Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2018

 

3 lipca 2018 r. Krajowa Rada Spółdzielcza zaprosiła spółdzielców na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości do hotelu Ogólnokrajowej Spółdzielni  Turystycznej  „Gromada” przy Placu Powstańców w Warszawie

mds20181 mds20182

Uroczystość poprzedziły obrady Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które poświęcono sprawozdaniu z działalności KRS w ostatnim kwartale, przyjęto również uchwałę w sprawie włączenia się spółdzielców w wybory samorządowe.

Spółdzielcze święto jak co roku było okazją do rozstrzygnięcia dorocznych konkursów dla liderów ruchu spółdzielczego ("Lider Spółdzielczości Polskiej", "Menedżer-Spółdzielca", "Prymus" oraz "Złoty Laur Spółdzielczości") oraz konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca” dla przedstawicieli samorządu regionalnego, który w swojej działalności wspierają ruch spółdzielczy. Kandydatów do wyróżnień  zgłaszały spółdzielcze związki rewizyjne. Kapituła Nagród doceniła tych spółdzielców, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego środowisk lokalnych, do popularyzacji kultury i wspierania sportu w swoich środowiskach.

W polskim sektorze spółdzielczym, mimo wielu trudności, braku przychylności w niektórych środowiskach politycznych, mamy w ostatnich latach wiele nowatorskich inicjatyw społecznych i gospodarczych, inspirujących pobudzanie różnorodnych przedsięwzięć ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Toteż uhonorowanie inicjatorów tych przedsięwzięć i dokonań  wyróżnieniami spółdzielczymi nie tylko zwróceniem uwagi i docenieniem nowej jakości w rozwoju spółdzielczej działalności, odpowiadającej na lokalne społeczne potrzeby, ale także najlepszą promocją poszerzania obszarów spółdzielczej działalności w gospodarce rynkowej.

 

oskarLider Spółdzielczości Polskiej 2018 r. 

Najwyższe honorowe wyróżnienie spółdzielcze, ustanowione Uchwałą Zarządu KRS z 25 lutego 2000 r. Przyznawane jest za wybitne zasługi na płaszczyźnie popularyzowania idei i wartości spółdzielczych, za wieloletnią pracę i zasługi dla rozwojowi spółdzielczości. Tytuł ten może być przyznawany nie tylko spółdzielcom, ale również politykom, parlamentarzystom, działaczom państwowym, samorządowym, społecznym i gospodarczym. W 2018 r. otrzymali je:  

Leszek Jaskuła - prezes Zarządu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Jerzy Kozakiewicz - przewodniczący Rady Nadzorczej Tyskie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard
Józef Mitura - długoletni prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy
Kazimierz Nowak - wiceprezes ds. organizacyjno-technicznych „Imago” Centrum Sztuki Ludowej w Krakowie

 

Menedżer-Spółdzielca 2018 

Nagroda ustanowiona uchwałą Zarządu KRS nr 549/99 z dnia 15 maja 1999 r. Przyznawana jest corocznie najlepszym spółdzielcom pełniącym kierownicze stanowiska za sprawne zarządzenie, za szczególne osiągnięcia gospodarcze, za wymierny wkład w rozwój i unowocześnianie spółdzielczości oraz w jej promowanie i  kształtowanie  pozytywnego wizerunku spółdzielczości w społeczeństwie.

Tadeusz Dworski - prezes Zarządu „Społem” PSS „Pomoc” w Puławach
Grażyna Fijałkowska - prezes Zarządu Zakładów Farmaceutycznych „UNIA”  Spółdzielnia Pracy w Warszawie
Leszek Klonowski - prezes Zarządu SM „Jedność” w Ostródzie
Henryk Lamża - prezes Zarządu GS „S.Ch.” w Raciborzu 
Paweł Bohdan Lang - prezes Zarządu SM „Szwoleżerów” w Warszawie
Jerzy Nogowczyk - prezes Zarządu GS „S.Ch.” w Wiśle
Andrzej Opuchlik - prezes Zarządu SM „Nasz Dom” w Bytomiu
Alicja Pieńko - kierownik osiedla „Sielce” MSM „Energetyka” w Warszawie
Danuta Pisarczyk - główny ksiegowy MSM „Energetyka” w Warszawie
Dariusz Podroużek - dyrektor w SM „Metalowiec” we Wrocławiu 
Piotr Polis - prezes Zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard”
Zdzisław Siwiński - przewod. Rady Nadzorczej Spółdzielni Rzemieślniczej „Otwock”
Elżbieta Urbaniak - prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów i Stomatologów VITA z/s w Legnicy
Bogumiła Zacny-Sporysz - prezes Zarządu Andrychowskej SM

mds20183 mds20184 mds20185

Prymus 2018 

Wyróżnienie ustanowione przez KRS w 1999 r. przyznawane jest  corocznie najlepszym spółdzielcom, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko i pełnioną funkcję, za szczególne osiągnięcia i wieloletnią wzorową pracę. W biezącym roku otrzymali je:

Roman Adamus - prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Częstochowie
Agnieszka Brońka - członek Zarządu Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ryszard Dymara - prezes Zarządu SM „Cichy Kącik” we Wrocławiu
Jan Kazimierz Dudzik - z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej BS w Niemcach 
Gabriela Grojec - członek Rady Nadzorczej SM „Nasz Dom” w Bytomiu
Franciszek Lewko - przewodniczący Rady Nadzorczej Tyskiej SM „Oskard”
Maria Maślak - wiceprezes Zarządu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Maria Raczyńska - dyrektor w SM „Metalowiec” we Wrocławiu
Edward Świeboda - członek Rady Nadzorczej BS w Niemcach 
Urszula Waligóra - prezes Zarządu „Społem” PSS „Nowa Huta” w Krakowie 
Jan Wieliczko - prezes Zarządu Spółdzielni Pracy „Agrobud” we Wrocławiu

 mds20186 mds20188 mds20187

Złoty Laur Spółdzielczości 2018

Nagroda ustanowiona na mocy Uchwały Zgromadzenia Ogólnego KRS 11/2010 z 1 lipca 2010 r. dla uhonorowanie spółdzielni lub osoby fizycznej za aktywny i twórczy udział w rozwijaniu życia społeczno-kulturalnego, za sponsorowanie  kultury i  jej twórców, za wspieranie   organizacji społecznych  oraz  klubów sportowych  na terenie spółdzielni i w lokalnym środowisku.

Lucyna Batko - wiceprezes ds. Artystyczno - Handlowych „IMAGO” Centrum Sztuki Ludowej w Krakowie
Jerzy Brodziński - SM „Metalowiec” we Wrocławiu
Janina Gąsiorowska - SM im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
Urszula Tonderys - wiceprezes Zarządu Gdyńskiej SM

Nagrodzone spółdzielnie:
Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Bytomiu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard”

 mds20189 mds201899 mds2018999

Samorządowiec-Spółdzielca 2018 

Honorowy tytuł "Samorządowiec-Spółdzielca" jest wyrazem uznania dla działaczy samorządowych, radnych, posłów, senatorów i polityków za ich aktywną i owocną współpracę ze spółdzielniami, za wspieranie i obronę spółdzielczości, za docenianie jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym środowisk lokalnych, za podejmowanie wspólnych ze spółdzielcami działań mających na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie demokracji. W bieżącym roku wyróżnienie to otrzymałi następujący samorządowcy i działacze spółdzielczy: 

Andrzej Dziuba - Prezydent Miasta Tychy
Wiesław Jaźwiec - działacz samorządu spółdzielczego, członek Rady Osiedla „Węzłowiec”
Barbara Konieczna - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tychy
Kazimierz Kostecki - członek Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” w Warszawie
Bogdan Olesiński - Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

mds2018998 mds2018997 mds20189999

 

Podczas uroczystości rozstrzygnięty został również konkurs na najlepsze prace naukowe poświęcone zagadnieniom spółdzielczym. W tym roku na Konkurs nadesłano 20 prac -  6 zgłoszono w kategorii prac badawczych, 2 w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 12 w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych. W bieżącym roku nagrody i wyróżnienia otrzymali:

1) w kategorii prac badawczych: 
Nagrodę I Stopnia - mgr Filip Karol Leszczyński
3 równorzędne Wyróżnienia - dr Maria Zuba-Ciszewska,  dr Tomasz Dąbrowski,  dr Bartłomiej Błesznowski

2) w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych:
Nagrodę I Stopnia - dr Krzysztof Łukasz Kil

3) w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych:
Nagrodę I Stopnia - Dorota Wszołek
Nagrodę II Stopnia - Marta Cichocka
3 równorzędne Wyróżnienia - Anna Pawliszak, Magdalena Baczewska, Malwina Marach


 

Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2016

w Warszawie - Miedzeszynie

Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyły się 30 czerwca br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym "Samopomocy Chłopskiej" w Warszawie - Miedzeszynie. Uroczystość, jak co roku, jest okazją do rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia statuetek "Oskar (od 2017 r. Lider) Spółdzielczości Polskiej", "Menedżer Spółdzielca", "Prymus" oraz Złotego Laura Spółdzielczości za działalność społeczno-kulturalną.

Na zaproszenie spółdzielców do Miedzeszyna przybyli m.in.: prezes PSL Władysław Kosiniak - Kamysz jednocześnie przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL; Andrzej Klarkowski doradca Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego; sędzia Trybunału Stanu Andrzej Kojro, a także związkowcy: Wiesława Taranowska - wiceprzewodnicząca OPZZ wraz z Bogdanem Grzybowskim, dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej OPZZ. Listy gratulacyjne przekazała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Jan Guz, przewodniczący OPZZ. Gości powitał dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, dziękując wszystkim spółdzielcom za zaangażowanie w tworzenie przyjaznej dla spółdzielczości legislacji - m.in. zablokowanie złego projektu Prawa Spółdzielczego. - Widzimy dla siebie miejsce w programie gospodarczym nowego Rządu, który zaczyna dostrzegać wartość międzyludzkiej solidarności. Spółdzielczość jest dla ludzi a nie odwrotnie, i dlatego ma siłę przetrwać w obliczu wielu przeciwności. - Spółdzielnie od ponad 150 lat jednoczą ludzi wokół wspólnych celów takich jak tworzenie stabilnych miejsc pracy, budowa własnego mieszkania, łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju usług, w tym usług finansowych czy budowanie silniejszej pozycji na konkurencyjnych rynkach - mówił prezes Zarządu KRS, Alfred Domagalski.

Laureaci Nagrody
OSKAR (od 2017 r. LIDER) SPÓŁDZIELCZOŚCI POLSKIEJ 2016


1. Ryszard Dymara - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
2. Marek Knapik - Prezes Zarządu Chemiczno – Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „ESPEFA”
3. Jadwiga Maria Najda - Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Hopkie
4. Franciszek Pawłowski - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wydminach
5. Jerzy Szczęśniak - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PODLASIANKA” w Węgrowie


MENEDŻER - SPÓŁDZIELCA 2016

 1. Janusz Baran - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sędziszowie Młp.
 2. Wiesław Bogdanowicz - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Gorzowie Wlk.
 3. Halina Czubak - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli
 4. Waldemar Krusiński - Pełnomocnik Zarządu – Dyr. ds. Szkoleń Związku Rewizyjnego Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich w Warszawie z/s w Teresinie
 5. Jerzy Nizioł - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
 6. Jan Nosal - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie
 7. Anna Ochalik-Pęcak - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „GEODECI” w Rzeszowie
 8. Bogusław Józef Pietrow - Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej NOWA WIEŚ w Golicach
 9. Wiesław Sznaza – Prezes Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu
 10. Bronisław Szymański - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie
 11. Wacław Tomecki - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żorach –
 12. Józef Wrona - Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej JEDNOŚĆ w Boleścinie


PRYMUS 2016

1. Mirosława Berlak – Prezes Zarządu, „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Wejherowie
2. Franciszek Zbigniew Chilewicz – Prezes Zarządu RSP Biała Podlaska z/s w Ciciborze
3. Ireneusz Durda – Prezes Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Oszczędność” w Mińsku Maz.
4. Teresa Horbowy – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej
5. Elżbieta Junowicz - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Giżycku z/s w Gajewie
6. Adam Kaduk - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Przeworsku
7. Romuald Kazimierczyk - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Węgorzewie
8. Jan Mszyca - Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej SMUGI w Kopcu
9. Damian Narwojsz - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jonkowie
10. Stefania Oczadły - Wiceprezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Skoczowie
11. Maciej Palej - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna – Krynica
12. Jolanta Różycka - Wiceprezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kodrębie
13. Zdzisław Siwek - Bank Spółdzielczy w Niemcach – Prezes Zarządu
14. Katarzyna Stefaniak - Prezes Zarządu Rejonowy Związek Lustracyjny Spółdzielni Produkcji Rolnej „RCOOP” w Chodzieży
15. Dariusz Szpakowski - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie
16. Genowefa Śleziak – Członkini Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rajczy
17. Tadeusz Tur – Prezes Zarządu Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku
18. Aldona Zawadzka Kwaśny - Wiceprezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Raciborzu


ZŁOTY LAUR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2016

1. Józef Gawlik – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Wilamowice
2. Franciszek Golik - Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa
3. Ewa Janik – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZACISZE” w Małkini Górnej
4. Józef Spiszak - Dyrektor Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie