w ramach Europejskiego Zielonego Ładu dot. wprowadzenia obowiązku podawania informacji o miejscu pochodzenia mleka oraz mleka i mięsa jako składnika środków spożywczych (przejdź do PDF)

 • 26 sierpnia - pismo do Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz dot. rekompensaty dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie i domownicy w związku z pominięciem tych spółdzielni przy udzielaniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR (przejdź do PDF)

 • 31 lipca - pismo do Wiceministra Finansów dot. zmian prawnych mających na celu zapewnienie stosowania zasady proporcjonalności w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej (przejdź do PDF: wersja PL, wersja ENG)

 • 22 lipca - pismo do Prezesa Rady Ministrów dot. opłacalności obsługi kredytów preferencyjnych (przejdź do PDF)

 • 22 lipca - pismo do MRiRW zawierające opinię KRS dot. projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz PDF)

 • 26 czerwca - pismo do Prezesa RM przekazujące propozycje odnośnie udziału spółdzielczości polskiej w tworzeniu narodowego holdingu spożywczego (pobierz PDF)

 • 25 czerwca - pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające stanowisko KRS w sprawie przyjętej przez Komisję Europejską Strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (pobierz PDF)

 • 22 czerwca - pismo do Prezesa RM w sprawie braku wypłaty odszkodowań z tytułu strat w produkcji rolnej spowodowanej suszą w 2019 r. (pobierz, pobierz odpowiedź MRiRW)

 • 15 czerwca - pismo przekazujące Prezesowi RM projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim mający na celu ograniczenie nadmiernej sprawozdawczości w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej (pobierz PDF)

 • 27 maja - pismo do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o interwencję w sprawie odmawiania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym skorzystania z pomocy w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (pobierz PDF)

 • 22 maja - pismo do MRiRW zawierające stanowisko do projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pobierz PDF)

 • 11 maja - opinia do proj. zmiany Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1305/2013 dotyczącego działań PROW 2014-2020, w związku z pandemią COVID-19 (pobierz PDF)

 • 5 maja - wniosek do Kazimierza Kleiny Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP o niedokonywanie zmiany art. 90 ustawy "Tarcza Antykryzysowa 1.0" poprzez wykreślenie z tego przepisu spółdzielni (pobierz PDF)

 • 5 maja - pismo do Prezesa Zarządu PFR w sprawie uwzględnienia form zatrudnienia w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR (pobierz PDF)

 • 4 maja - pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wypłat spółdzielniom pomocy dotyczącej szkód w wyniku suszy w 2019 r. (pobierz pismo w PDF, pobierz odpowiedź w PDF

 • 29 kwietnia - pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające informacje o zaangażowaniu KRS w prowadzoną kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – Produkt Polski” (pobierz PDF - pismo wraz z załącznikami, załącznik nr 1, załącznik nr 2)

 • 26 marca - odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Biuro Prezesa RM na apel skierowany do Prezydenta RP oraz Premiera RP o przyjęcie rozwiązań chroniących działalność spółdzielni przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa (pobierz PDF - pismo KPRM, pobierz PDF - pismo KRS)

 • 24 marca - apel do Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów RP o przyjęcie rozwiązań chroniących działalność spółdzielni przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa (pobierz PDF - Prezydent, pobierz PDF - Premier)

 • 9 marca - opinia do proponowanych rozwiązań wsparcia sektorowego w ramach Planu Strategicznego WPR 2021-2027, zawartych w materiałach ze spotkania w dniu 24.02.2020 r. w MRiRW (pobierz PDF, odpowiedź MRiRW)

 • 28 lutego - opinia projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014-2020 (pobierz PDF)

 • 30 stycznia - opinia proj. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" PROW 2014-2020 (pobierz PDF)

 • 30 stycznia - opinia do projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (pobierz PDF)

 • 8 stycznia - opinia KRS do projektowanych rozwiązań oraz propozycje poziomu wsparcia w ramach interwencji objętych celem nr 3 PS WPR 2021-2027 dla sektorów m.in. zbóż, nasion roślin oleistych, wieprzowiny, mleka i przetworów mlecznych, mięsa drobiowego, wołowiny i cielęciny, baraniny i koziny, cukru (pobierz PDF)

 


 

Stanowiska podjęte w 2019 r.

 • 12 grudnia - opinia KRS - propozycje poziomu wsparcia w ramach interwencji sektorowych objętych celem szczegółowym nr 3 WPR "Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości" na lata 2021-2027 dla sektora owoców i warzyw (otwórz PDF)

 • 3 grudnia - opinia KRS do projektu analizy SWOT i zidentyfikowanych potrzeb - do Planu Strategicznego WPR 2021-2027 - sektor produktów pszczelich (otwórz PDF)

 • 14 listopada - opinia KRS do projektu analizy SWOT i zidentyfikowanych potrzeb Planu Strategicznego WPR UE na lata 2021-2027 – dla sektorów m.in. zboża, cukier, nasiona roślin oleistych, wieprzowina, wołowina i cielęcina, mleko i przetwory mleczne, mięso drobiowe, baranina i kozina (pobierz PDF)

 • 14 listopada - opinia KRS do projektu analizy SWOT i zidentyfikowanych potrzeb Planu Strategicznego WPR UE na lata 2021-2027 – dla sektora owoców i warzyw (pobierz PDF)

 • 8 listopada - opinia KRS dotycząca projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (pobierz PDF)

 • 4 października - przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycji zmiany warunków przy udzielaniu pomocy gospodarstwom dotkniętym klęską suszy w 2019 r. dot. gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą i roślinną (pobierz PDF)

 • 29 sierpnia - opinia projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. uznawania organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych (pobierz PDF)

 • 23 sierpnia - pismo KRS do Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zgłoszenia uwag i propozycji dot. tworzenia uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń przez spółdzielnie rolnicze i ich związki (pobierz PDF)

 • 2 lipca - pismo KRS do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 (pobierz pismo i załącznik)

 • 10 czerwca - pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współpracy rolników (pobierz PDF)

 • 5 czerwca - pismo KRS do Ministerstwa Finansów w sprawie zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów – UA 45)

 • 30 maja - pismo KRS do Ministerstwa Finansów Departament Rachunkowości w sprawie wyjaśnienia stosowania art. 9 ust. 6  ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916).

 • 13 maja - pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych (pobierz PDF)

 • 24 kwietnia - pismo do Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Spółdzielcze (pismozałączniki

 • 5 kwietnia - opinia KRS do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw  (pobierz PDF)

 • 1 kwietnia - pismo do Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu RP z podziękowaniem za podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania stanu prawnego Spółdzielni Uczniowskich. Więcej informacji TUTAJ

 • 6 marca - opinia do projektu zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - przekazana mailowo Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz PDF)

 • 1 marca - zgłoszenie przedstawicieli do Zespołów Porozumienia Rolniczego oraz propozycja KRS powołania dwóch dodatkowych Zespołów ds. związanych ze stabilizacją i organizacją rynków rolnych, spółdzielczością oraz opłacalności produkcji rolnej (pobierz zgłoszenie)

 • 25 lutego - opinia na temat propozycji działań wsparcia rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 - przekazane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz PDF)

 • 26 lutego - opinia do projektu Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 (pobierz PDF)

 • 30 stycznia - opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników (pobierz PDF). Zobacz także: odpowiedź MRiRWprojekt rozporządzenia 

 • 25 stycznia - podziękowania za spotkanie ze spółdzielcami - propozycje priorytetów dla rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz PDF)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie