Fundusze

Prezentujemy Państwu informację o dostępnych dla spółdzielni różnych branż Funduszach Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Projekty

Krajowa Rada Spółdzielcza samodzielnie zrealizowała lub - w roli partnera - brała udział w realizacji wielu krajowych i międzynarodowych projektów. Poniżej lista najważniejszych inicjatyw KRS:

 

Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne

W ramach projektu, realizowanego od 2009 r. VII priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od stycznia 2010 r. działał przy KRS Punkt Konsultacyjny, udzielający porad prawno-księgowo-administracyjnych. Zorganizowano ponad 20 spotkań doradców zawodowych/psychologów z grupami inicjatywnymi. Ponadto odbyło się 6 kursów zawodowych dla 50 beneficjentów projektu. Przygotowano i przeprowadzono szkolenie dla przyszłej kadry zarządzającej osiedlowych spółdzielni socjalnych (OSS), w tym zajęcia z podstaw księgowości, z zakresu technik komunikacji interpersonalnej, spotkania beneficjentów z ekspertami celem opracowania wniosków do urzędów pracy, biznesplanów oraz dokumentacji do KRS.

Przeprowadzono również 400 wywiadów z kilkoma grupami respondentów: liderami i członkami grup inicjatywnych, zarządami i pracownikami spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorami i pracownikami instytucji rynku pracy. Powstały 3 raporty podsumowujące możliwości poszerzenia oferty OSS o usługi odpowiadające potrzebom lokalnych podmiotów. Odbył się wyjazd studyjny do Włoch, w którym udział wzięło 30 osób: przedstawiciele grup inicjatywnych tworzących OSS, przedstawiciele lokalnych partnerów (Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, samorządy).

Biuro projektu prowadziło też szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-promocyjną - m. in. w prasie i TVP INFO. 

 

Udział w międzynarodowym projekcie na temat Spółdzielni Europejskiej

KRS zakończyła prace nad koordynowanym przez EURICSE (Europejski Instytut Badawczy Gospodarki Spółdzielczej i Społecznej w Trydencie) projektem międzynarodowym nt. Spółdzielni Europejskiej rozpoczętym w 2009 r. Ostateczny raport z całego projektu został przygotowany w języku angielskim przez zespół EURICSE i zaprezentowany na seminarium w Brukseli w dn. 5. 10. 2010 r.

 

Podnoszenie kompetencji menedżerów spółdzielczych w kreowaniu rozwiązań antykryzysowych z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W jego ramach zorganizowano w KRS konferencję prasową i współorganizowano 4 konferencje regionalne (w Białymstoku, Krakowie, Poznaniu i Toruniu). Uczestniczyło w nich łącznie ok. 600 osób. Na konferencjach przedstawiono opracowane w SIB referaty „Szanse i zagrożenia dla spółdzielczości w kontekście procesu globalizacji w świecie i sytuacji w Polsce” oraz „Kierunki działań strategicznych i antykryzysowych dla spółdzielczości z uwzględnieniem problemów związanych z kształceniem i dokształcaniem oraz podnoszeniem kompetencji spółdzielczej kadry”. Nawiązano również bliższe kontakty z wieloma uczelniami wyższymi.

 

Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej 

Realizację projektu, w ramach konkursu ogłoszonego przez FAPA ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 rozpoczęto 2 sierpnia 2010 r. Kluczowym celem projektu było promowanie tworzenia Grup Producentów Rolnych w szczególności w formie spółdzielczej przez rozprowadzanie wydanych uprzednio materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie na obszarze całego kraju dwudniowych tematycznych szkoleń z częścią warsztatową oraz budowanie pozytywnego wizerunku i promocja spółdzielczości. Projekt refundowany był w 100% ze środków unijnych i budżetu państwa. W ramach projektu m.in.:

  • opracowano i wydano poradnik Organizowanie się rolników w grupy producentów głównym sposobem na podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz 2 instrukcje „Instrukcja postępowania przy zakładaniu spółdzielni jako grupy producentów rolnych” i „Instrukcja prowadzenia działalności finansowej w grupie producentów rolnych",
  • przeprowadzono szkolenia promujące organizowanie się rolników w grupy.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie