Za Zasługi dla SpółdzielczościI. Regulamin przyznawania odznaki „Za Zasługi dla Spółdzielczości”

1. Odznaka "Za Zasługi dla Spółdzielczości", zwana dalej "odznaką", ustanowiona Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej nr 9/96, z dnia 7 października 1996 r. jest nadawana w trybie i na zasadach niniejszego regulaminu.

2. Odznaka nadawana jest podmiotom prawnym działającym na podstawie ustawy - Prawo spółdzielcze. Organ nadający odznakę może podjąć decyzję o jej nadaniu innym podmiotom, a w szczególności współdziałającym z organizacjami spółdzielczymi i przyczyniającym się do rozwoju spółdzielczości.

3. Dokumentem potwierdzającym nadanie odznaki jest dyplom "Za Zasługi dla Spółdzielczości".

4. Pozbawienie odznaki może nastąpić w przypadku stwierdzenia podczas kolejnej lustracji działalności organizacji spółdzielczej istotnych nieprawidłowości w jej działalności, lub złożenia w tej sprawie wniosku przez związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

 

II. Warunki i tryb nadawania odznaki

1. Odznaka może być nadana organizacji spółdzielczej zasłużonej dla rozwoju spółdzielczości w danym regionie, wzorowo prowadzącej i rozwijającej swoją działalność.

2. Odznaka tej samej organizacji spółdzielczej może być nadana tylko jeden raz.

3. Odznakę nadaje Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej.

4. Z wnioskiem o nadanie odznaki występują wspólnie rada nadzorcza i zarząd spółdzielni lub ich Związki Rewizyjne.

5. Spółdzielnie i organizacje spółdzielcze, które zgłaszają wnioski oraz spółdzielnie i organizacje, które zgłaszane są we wnioskach powinny systematycznie opłacać składki na Krajową Radę Spółdzielczą, poddawać się lustracji zgodnie z art. 91 paragrafem 1 Prawa Spółdzielczego i uzyskać pozytywną ocenę z ostatniej lustracji oraz prenumerować miesięcznik „Tęcza Polska”; co najmniej przez pełne 3 lata przed rokiem złożenia wniosku.

6. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy kierować do KRS w terminie nie krótszym niż 4 miesiące przed planowanym wręczeniem odznaczenia.

7. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego decyzję o przyznaniu odznaki podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego w porozumieniu z Prezesem Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Informacja o przyznaniu odznaki w tym trybie zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego.

8. Wniosek o nadanie odznaki dla podmiotu nie będącego organizacją spółdzielczą może złożyć spółdzielczy związek rewizyjny lub Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej.

9. Wniosek powinien zawierać informacje uzasadniające nadanie odznaki. Między innymi powinien zawierać omówienie zasług spółdzielni dla rozwoju spółdzielczości w regionie oraz charakterystykę prowadzonej działalności i uzyskiwane rezultaty ekonomiczno-finansowe. Zawarte we wniosku informacje mogą być uzupełnione protokołem z przeprowadzonych w spółdzielni czynności lustracyjnych lub innym dokumentem (np. opinią związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona). Krajowa Rada Spółdzielcza może podjąć decyzję o rozpatrzeniu wniosku po uprzednim przeprowadzeniu w spółdzielni czynności lustracyjnych.

10. Organem właściwym do publikacji uchwał o nadaniu i pozbawieniu odznaki jest Monitor Spółdzielczy.

11. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej orzeka o pozbawieniu odznaki po powzięciu wiadomości stanowiących podstawę do podjęcia takiej uchwały.


III. Przepisy końcowe

1. Wręczenie odznaki odbywa się w sposób uroczysty podczas obrad najwyższego organu organizacji spółdzielczej, obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości lub jubileuszu organizacji spółdzielczej.

2. Uprawnionymi do wręczenia odznaki (udekorowania nią sztandaru spółdzielni) są członkowie Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz członkowie rad i zarządów spółdzielczych związków rewizyjnych.

3. Ewidencję nadanych i cofniętych odznak prowadzi Biuro Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

4. Koszty odznaki pokrywane są przez Krajową Radę Spółdzielczą.

5. Formularz wniosku przyznawania odznaki „Za Zasługi dla Spółdzielczości” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej: www.krs.com.pl.

6. Dane osobowe wskazane we wniosku przetwarzane są celu realizacji ustawowych zadań Krajowej Rady Spółdzielczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 259 § 2 pkt. 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

7. Klauzula informacyjna i polityka bezpieczeństwa dostępne są na stronie internetowej KRS pod adresem www.krs.org.pl/RODO 

 

Pobierz wniosek

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie