Podziękowanie dla uczestników obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2019

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wraz z nami uczestniczyli w centralnych uroczystościach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, które odbyły się 3 lipca 2019 r. w Warszawie.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości był okazją do refleksji nad znaczeniem ruchu spółdzielczego w Polsce i na świecie. Zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów - „Spółdzielnie na rzecz godnej pracy” - spółdzielnie zapewniają obecnie godną i trwałą pracę 10% całej światowej populacji pracowniczej, co zdecydowanie wyróżnia je na dzisiejszym rynku pracy nastawionym wyłącznie na zysk. Spółdzielnie będące jednocześnie narzędziem umacniania rozwoju i sprawiedliwości społecznej, mają realną szansę zmienić świat na lepszy.

Z uwagą wsłuchiwaliśmy się w głosy zaproszonych Gości, którzy pomimo licznych obowiązków poświęcili spółdzielcom swój cenny czas. Dziękujemy Państwu za uświetnienie swoją obecnością naszego spółdzielczego święta. Wyrażamy wdzięczność za Państwa wrażliwość społeczną, słowa wsparcia i podzielenie się z nami cennymi uwagami.

Żywimy głęboką nadzieję, iż potencjał polskiego ruchu spółdzielczego - na który składa się bogata tradycja i doświadczenie, a przede wszystkim ludzie - zostanie należycie wykorzystany. We współdziałaniu tkwi siła, dlatego tak ważna jest współpraca wszystkich środowisk, w tym władz państwowych, przedstawicieli nauki oraz bezpośrednio zainteresowanych, przy stanowieniu dobrego prawa, spójnego z wartościami stanowiącymi tożsamość ruchu spółdzielczego. 

Składamy serdeczne podziękowania za okazaną sympatię i przychylność oraz przekazane gratulacje i życzenia. Mamy nadzieję na przyszłe, wspólne świętowanie kolejnych uroczystości.

dr inż. Mieczysław Grodzki – prezes Zarządu KRS
dr Jerzy Jankowski – przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS

 


 

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2019

 

W dniu 3 lipca 2019 roku w warszawskim hotelu „Gromada” należącym do Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”, odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Poprzedziły ją obrady Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, podczas których dyskutowano m.in. nad koniecznością zaangażowania się przedstawicieli ruchu spółdzielczego w wybory parlamentarne - planowane w trzecim kwartale bieżącego roku - i wspierania kandydatów na posłów i senatorów, którzy swoją działalnością mogą przyczynić się do rozwoju spółdzielczości. Zgromadzenie podjęło również uchwałę wskazującą na konieczność zmniejszenia obowiązków sprawozdawczych spółdzielczych instytucji finansowych. Po posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego jego członkowie wraz z przybyłymi gośćmi zostali zaproszeni do uczestnictwa w święcie spółdzielczym.

Gośćmi Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości byli: doradca Prezydenta RP - Zdzisław SokalWicemarszałek Sejmu RP - Barbara Dolniakprzedstawiciel Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego - Romuald Łanczkowski a także parlamentarzyści: Grzegorz Bierecki – przewodniczący senackiej Komisji Finansów, Jerzy Chróścikowski – przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Meysztowicz (PO) – przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, poseł Zbigniew Ajchler (PO), poseł Paweł Szramka (Kukiz’15). Przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. Grzegorz Ślusarz oraz prof. Antoni Magdoń - przybyli pogratulować twórcom najlepszych prac badawczych poświęconych spółdzielczości. Obecni byli także samorządowcy, laureaci konkursów spółdzielczych, przedstawiciele spółdzielni różnych branż - czynni zawodowo oraz seniorzy z Klubu Działaczy Spółdzielczych.

Wszystkich zgromadzonych powitał prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, dr inż. Mieczysław Grodzki, przypominając historię spółdzielczego święta i podkreślając że - zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów - spółdzielnie są w stanie zapewnić tysiącom ludzi godną i trwałą pracę, co wyróżnia je na dzisiejszym rynku nastawionym na zysk. W bieżącym roku 100-lecie działalności obchodzi Międzynarodowa Organizacja Pracy, a Międzynarodowy Związek Spółdzielczy - którego członkiem jest Krajowa Rada Spółdzielcza - włącza się w promocję godnej pracy. Również i my chcemy włączyć się w tę kampanię - podkreślił prezes Zarządu - „Wzrost gospodarczy i godna praca” - jest to też jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Krajowa Rada Spółdzielcza niedawno przystąpiła do grona sygnatariuszy Agendy 2030 i chce realizować te cele, wraz ze wszystkimi polskimi spółdzielniami. Są to m.in.: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, bezpieczeństwo żywności, dobra jakość edukacji, czysta energia. Z naszymi spółdzielniami mamy szansę zmienić świat na lepsze, zgodnie z hasłem „Spółdzielnie budują lepszy świat”. Razem wszystko jest możliwe, dlatego dziękuję za Waszą obecność, za budowanie tego lepszego świata, za tworzenie perspektyw dla członków, pracowników, za inicjatywy i wrażliwość społeczną. (pobierz wystąpienie)

Do godnej pracy nawiązał także prezydent MZS, Ariel Guarco, którego list skierowany do członków Zgromadzenia Ogólnego KRS został odczytany podczas spotkania.

Następnie referat wprowadzający wygłosił dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS. Nawiązał w nim również do problemu pracy: - Dziś, dorobek i bogata tradycje, doświadczenie a przede wszystkim członkowie i pracownicy, są największym kapitałem polskiego ruchu spółdzielczego. Potrzebna jest przychylność zarówno kół politycznych, władz państwowych, jak również społeczeństwa, aby ten kapitał nie został do końca zmarnowany – podkreślił Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS. (pobierz wystąpienie)

Goście uroczystości chętnie dzielili się swoimi refleksjami na temat spółdzielczości i gratulowali jej osiągnięć. Zdzisław Sokal przekazując pozdrowienia od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy podkreślił, że każdy człowiek w przeszłości zapewne miał jakieś spółdzielcze doświadczenie. Wszystko wskazuje na to, że także i przyszłość należeć będzie do ruchu spółdzielczego, który doskonale sprawdził się w momentach kryzysowych dla europejskiej i światowej gospodarki. Dziś to nie maksymalizacja zysku może być receptą na rozwiązanie wielu problemów, ale właśnie spółdzielczość. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP zachęcił też wszystkich spółdzielców do ubiegania się o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak podkreśliła, że głównym atutem spółdzielczości są jej fundamentalne zasady: dobrowolność i odpowiednie zrównoważenie kapitałów. Jednak nawet najlepiej zorganizowane przedsięwzięcie nie ma szans na powodzenie, gdy zabraknie dobrego prawa. Takie spotkania sprzyjają wymianie poglądów i refleksji jak działać, by milionom osób zrzeszonych w spółdzielniach zapewnić dobre warunki funkcjonowania – podkreśliła Pani Marszałek.

Romuald Łanczkowski odczytał list Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Nawiązując do hasła „Spółdzielnie na rzecz godnej pracy” podkreślił, że godna praca jest integralnym elementem godności człowieka. Znalazła orędowników i obrońców w kręgu myślicieli katolickiej nauki społecznej m.in. św. Jana Pawła II, który pracy poświęcił Encyklikę „Laborem Excerens”. (pobierz list)

Senator Grzegorz Bierecki jako praktykujący spółdzielca dodał, że dziś jest dobry moment, by promować wielkie osiągnięcia i tradycję ruchu spółdzielczego, która ma silny etos społeczny i patriotyczny. Spółdzielczość powinna znaleźć się w rządowym Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Trzeba jej jednak pomóc rozwinąć skrzydła - ułatwić pozyskiwanie kapitałów, który pozwoliłby m.in. na poprawę wizerunku. Takie ułatwienia mają spółdzielcy na Zachodzie Europy. Ich brak w Polsce to długoletnie zaniedbanie, które powinno być poprawione dzięki życzliwej współpracy wszystkich stron sceny politycznej. - Senacka Komisja Finansów, której przewodniczę, już wkrótce w porozumieniu ze środowiskiem banków spółdzielczych i SKOK-ów zainicjuje seminarium, by zastanawiać się nad tym, jak zmniejszyć biurokratyczne obciążenia, jakie nałożone zostały na spółdzielnie finansowe – powiedział Grzegorz Bierecki.

O Bankach Spółdzielczych mówił także senator Jerzy Chróścikowski, podkreślając, że unifikacja wszystkich podmiotów działających na rynku finansowym doprowadziła do tego, że brakuje instrumentów zachęcających rolników do lokowania swych kapitałów w polskich, lokalnych placówkach. Wszystko zależy od przepisów prawa, które mogą paraliżować rozwój pewnych form. Dotyczy to także grup producentów rolnych, które w formie spółdzielczej - zgodnie z rozwiązaniami Unii Europejskiej - nie mogą korzystać z pewnych udogodnień. Poseł Zbigniew Ajchler również zadał pytanie - czy mamy w Polsce dobre prawo? Odpowiedzią jest m.in. kondycja spółdzielczości rolniczej, która przeżywa trudny okres i jest odcięta od środków europejskich. Poszkodowane są zwłaszcza stare spółdzielnie, z tradycją na rynku, które przecież powinny pracować w coraz lepszych warunkach.

Refleksję nad innym problemem spółdzielczości, jakim jest luka pokoleniowa, podjął prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz, Prorektor ds. Finansów i Organizacji Uniwersytetu Rzeszowskiego. - Trzeba pamiętać o tym, że nikt się spółdzielcą nie rodzi, spółdzielcę trzeba sobie wychować. Dlatego ważny jest wysiłek włożony w kształcenie młodzieży, ukazywanie jej możliwości jakie dają spółdzielnie. W Rzeszowie, w latach 80. funkcjonował wydział spółdzielczy w ramach Akademii Rolniczej, który dawał ludziom podstawy teoretyczne przyszłej działalności w spółdzielniach. Chcemy do tego wrócić organizując studia podyplomowe i prowadząc badania nad spółdzielczością – powiedział prof. Ślusarz przekazując organizatorom spotkania list gratulacyjny Rektora UR, prof. dr. hab. Sylwestra Czopka. (pobierz list)

Goście Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości zaproszeni zostali do uczestnictwa we wręczaniu nagród w konkursach dla liderów ruchu spółdzielczego, które Krajowa Rada Spółdzielcza rozstrzyga co roku z okazji spółdzielczego święta. Już po raz XVI poznaliśmy laureatów konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca”, natomiast swoje XX edycje miały konkursy dla „Menedżerów” i „Prymusów” ruchu spółdzielczego, po raz XIX rozdano statuetki „Lider Spółdzielczości Polskiej”, a po raz IX – najmłodszą z tych nagród, statuetkę „Złoty Laur Spółdzielczości” za działalność społeczno-kulturalną spółdzielni.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej zaprosili wszystkich gości na koncert popularnych warszawskich przebojów w wykonaniu Kameralnego Zespołu Folklorystycznego z Centrum Kultury Wilanów oraz na poczęstunek przygotowany przez Ogólnopolską Spółdzielnię Turystyczną „Gromada”.

Uroczystości towarzyszyła wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce, poświęcona 150-leciu działalności „Społem”.

 

           

 


 

Rozstrzygnięcie konkursów spółdzielczych 2019

 

Centralna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyła się 3 lipca br. w Warszawie w Hotelu „Gromada”. Jak co roku była ona okazją do rozstrzygnięcia ogólnopolskich konkursów dla liderów ruchu spółdzielczego, a także konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca” pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz konkursu na najlepsze prace naukowe poświęcone ruchowi spółdzielczemu.

 

Samorządowiec - Spółdzielca

Doroczny konkurs, organizowany od 2004 r. pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest wyrazem uznania dla działaczy samorządowych, radnych, posłów, senatorów i polityków za aktywną i owocną współpracę ze spółdzielniami, wspieranie spółdzielczości, docenianie jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym środowisk lokalnych, podejmowanie wspólnych ze spółdzielcami, działań mających na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie demokracji.


Laureaci 2019

 • Janusz Chudy - Członek Rady Nadzorczej Pszczyńskiej SM
 • Jan Grabowiecki - Członek Rady Miasta Wodzisław Śląski
 • Beata Jóźwiak - Wicestarosta Powiatu Pułtuskiego
 • Jarosław Klimaszewski - Prezydent Miasta Bielsko-Biała
 • Józef Kurtycz - wieloletni Członek Rady Miasta Mikołów
 • Mirosław Marek Kuczkowski - Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice
 • Roman Piesiura - Członek Rady Nadzorczej Pszczyńskiej SM
 • Iwona Spychała-Długosz - Wiceburmistrz Miasta Mikołów

 

        


 

Złoty Laur Spółdzielczości

Wyróżnienie ustanowione na mocy Uchwały Zgromadzenia Ogólnego KRS 11/2010 z 1 lipca 2010 r. Celem przyznawania tego wyróżnienia jest uhonorowanie spółdzielni lub osoby fizycznej za aktywny i twórczy udział w rozwijaniu życia społeczno-kulturalnego, sponsorowanie kultury i jej twórców, za wspieranie organizacji społecznych oraz klubów sportowych na terenie spółdzielni i w lokalnym środowisku.

Laureaci 2019

 • Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy
 • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” w Warszawie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie
 • Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik” w Zamościu

 

    


 

Menedżer - Spółdzielca

Nagroda ustanowiona uchwałą Zarządu KRS nr 549/99 z dnia 15 maja 1999 r. Przyznawane jest corocznie najlepszym spółdzielcom, pełniącym kierownicze stanowiska, za sprawne zarządzenie i szczególne osiągnięcia gospodarcze, za wymierny wkład w rozwój i unowocześnianie spółdzielczości oraz w jej promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

Laureaci 2019

 • Marian Cieloszyk - Prezes Zarządu „Społem” PSS we Wrześni
 • Wojciech Jaros - Prezes Zarządu Produkcyjno-Handlowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kolbudach
 • Dariusz Konofalski - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku
 • Małgorzata Maroszek - Prezes Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”
 • Henryk Nalepa - Prezes Zarządu Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Jan Nowacki - Prezes Zarządu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Anna Ewa Szczepańska - Zastępca Prezesa Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
 • Krzysztof Teśniarz - Prezes Zarządu Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” - Cepelia
 • Karol Woźniczka - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
 • Roman Wojtas - Prezes Zarządu Pszczynskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

      


 

Lider Spółdzielczości Polskiej

Najwyższe honorowe wyróżnienie spółdzielcze ustanowione Uchwałą Zarządu KRS 25 lutego 2000 r. Przyznawane jest za wybitne zasługi na płaszczyźnie popularyzowania idei i wartości spółdzielczych, za wieloletnią pracę i zasługi dla rozwoju spółdzielczości. Tytuł ten może być przyznawany nie tylko spółdzielcom, ale również politykom, parlamentarzystom, działaczom państwowym, samorządowym, społecznym i gospodarczym.

Laureaci 2019

 • Antoni Tomasz Chełmiński - Prezes Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
 • Witold Koćwin - Prezes Zarządu Międzybranżowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości z/s w Częstochowie
 • Teresa Kośmicka - Prezes Zarządu Spółdzielni Produkcji Rolnej „Agrofirma”Skórzewo
 • Krzysztof Moczulski - Prezes Zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”
 • Maria Wawrzaszek-Gruszka – Prezes Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Robotnik” w Zamościu

 

      


 

Prymus

Wyróżnienie ustanowione przez KRS w 1999 r. Przyznawane jest corocznie spółdzielcom bez względu na zajmowane przez nich stanowisko i pełnioną 
funkcję, za szczególne osiągnięcia i wieloletnią wzorową pracę.

Laureaci 2019

 • Beata Czaja - Pełnomocnik Zarządu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Grzegorz Jan Oracz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Izabela Pakuła - Z-ca Prezesa Zarządu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Gabriela Stankowska - Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Pracy Handlowo - Usługowej „Ge-Sa” w Piekarach Śląskich

 

 


 

Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Konkurs organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku ma na celu promocję ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Laureaci 2019 

Kategoria: PRACE BADAWCZE

Nagroda I Stopnia
dr hab. Aneta Suchoń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę badawczą: Legal aspects of the organisation and operation of agricultural co-operatives in Poland

Nagroda II Stopnia 
dr Anna Waligóra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, za cykl 3 artykułów:
Potencjał przedsiębiorczości społecznej w turystyce
Social entrepreneurship and its significance for contemporary rural areas
Social entrepreneurship vs free market. Typology (of lack) of cooperation between social economy entities and enterprises

Wyróżnienie
dr Tomasz Dąbrowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, za artykuł: Legal regulation of auditing associations of cooperatives – selected aspects

 

Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I DYPLOMOWE

Nagroda I Stopnia
Michał Marciniak, Uniwersytet Rzeszowski, za pracę licencjacką pt. Historia powstania oraz możliwości rozwoju Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bukowsku

Nagroda II Stopnia
Natalia Franas, Uniwersytet Łódzki, za pracę licencjacką pt. Rachunkowość w spółdzielniach mieszkaniowych

5 równorzędnych Wyróżnień:
- Joanna Maria Tobijas, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, za pracę licencjacką pt. Ocena sytuacji finansowej wybranych spółdzielni mleczarskich 
- Patrycja Harasim, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2013-2016
- Milena Chebdowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w latach 2013-2016
- Mateusz Gesek, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2013-2016
- Olga Anna Gruszczyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, za pracę licencjacką pt. Analiza finansowa Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie a sektor bankowości spółdzielczej

 

      

 

 


 

Posłanie Prezesa MZS na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2019

 

Biuro Prezydenta 
Ariela E. Guarco 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr inż. Mieczysław Grodzki
Prezes Zarządu
Krajowej Rady Spółdzielczej
Warszawa, Polska

 

 

Szanowny Panie Prezesie,
Drodzy Spółdzielczy Przyjaciele z Krajowej Rady Spółdzielczej,

  Mam wielki zaszczyt podzielić się z Wami kilkoma myślami w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości.

  Podczas tegorocznego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości my, spółdzielcy, potwierdzamy nasze zaangażowanie w sprawę godnej pracy. Wierzymy, że ludzie są na pierwszym miejscu przed zyskiem i chcielibyśmy pokazać to na przykładach - z informacjami i danymi - jak spółdzielnie tworzą na całym świecie trwałe i wysokiej jakości miejsca pracy. Stworzyliśmy również interaktywną mapę by pokazać, jak spółdzielnie na całym świecie dołączają się do obchodów oraz „Przewodnik dla Spółdzielców”, by przekazać naszym członkom informację o tym, jak popularyzować Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2019.

  W dniu 6 lipca dobitnie wyrazimy fakt, że jesteśmy narzędziem umacniania rozwoju ludzkości i sprawiedliwości społecznej poprzez pracę. Ale już w czerwcu podejmiemy ważne działania, o których chciałbym teraz powiedzieć. W poniedziałek, 24 czerwca Międzynarodowy Związek Spółdzielczy dołącza się do obchodów Stulecia Międzynarodowej Organizacji Pracy. Organizacja ta, od chwili swego powstania, prowadziła bardzo znaczące działania na rzecz spółdzielczości. Hasłem obchodów Stulecia jest „Budowa sprawiedliwości społecznej, promocja godnej pracy”. Zobowiązaliśmy się do aktywnego udziału w tej debacie. Dlatego również w ubiegłym roku przyjęliśmy deklarację przeciwko wszelkim typom szykanowania w miejscu pracy. Zobowiązaliśmy się również do działania na rzecz eliminacji pracy przymusowej, m.in. tej z udziałem dzieci, oraz do likwidacji dyskryminacji 
i nierówności jakie wciąż istnieją w dzisiejszych środowiskach pracy.

  Jako spółdzielnie jesteśmy odpowiedzialni za zatrudnienie 10% światowej populacji pracowniczej. W spółdzielniach istnieją mniejsze niż gdzie indziej różnice pomiędzy najniższymi i najwyższymi płacami. Tworzymy godną i stabilną pracę. Budujemy kolektywny dobrobyt na obszarach miejskich i wiejskich. Przynosimy wszystkim szanse rozwoju nie pozostawiając nikogo na zewnątrz. Zachęcamy do odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji.

  Aby zapewnić rozwój ruchu spółdzielczego i zagwarantować jego przyszłość realizujemy podstawową Zasadę Spółdzielczą: Zasadę Edukacji. W tym kontekście szczególnie doceniamy rolę naszej organizacji członkowskiej, Krajowej Rady Spółdzielczej, w promowaniu spółdzielni uczniowskich w Polsce. Spółdzielnie takie, istniejące w wielu krajach, odgrywają kluczowa rolę we wpajaniu naszym dzieciom i młodzieży wartości i zasad spółdzielczych i w wychowywaniu następnych pokoleń spółdzielców. Jesteśmy świadomi, że spółdzielnie uczniowskie w Polsce mają długą, niemal 120-letnią tradycję i że zawsze były ważnym elementem polskiego systemu szkolnego i wychowawczego. Jednakże w nowoczesnym społeczeństwie wymagają dobrej legislacji, która umożliwi im prowadzenie ich biznesu w niewielkiej skali, ale również weźmie pod uwagę specyfikę działalności angażującej młodych i bardzo młodych członków.
  Wiemy o inicjatywie Krajowej Rady Spółdzielczej, która przygotowała projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich i zaapelowała do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, by podjęły kroki w celu zainicjowania procesu legislacyjnego zmierzającego do przyjęcia odpowiedniej ustawy. Dołączamy się do tego apelu i mamy nadzieję, że polskie władze legislacyjne doprowadzą do szybkiego stworzenia dobrych ram prawnych dla spółdzielni uczniowskich - tak ważnych dla przyszłości spółdzielczości na całym świecie i lepszego funkcjonowania naszych społeczeństw.

  Jest niezwykle ważnym aby wzmacniać świadomość, że spółdzielnie odgrywają ważną rolę w życiu wielu milionów ludzi. Dzięki zasadom i wartościom już dziś budują lepszą przyszłość. Podczas Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ukazujemy społeczności międzynarodowej rolę, jaką ruch spółdzielczy odgrywa w budowaniu lepszego świata - my, ruch mężczyzn i kobiet, którzy pokazują sposób budowania bardziej uczciwej gospodarki, która na pierwszym miejscu stawia ludzi, ich potrzeby i aspiracje.

  Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości!

  Nasze fundamenty i potencjał pozwalają nam powiedzieć, że możemy być kluczowym partnerem w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dlatego właśnie dokonałem zmian w moim kalendarzu jako Prezydenta Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i mogę Wam napisać, że byłoby dla mnie przyjemnością mieć możliwość podzielenia się z Wami pomysłami, refleksjami i propozycjami, nad jakimi pracujemy w MZS. Mam nadzieję spotkać się z Wami we wrześniu.

Z gorącymi pozdrowieniami

 

Ariel E. Guarco

Prezydent

 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie