Współpraca z organami państwa

 

Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej aktywnie uczestniczą w spotkaniach i konferencjach organizowanych m.in. przez ministerstwa, które kierują sektorami gospodarki istotnymi dla funkcjonowania i rozwoju spółdzielczości. Biorą także udział w posiedzeniach senackich i sejmowych komisji problemowych, regulujących ważne dla spółdzielni zagadnienia legislacyjne.  Prezentowane są postulaty spółdzielczości, stanowiska i opinie - w szczególności dotyczące wniosków VI Kongresu związanych z funkcjonowaniem i rozwojem spółdzielni. Przygotowywane i przekazywane są stanowiska i opinie, w tym dotyczące poprawy dostępności spółdzielni wszystkich branż do funduszy UE oraz programów realizowanych z budżetu państwa m.in. jak najszerszego dostępu spółdzielni do funduszy Regionalnych Programów Operacyjnych (wszystkie branże spółdzielcze) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (spółdzielczość rolnicza i wiejska), Programu Dostępność Plus (głównie spółdzielczość mieszkaniowa) oraz w zakresie rozwiązań legislacyjnych dotyczących uzyskania lepszych warunków dla działania spółdzielni w Polsce.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Uczestnictwo przedstawiciela KRS w spotkaniu uzgodnieniowym projektu rządowego programu „Dostępność Plus”. Udział prezesa Zarządu KRS w spotkaniu sygnatariuszy programu „Dostępność Plus” z Ministrem Inwestycji i Rozwoju. Podpisanie przez Prezesa Zarządu KRS Deklaracji Partnerstwa na rzecz dostępności - w ramach programu „Dostępność Plus”.

Ministerstwo Finansów

Uczestnictwo przedstawicieli KRS, Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie i Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w Konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu zmiany Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Uczestnictwo przedstawiciela KRS w spotkaniu konsultacyjnym projektu zmiany Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz rozwiązań dla spółdzielni uczniowskich, posiedzeniach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zorganizowanie przez KRS i MRiRW spotkania członków Komisji Spółdzielczości Rolniczej Zgromadzenia Ogólnego KRS z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, celem wspólnego wypracowywania lepszych warunków funkcjonowania i rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej. Środowisko spółdzielcze zostało zaproszone do ściślejszej współpracy z Resortem Rolnictwa.

Komisje i Podkomisje Sejmu i Senatu RP

W 2018 r. kontynuowano współpracę z Sejmem i Senatem RP (zwł. Komisjami: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gospodarki i Rozwoju, Polityki Społecznej i Rodziny, Finansów Publicznych oraz z Zespołem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Komisją Infrastruktury, Komisją Gospodarki, w posiedzeniach których uczestniczyli przedstawiciele KRS).

Przedstawiciele KRS wzięli udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP dotyczącym rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o spółdzielniach rolników. Senat przyjął 6 poprawek, w tym uwzględniono postulat KRS dotyczący możliwość uzyskiwania członkostwa w spółdzielni przez podmioty świadczące usługi mechanizacyjne. Ustawa weszła w życie w dniu 2 grudnia 2018 r. Obecnie w MRiRW trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników - KRS złożyła opinię z propozycją poszerzenia wykazu produktów, ze wskazaniem produktów do uzupełnienia.

Inne formy współpracy

  • Uczestnictwo w konferencji zorganizowanej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie ciepłownictwa i ogrzewania oraz zastosowania w gospodarce rozwiązań odnawialnych źródeł energii.
  • Stałe uczestnictwo przedstawiciela Zarządu KRS w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, opiniowanie projektów ustaw dotyczących zniesienia barier ograniczających rozwój sektora MŚP, w tym ustaw dotyczących handlu spółdzielczego, jakości artykułów rolno-spożywczych, podatku VAT, gospodarki odpadami, ograniczeń wzrostu energii elektrycznej dla firm i wiele innych.
  • Uczestniczono także w szeregu spotkań w ramach konsultacji społecznych, m.in. dotyczących wsparcia spółdzielni z poszczególnych działań PROW 2014-2020, projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, projektu Ustawy o spółdzielniach rolników, zmiany ustawy o nadzorze rynku finansowego, zmian prawnych w zakresie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej, warunków prawnych i uwarunkowań biurokratycznych dotyczących tworzenia grup i organizacji producentów.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie