Uchwała nr 23/2022 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Lustratora - PRZEJDŹ (.pdf)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23/2022 ZO KRS z dnia 1 lipca 2022 r. - Kodeks Etyki Lustratora - PRZEJDŹ (.pdf)


  

KODEKS ETYKI LUSTRATORA

 

CELE KODEKSU

 

Kodeks stanowi zestawienie zasad postępowań, wartości i norm zachowań, którymi powinien kierować się Lustrator[1] w trakcie wykonywania badania lustracyjnego w jednostce kontrolowanej (spółdzielni) na podstawie przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze[2]. Lustrator powinien wykonywać swoje zadania w sposób wysoce etyczny i profesjonalny, przy poszanowaniu interesu spółdzielni i jej członków oraz systemu prawnego, uwzględniając postanowienia niniejszego Kodeksu Etyki Lustratora.

Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich Lustratorów posiadających uprawnienia Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

ZASADY ETYKI LUSTRATORA

 

Podstawowymi zasadami, którymi powinni kierować się Lustratorzy są:

  1. RZETELNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ.

  2. OBIEKTYWIZM, BEZSTRONNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ.

  3. KOMPETENCJE I STARANNOŚĆ.

  4. ZACHOWANIE TAJEMNICY.

  5. PROFESJONALIZM.

 

1. Rzetelność i uczciwość.

Lustratora obowiązuje rzetelność i uczciwość. Oznacza to, że na wszystkich etapach badania lustracyjnego powinien pracować rzetelnie, uczciwie i odpowiedzialnie, dążąc do uzyskania jak najlepszych rezultatów swojej pracy, w szczególności przez:

- uzyskanie rzetelnej wiedzy o przedmiocie, celach i obszarze badania lustracyjnego,

- sumienne, terminowe oraz wnikliwe i rozważne wypełnianie czynności w ramach przeprowadzania badania lustracyjnego,

- pełne i uczciwe przedstawianie wyników kontroli lustracji oraz ich rzetelne dokumentowanie,

- ochrona interesów spółdzielni oraz jej członków.

1.1. Lustrator ma obowiązek przestrzegać prawa i zasad postępowania określonych w Trybie i Zasadach Lustracji Organizacji Spółdzielczych[3] oraz w Trybie i Zasadach Przeprowadzania Lustracji w Spółdzielniach Bankowych i Związkach Banków Spółdzielczych[4].

1.2. Lustrator podczas badania lustracyjnego nie ulega naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań, nie podejmuje żadnych prac kolidujących z przeprowadzanym badaniem lustracyjnym.

 

2. Obiektywizm, bezstronność i niezależność.

2.1. Lustratora obowiązuje obiektywizm, bezstronność i niezależność. Oznacza to, że jego postępowanie powinno być obiektywne i bezstronne w gromadzeniu faktów i analizowaniu informacji o jednostce kontrolowanej. Niezależność lustratora polega na tym, że w trakcie wykonywania swoich czynności lustrator jest niezależny, samodzielny, kieruje się wyłącznie przepisami prawa, Trybem i Zasadami Lustracji Organizacji Spółdzielczych, Trybem i Zasadami Przeprowadzania Lustracji w Spółdzielniach Bankowych i Związkach Banków Spółdzielczych oraz zasadami etyki.

2.2. Lustrator powinien zachować pełną niezależność, tj. postępować w sposób wolny od uprzedzeń i nie ulegać naciskom oraz wpływom innych osób.

2.3. Lustrator nie może brać udziału w jakiejkolwiek działalności, która mogłaby mieć wpływ na jego niezależność i obiektywizm, a w konsekwencji na niezależność i obiektywizm lustracji.

2.4. Przy formułowaniu protokołu, lustrator kieruje się stwierdzonymi faktami przedstawiając obiektywnie wszystkie stwierdzone w toku prowadzonej lustracji okoliczności.

2.5. Lustrator nie może przyjmować żadnych korzyści od jednostki kontrolowanej, jej przedstawicieli, lub innych zainteresowanych osób oraz unikać zaciągania jakichkolwiek zobowiązań, które mogłyby mieć wpływ na jego stronniczość.

 

3. Kompetencje i staranność.

3.1. Lustrator powinien wykonywać swoje czynności w sposób staranny i kompetentny zgodnie z przepisami prawa oraz trybem i zasadami przeprowadzania lustracji oraz dokumentowania jej ustaleń, określonymi w Trybie i Zasadach Lustracji Organizacji Spółdzielczych oraz w Trybie i Zasadach Przeprowadzania Lustracji w Spółdzielniach Bankowych i Związkach Banków Spółdzielczych.

3.2. Lustrator powinien stale doskonalić swoje kwalifikacje w tym w szczególności poprzez uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą lub związek rewizyjny w zakresie przepisów prawa związanych z działalnością spółdzielni.

3.3.  Lustrator wykonując swoje zadania powinien dbać o jak najwyższą jakość merytoryczną  dokonanych ustaleń w ramach przeprowadzanej lustracji.

 

4. Zachowanie tajemnicy.

4.1. Lustrator jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje o działalności spółdzielni uzyskane w ramach przeprowadzonego badania lustracyjnego, za wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie - Prawo spółdzielcze[5].

4.2. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji o działalności spółdzielni nie jest ograniczony w czasie.

4.3. Lustrator nie może wykorzystywać lub ujawniać uzyskanych informacji o spółdzielni w celu osiągnięcia korzyści osobistych lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem, bądź szkodliwy dla działalności spółdzielni. 

4.4. Lustrator powinien zachować należytą ostrożność przy korzystaniu z informacji w ramach przeprowadzonej lustracji i chronić je przed nieuprawnionym ujawnieniem.

 

5. Profesjonalizm

Lustrator powinien wykonywać swoje zadania profesjonalnie i godnie w każdych okolicznościach, przestrzegając i przyczyniając się do wypełniania ustawowych celów lustracji oraz trybu i zasad przeprowadzania lustracji określonych w Trybie i Zasadach Lustracji Organizacji Spółdzielczych, Trybie i Zasadach Przeprowadzania Lustracji w Spółdzielniach Bankowych i Związkach Banków Spółdzielczych, oraz Kodeksu Etyki.

Lustrator dąży do pełnej znajomości aktów prawnych niezbędnych do realizacji przeprowadzania badania lustracyjnego. Jasno i klarownie przedstawia w protokole lustracji oraz w projekcie wystąpienia polustracyjnego ustalenia lustracji.

Lustrator powinien działać w sposób utrwalający dobrą opinię o lustracji, przyczyniając się do jej utrzymania i doskonalenia.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUSTRATORA

 

Lustrator odpowiada za efekty swojej pracy przed podmiotem zarządzającym lustrację, w tym w szczególności za ustalenia przedstawione w protokole oraz przygotowany projekt wystąpienia polustracyjnego wraz z wnioskami dla zarządzającego lustrację. Wszelkie działania w tym również w ramach instruktażu, a w szczególności rodzące skutki finansowe dla spółdzielni oraz jej członków, muszą być podejmowane z pełną świadomością konsekwencji, jakie przyniosą lub mogą przynieść. Lustrator jest zobowiązany do działania zgodnie z prawem oraz zachowania w tajemnicy wiadomości o działalności spółdzielni uzyskanej w ramach lustracji. Konsekwencją nie przestrzegania niniejszych zasad jest pozbawienie przez Krajową Radę Spółdzielczą uprawnień lustratora[6] oraz odpowiedzialność cywilna wynikająca z przepisów prawa.

 

 

 

[1] Osoby posiadające uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

[2] Art. 91 ustawy - Prawo spółdzielcze.

[3] Tryb i Zasady Lustracji Organizacji Spółdzielczych, uchwalony uchwałą nr 10/2020 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 01.07.2020 r.

[4] Tryb i Zasady Przeprowadzania Lustracji w Spółdzielniach Bankowych i Związkach Banków Spółdzielczych, uchwalony uchwałą nr 26/2021 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 14.10.2021 r.

[5] Art. 91 § 5 zd. 2 ustawy - Prawo spółdzielcze.

[6] Art. 91 § 5 ustawy - Prawo spółdzielcze.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie