• Przygotowanie spółdzielni do wyzwań regulacyjnych związanych m.in. z ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz wprowadzeniem obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych - r. pr. dr Piotr Pałka

 • Obowiązki spółdzielni w zakresie podatku VAT - Ewa Hrebin

 • Funkcjonowanie Spółdzielni oraz jej organów w dobie COVID-19 - posiedzenia w formule stacjonarnej oraz podejmowanie uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez Rady Nadzorcze, Zarządy i Walne Zgromadzenia Spółdzielni (wyłączenia w sprawie limitów osób a stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie składania oświadczeń o zaszczepieniu) - r. pr. dr Piotr Pałka

 • Rewolucyjne zmiany dla spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków związane z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali - praktyczne przygotowanie do zmian w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych - r. pr. dr Piotr Pałka

 • Organizacja Walnego Zgromadzenia - Zebrania Przedstawicieli - Zebrania Grup Członkowskich w spółdzielniach w dobie COVID-19 wraz z omówieniem zasad redagowania projektów uchwał do podjęcia na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez organy spółdzielni oraz treści protokołu notariusza z podejmowania uchwał na piśmie przez walne zgromadzenie / zebranie przedstawicieli - r. pr. dr Piotr Pałka

 • Przygotowanie spółdzielni wszystkich branż do Walnego Zgromadzenia - Zebrania Przedstawicieli - Zebrania Grup Członkowskich w dobie COVID-19 - r. pr. dr Piotr Pałka

 • Funkcjonowanie organów spółdzielni w dobie aktualnego reżimu sanitarnego COVID-19 - r. pr. dr Piotr Pałka

 • Obowiązki spółdzielni w zakresie ustaw podatkowych - Ewa Hrebin

 • Działalność spółdzielni w okresie epidemii - mec. Grzegorz Abramek

 • Obowiązki spółdzielni mieszkaniowych w aspekcie ustawy o rachunkowości i stanowiska Krajowego Standardu Rachunkowości z dnia 20.11.2015 r. oraz ustaw podatkowych, w tym podatek CIT, PIT i VAT - Ewa Hrebin

 • Członkostwo i prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej - mec. Grzegorz Abramek

 • Obowiązki spółdzielni w aspekcie ustaw podatkowych, w tym podatek CIT, PIT i VAT - Ewa Hrebin

 • Przygotowanie spółdzielni finansowych do stosowania od 01.01.2021 r. przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych w odniesieniu do umów zawieranych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - Reforma prawa konsumenckiego - mec. Piotr Pałka

 • Walne Zgromadzenie w spółdzielni mieszkaniowej w 2020 r. z uwzględnieniem regulacji szczególnych wynikających ze stanu epidemii - mec. Grzegorz Abramek

 • Warsztaty: Analiza ryzyka braku zgodności w 2020 r. (akty prawne i rekomendacje) – wyzwania regulacyjne dla spółdzielni finansowych - mec. Piotr Pałka

 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej - wymogi nadzorcze w praktyce - mec. Piotr Pałka

 • Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnię - mec. Grzegorz Abramek

 • Obowiązki spółdzielni w aspekcie ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych (w tym podatek CIT, PIT, VAT) - Ewa Hrebin

 • Organy spółdzielni mieszkaniowych w świetle aktualnego orzecznictwa - mec. Grzegorz Abramek

 • Funkcjonowanie spółdzielni w kontekście spółdzielni energetycznych

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej - mec. Grzegorz Abramek

 • Obowiązki spółdzielni w aspekcie ustaw podatkowych, w tym podatek CIT, PIT, VAT i Ordynacja podatkowa i rachunkowości  -  Ewa Hrebin

 • Problemy członkowsko-samorządowe i prawa do lokali w nowych przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  - mec. Grzegorz Abramek

 • Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie. Prawa i obowiązki właścicieli lokali - mec. Grzegorz Abramek

 • Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych i ich organów po nowelizacji z 20 lipca 2017 r. - mec. Grzegorz Abramek

 • RODO dla Spółdzielni

 • Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2018 r. - mec. Grzegorz Abramek

 • Zmiana statutów spółdzielni mieszkaniowych - mec. Grzegorz Abramek

 • Zmiany w podatkach i rachunkowości, w tym Jednolity Plik Kontrolny, CIT, PIT i VAT - Ewa Hrebin

 • Windykacja należności w spółdzielniach mieszkaniowych po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o komornikach sądowych - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska

 • Bieżąca działalność spółdzielni mieszkaniowych po nowelizacji przepisów - mec. Grzegorz Abramek

 • Zmiany zasad funkcjonowania spółdzielni w 2017 r. - Helena Pośpieszyńska

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze - mec. Grzegorz Abramek

 • Nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości - Helena Pośpieszyńska

 • Zarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi w obecnym stanie prawnym po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska

 • Prawo do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych - mec. Grzegorz Abramek

 • Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie - mec. Grzegorz Abramek

 • Finansowa odpowiedzialność członków organów statutowych spółdzielni - Helena Pośpieszyńska 

 • Walne Zgromadzenie w spółdzielni - aspekty teoretyczne i praktyczne - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska

 • Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowych w 2017 r. - mec. Grzegorz Abramek

 • Prawne aspekty funkcjonowania Spółdzielczych Grup Producentów Rolnych oraz lustracja spółdzielni. Nowe Zasady tworzenia i działania GPR oraz wsparcia z PROW i RPO - Rafał Płoski, Marcin Martynowski

 • Ochrona danych osobowych. Zmiany i praktyczne wskazówki - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska

 • Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej i ich zmiany w spółdzielni mieszkaniowej – praktyka działania. (Dotyczy:zmian w ustawie o rachunkowości i potrzeby ich uwzględnienia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2016. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015 r. ogłoszone Komunikatem nr 3 Ministra Finansów oraz zmian przepisów podatkowych w tym jednolity plik kontrolny). - Zofia Rogóż, Ewa Hrebin

 • Nowe zasady prowadzenia windykacji i egzekucji - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska

 • Zmiany w prawie pracy oraz systemie ubezpieczeń społecznych w 2017 r. -  mec. Dariusz Socha 

 • Wybrane zagadnienia członkowsko-samorządowe w spółdzielniach mieszkaniowych. -  mec. Grzegorz Abramek

 • Zmiany w podatkach i rachunkowości, Jednolity Plik Kontrolny, Ordynacja Podatkowa, CIT, PIT i VAT. - Ewa Hrebin

 • Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem stanowiska Krajowego Standardu Rachunkowości. Ustalenie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. - Ewa Hrebin

 • Kalkulacja i rozliczenie kosztów dostawy mediów w świetle dyrektywy Unii Europejskiej i najnowszych orzeczeń sądowych. - Helena Pośpieszyńska  

 • Odpowiedzialność członków organów spółdzielni - rodzaje odpowiedzialności i sankcje. Projekty ustaw spółdzielczych. - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie