Stanowiska podjęte w 2018 r.

 • 17 grudnia - stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przekazywania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działnia "Tworzenie Grup Producentów Rolnych"

 • 17 października - pismo KRS do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie zgłoszenia uwag do projektu  ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów – UD 429)

 • 13 września - stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu zmiany Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

 • 10 września - uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

 • 4 września - uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja Podatkowa i Ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika

 • 3 września - uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu ustawy Ordynacja Podatkowa, przekazane na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Piotra Nowaka.

 • 28 sierpnia - uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowago wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 • 20 sierpnia -  wystąpienie Prezesa Zarządu KRS do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z wnioskiem o uwzględnienie sytuacji małych spółdzielni, oraz likwidatorów spółdzielni w likwidacji, w procedurze składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

 • 20 sierpnia - wystąpienie Prezesa Zarządu KRS do Minister Finansów Barbary Czerwińskiej z prośbą o uwzględnienie specyfiki spółdzielni mieszkaniowych w pracach nad strukturą logiczną sprawozdań finansowych;.

 • 8 sierpnia - apel do Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, z prośbą o zmianę przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy KPC oraz ustawy Prawo Spółdzielcze 

 • 3 lipca - uchwała nr. 17/2018 - Apel do spółdzielców "Bądźmy solidarni w wyborach samorządowych"

 • 3 lipca - apel Zgromadzenia Ogólnego KRS w do spółdzielni: "Bądźmy aktywnymi uczestnikami obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości"

 • 29 czerwca - stanowisko przekazane Ministerstwu Finansów w sprawie konsultacji projektu zmian ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

 • 11 czerwca - pismo Prezesa Zarządu KRS do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o podjęcie działań wspierających rozwój spółzdielczości rolniczej

 • 5 czerwca - pismo Prezesa Zarządu KRS do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o podjęcie działań wspierających rozwój spółdzielczości rolniczej 

 • 26 kwietnia - przekazanie przez Krajową Radę Spółdzielczą na ręcę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinii o projekcie Dyrektywy PE i R w sprawie wprowadzenia zakazu nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami dotyczących łańcucha dostaw żywności. 

 • 28 marca - przekazanie przez Krajową Radę Spółdzielczą na ręce Marszałka Senatu RP uwag do senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. 

 • 22 marca - apel Zgromadzenia Ogólnego KRS (Uchwała nr 14/2018) do Związków Rewizyjnych Spółdzielni Handlowych w sprawie zainicjowania, organizacji i monitorowania współpracy mającej na celu przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 • 22 marca - uchwała Zgromadzenia Ogólnego KRS nr 15/2018 - apel do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i Komisji Europejskiej w sprawie rozpropagowania wśród podmiotów zrzeszonych w MZS idei przekazywania przez spółdzielcze sieci handlowe produktów, które nie zostały sprzedane zgodnie z zasadami działalności spółdzielczych sieci handlowych.

 • 14 marca - apel Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS do Prezesa Rady Ministrów o uregulowanie zasad funkcjonowania spółdzielni uczniowskich w szkołach

 • 24 stycznia - sprzeciw wobec projektu ustawy z dnia 8 stycznia 2018 r. o jawności życia publicznego, skierowany na ręce Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Macieja Wąsika.

 • 10 stycznia - pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Informacje i teksty wystąpień dostępne w "Monitorze Spółdzielczym" oraz w kolejnych wydaniach Miesięcznika Spółdzielczego "Tęcza Polska".


Stanowiska podjęte w 2017 r.

 • 20 grudnia - Opinia przekazana Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu zakazu hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer, w ramach poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt.

 • 12 grudnia - Uchwała w sprawie poparcia uznania Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za wielorodzinne gospodarstwa rolne. 

 • Pismo KRS znak SA/134/2017/MM z dnia 14.12.2017 r. przekazujące Uchwałę nr 34/2017 Zgromadzenia Ogólnego KRS Władzom Centralnym Rzeczypospolitej Polskiej

 • Uchwała nr 34/2017 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 12 grudnia 2017 r.
  w sprawie poparcia uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za wielorodzinne gospodarstwa rolne oraz przyjęte stanowisko w tej sprawie.

 • Pismo z dnia 05.12.2017 r. do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. projektu ustawy o spółdzielniach uczniowskich, z wnioskiem o zainicjowanie prac legislacyjnych na rzecz przyjęcia regulacji.

 • Pismo KRS znak SA/133/2017/MM z dnia 30.11.2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zgłoszenie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw – dotyczących spółdzielni rolniczych i spółdzielni sektora finansowego,

 • Pismo z dnia 20.11.2017 r. do związków rewizyjnych dot. przygotowania programu kształcenia zawodowego w szkołach branżowych I i II stopnia oraz Technikach.

 • 20 października - Pismo Prezesa Zarządu KRS do Ministra Finansów w sprawie obowiązku podatkowego jakiemu mają podlegać Spóldzielnie Uczniowskie działające w szkołach. 

 • Opinia KRS z dnia 16.10.20117 r. do Ministra Edukacji Narodowej dot. planów i programów nauczania w szkołach branżowych przedmiotów zawodowych.

 • Pismo KRS znak SA/123/2017/MM/AP z dnia 20.10.2017 r. do ICAO o poparcie opinii KRS do projektu zmiany Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (projekt 2.6 z dnia 16 czerwca 2017r.) oraz utrzymania art. 38b oraz pkt. 33a w treści art. 2 tej ustawy, dotyczących spółdzielni energetycznych (wyrażonej pismem znak SA/96/2017/MM)

 • Pismo KRS znak SA/120/2017/MM z dnia 10.10.2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące analizy przepisów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym poparcie postulatów Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych.

 • Pismo KRS znak SA/102/2017/MM z dnia 21.09.2017 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące zaopiniowania projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.

 • Opracowanie kompleksowej informacji na krs.org.plnt. funduszy Spójności UE o możliwościach ubiegania się spółdzielni o wsparcie – informacja interaktywna z linkami i materiałami informacyjnymi oraz dostępem do informacji o naborach wniosków realizowanych w ramach konkursów dla poszczególnych działań Programów Krajowych i Regionalnych – informacja dla wszystkich branż spółdzielczości.

 • Pismo KRS znak SA/96/2017/MM do Ministra Energii zgłoszenia uwag do projektu zmiany Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (projekt 2.6 z dnia 16 czerwca 2017r.) oraz utrzymania art. 38b oraz pkt. 33a w treści art. 2 tej ustawy, dotyczących spółdzielni energetycznych.

 • Pismo KRS znak SA/44/2017/MM z dnia 03.07.2017 r. projektem Ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1649) dotyczące wprowadzenia rozwiązania wyłączającego obowiązek stosowania umów na każdorazowe dostarczanie produktów przez rolników m.in. do sklepów spożywczych, w szczególności SPOŁEM.

 • Pismo z KRS z dnia 15.02.2017 r. do Ministerstwo Finansów - prośba o zmianę §1 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (Dz. U. z 1999 r., nr 30, poz. 290), w części miesięcznej kwoty składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej stanowiącej koszt uzyskania przychodu
 • Pismo KRS znak SA/40/2017/MM z dnia 14.06.2017 r. do Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych dotyczące zorganizowania wspólnego spotkania przedstawicieli KRS oraz KZRKiOR, celem omówienia stanowiska Związku oraz dokonania uzgodnień warunków członkostwa KRS w COGECA (po uprzednim omówieniu na posiedzeniu Komisji Spółdzielczości Rolniczej ZO KRS w dniu 13.06.2017 r.).

 • Pismo KRS znak SA/35/2017/MM z dnia 12.06.2017 r. do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP – przekazanie opinii KRS w odniesieniu do uzgodnień na posiedzeniu KRiRW w dniu 24 maja br. do rządowego projektu ustawy
  o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).

 • Pismo KRS znak SA/33/2017/MM z dnia 06.06.2017 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przekazania informacji nt. różnic w działalności spółdzielni i spółek kapitałowych.

 • Pismo KRS znak SA/19/2017/MM z dnia 05.04.2017 r. do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP – przekazanie opinii KRS do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).

 • Pismo KRS znak SA/14/2017/MM z dnia 31.03.2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące poparcia postulatów Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w zakresie opinii projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

 • Pismo KRS znak SA/4/2017/MM z dnia 14.02.2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - przedstawienie informacji na temat funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w innych państwach UE (Danii, Francji i Holandii), aspekty prawne, stosowane rozwiązania i zwolnienia podatkowe oraz dane statystyczne i rynkowe.

 • Pismo KRS znak SA/3/2017/MM z dnia 08.02.2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinii projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW 2014-2020, dotyczące zwiększenia kwoty wsparcia z 3 do 10 mln zł na podmiot, będącego postulatem KRS i KZSM – kwotę zwiększono.


Stanowiska podjęte w 2016 r.

 • 4 listopada – opinia przekazana Ministrowi Energii do projektu zmiany ustawy o biokomponentach
  i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
 • 29 września - opinia przekazana Wiceprezesowi Rady Ministrów Ministrowi Rozwoju Ministrowi Finansów do projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, opracowanej na podstawie „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w ramach konsultacji społecznych
 • 15 września - stanowisko do projektu „Programu rozwoju rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020” przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 5 lipca – przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o stosowanych rozwiązaniach podatkowych dla spółdzielni rolniczych w krajach UE
 • 7 kwietnia – przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulatów dotyczących rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej oraz uwag do projektu ustawy o spółdzielniach rolników
 • 25 stycznia – przedstawienie Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi spraw i problemów dotyczących działania spółdzielni rolniczych i wiejskich oraz propozycji potrzebnych rozwiązań, wraz z przekazaniem informacji o stosowanych rozwiązaniach w wybranych krajach UE
 • 25 stycznia – przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinii do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – poparcie postulatów KZRRSP

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie