Bieżący rok - kolejny, który upływa w warunkach stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego - nie sprzyja gromadnemu świętowaniu. Po raz pierwszy, z uwagi na obostrzenia, nie odbyła się centralna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej zdecydował jednak, że z doroczny konkurs dla liderów ruchu spółdzielczego zostanie rozstrzygnięty, aby - zgodnie z tradycją – przy okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ogłosić nazwiska tegorocznych laureatów i pogratulować im osiągnięć.

Kapituła Nagród KRS zebrała się w dniu 25 czerwca br. pod przewodnictwem Janusza Sienkiewicza i rozpatrzyła wnioski, które wpływały do Krajowej Rady Spółdzielczej do połowy maja br. Zarząd KRS - na wniosek Kapituły - przyznał nagrody i wyróżnienia wszystkim zgłoszonym przedstawicielom spółdzielni oraz samorządów terytorialnych. W dorocznym konkursie KRS przyznawane są honorowe tytuły „Lider Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer-Spółdzielca” oraz „Prymus” - za wkład w rozwój ruchu spółdzielczego, jego wspieranie i popularyzację, a także za wieloletnią pracę i osiągnięcia w kierowaniu spółdzielnią. Osoby i instytucje zasłużone w pracy społeczno-kulturalnej, otrzymują „Złoty Laur Spółdzielczości”, natomiast przedstawiciele samorządów terytorialnych, którzy na co dzień współpracują ze spółdzielniami nagradzani są tytułem „Samorządowiec-Spółdzielca”. Nad tym Konkursem patronat od samego początku sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2021 r. odbyła się już XVIII Edycja „Samorządowca-Spółdzielcy”, natomiast statuetki „Menedżera” i „Prymusa” przyznano po raz XXII.

Krajowa Rada Spółdzielcza, uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na szkolenie dla kandydatów na lustratorów. Szkolenie planujemy realizować na przełomie sierpień/wrzesień 2021 r.

Szkolenie odbędzie się w dwóch grupach:

  • 90 godzinne dla osób wykazujących się odpowiednim stażem
    w spółdzielczości.
  • 150 godzinne dla kandydatów bez stażu w spółdzielczości.

Komisja Europejska opublikowała długoterminową wizję dla obszarów wiejskich UE. Dokument ten jest próbą określenia przyszłości obszarów wiejskich, określa stojące przed nimi wyzwania i problemy, a także wskazuje niektóre obiecujące możliwości, z jakich mogą skorzystać. 

Na bazie prognoz jak i szerokich konsultacjach z obywatelami i innymi podmiotami na obszarach wiejskich, w przedstawionym dokumencie zaproponowano pakt na rzecz obszarów wiejskich i plan działania na rzecz obszarów wiejskich, które mają sprawić, że staną się one silniejsze, lepiej skomunikowane, odporne i zamożne.

Zachęcamy do analizy dokumentu Komisji Europejskiej.

Czołowa europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe od dawna angażuje się w dialog z ważnymi instytucjami międzynarodowymi na naszym kontynencie, ale także na forum ogólnoświatowym. Jej przedstawiciele, najczęściej bardzo aktywna Dyrektor Agnès Mathis, a także zainteresowani członkowie, uczestnicząc w spotkaniach – w ciągu ostatniego roku niemal wyłącznie zdalnych – webinariach, konsultacjach itp. przypominają zawsze o spółdzielniach i ich roli, dbają by znalazły swe miejsce w przyjmowanych dokumentach, bronią ich interesów.

W ciągu ostatnich tygodni miało miejsce kilka takich spotkań. W dniu 2 czerwca Cooperatives Europe odbyła wspólne z innymi członkami MZS konsultacje na temat sprawozdania Sekretarza Generalnego ONZ dotyczącego spółdzielni i odbudowy po pandemii COVID-19, zorganizowane przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UNDESA). Zgłoszono szereg uwag do tego dokumentu i wskazano przykłady, w jaki sposób spółdzielnie mogą przyczynić się do lepszej wspólnej odbudowy zgodnie z hasłem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości: Razem Odbudujemy się Lepiej. Przypomniano też o prowadzonych przez Cooperatives Europe badaniach nad wpływem kryzysu COVID-19 na spółdzielnie w różnych krajach.

99. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości MZS

27. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości ONZ

 

pod hasłem „Razem Odbudujemy się Lepiej

 

Posłanie Prezydenta Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariela Guarco

 

Witajcie spółdzielczy przyjaciele z całego świata!

Nadchodzi nasz dzień – Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, podczas którego ponad miliard członków trzech milionów spółdzielni ze wszystkich kontynentów może pokazać swoja siłę. W tym roku pragniemy zaprosić wszystkich byśmy „Razem Odbudowali Lepiej” tkankę ekonomiczną i społeczną zniszczoną przez pandemię. Wszyscy odczuliśmy w globalnej skali wpływ tego kryzysu zdrowotnego, społecznego i gospodarczego. Ten kryzys skupia naszą uwagę na permanentnych nierównościach, które sprawiają, że zastanawiamy się, jak moglibyśmy przebudować świat w taki sposób, by nikt nie został pominięty.

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ma dość skomplikowana strukturę. Poza podstawową światową organizacją zajmującą się ogólnymi, najważniejszymi dla całej spółdzielczości sprawami, niezależnie od branży czy obszaru działania, istnieją Organizacje Regionalne, Komitety Branżowe i Komitety Tematyczne. Regiony są cztery (Afryka, obie Ameryki, Azja i Ocean Spokojny oraz Europa), podejmują działania specyficzne dla poszczególnych kontynentów, a spośród nich tylko organizacja europejska – zwana Cooperatives Europe – ma znaczną autonomię i własną osobowość prawną. Komitety Branżowe, zwane też sektorowymi (ICAO dla spółdzielni rolniczych, ICFO dla rybackich, CICOPA dla spółdzielni pracy i pokrewnych, IHCO dla spółdzielni zdrowia, CCW dla spożywców, CHI dla mieszkaniowych, ICBA dla bankowości spółdzielczej oraz ICMIF dla spółdzielczości ubezpieczeniowej) zajmują się sprawami ważnymi dla tych typów spółdzielni. I wreszcie cztery Komitety Tematyczne pracują nad przekrojowymi zagadnieniami wspólnymi dla całej spółdzielczości ale z określonej perspektywy; są to Komitet ds. Równouprawnienia Płci, Komitet ds. Badań Naukowych, Komitet ds. Prawa i Komitet ds. Rozwoju. Wszystkie te organizacje finansowane są według określonego w Statucie schematu z budżetu centralnego MZS i reprezentowane są w najwyższym organie Związku – jego Radzie. Ponadto istnieją struktury mniej sformalizowane, często powoływane ad hoc, takie jak sieci, grupy robocze itp., tworzone dla rozwiązania określonych problemów.

W dniu 29 czerwca 2021 roku odbyło się – po raz kolejny w formule zdalnej – Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. KRS reprezentował jej prezes dr inż. Mieczysław Grodzki.

Głównym zadaniem Zgromadzenia było przede wszystkim formalne przyjęcie sprawozdania finansowego za ubiegły rok, udzielenie absolutorium Radzie i przyjęcie budżetu na rok obecny, co – zgodnie z prawem belgijskim, na podstawie którego zarejestrowany jest Związek w Brukseli – uczynić należy do końca czerwca każdego roku. Wymogi tego prawa narzuciły dość skomplikowaną procedurę rejestrowania się do obrad, potwierdzania obecności i zdalnego głosowania, co przy nie zawsze stabilnych łączach internetowych, utrudniło przebieg Zgromadzenia, ostatecznie jednak wszystkie formalne punkty porządku dnia udało się zrealizować.

W dniu 23 czerwca br. Parlament Europejski przyjął trzy fundusze UE o łącznej wartości 243 mld euro, które mają wzmocnić spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE. Ten tzw. „pakiet spójności” obejmuje cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności, oraz rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy, czyli zbiór norm regulujących funkcjonowanie unijnych funduszy regionalnych, spójności i społecznych w ciągu siedmiu najbliższych lat.

Te trzy rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 30 czerwca i wejdą w życie następnego dnia.

Nowe przepisy wymagają, by zarówno Interreg, jak i Fundusz Regionalny i Fundusz Spójności przeznaczały co najmniej 30% środków na działania w dziedzinie klimatu, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz inwestycje w zrównoważony wzrost i tworzenie miejsc pracy. Przewidują one również specjalne środki dla MŚP i regionów najbardziej oddalonych.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Leszka Sułka – działacza spółdzielczości rolniczej i wielskiej, prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Linowie i członka Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Od 2004 roku angażował się w prace Krajowej Rady Spółdzielczej i był aktywnym przedstawicielem swojej branży. Choć w ostatnich latach kłopoty zdrowotne zmusiły Go do ograniczenia aktywności (na VI Kongresie Spółdzielczości zrezygnował z kandydowania do ZO KRS), wciąż pełnił funkcję prezesa w rodzinnej RSP Linowo oraz w KZRRSP.

Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu on-line, którego celem jest aktualizacja wiedzy z zakresu spółdzielczości. Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2021 r. i organizowane jest w ramach akredytacji (zwolnione z podatku VAT).

PROGRAM SZKOLENIA DOC

Do udziału w szkoleniu zapraszamy lustratorów i przedstawicieli organów samorządowych związków rewizyjnych i spółdzielni. Szkolenie spełnia wymogi szkolenia uzupełniającego dla lustratorów.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł i obejmuje materiały dydaktyczne. Zgłoszenia przyjmuje Zespół Lustracji i Doradztwa KRS – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DRUK ZGŁOSZENIA DOC

Należność za udział w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 z dopiskiem (szkolenie 6-7 lipca 2021 r.).

Projekt ToTCOOP+i TECH a dokładnie Technology for the Training Innovation in the European Agri-food Cooperatives of the digital era (Technologia na rzecz innowacji szkoleniowych w europejskich spółdzielniach rolno-spożywczych ery cyfrowej) to projekt, którego celem było wsparcie przedstawicieli spółdzielni poprzez opracowanie systemu szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jednym z partnerów projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Projekt jest kontynuacją projektu ToTCOOP+i realizowanego w ramach Erasmus+ (głównego programu UE w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego). Projekt ToTCOOP+i (strategiczne partnerstwo na rzecz innowacji w zakresie szkolenia trenerów europejskich spółdzielni rolno-spożywczych) miał na celu poprawę jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze spółdzielczym UE. Projekt ToTCOOP+i - jak i projekt ToTCOOP+i Tech - był przeznaczony oryginalnie dla spółdzielni rolno-spożywczych. Doświadczenia partnerów wdrażających projekt stały się punktem wyjścia do nowego projektu ToTCOOP +i Tech, który ma na celu kontynuację wsparcia sektora spółdzielczego poprzez ulepszanie obecnej oferty szkoleniowej realizowanej przez partnerów Projektu (w szczególności dla spółdzielni rolno-spożywczych).

W dniu 31 maja 2021 roku odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, po raz kolejny zorganizowane w sposób zdalny. KRS reprezentowana była przez prezesa Zarządu dr. inż. Mieczysława Grodzkiego. Zgromadzenie zaakceptowało m.in. sprawozdania z działalności i finansowe za 2020 rok, przyjęło plan pracy i budżet na rok 2021 i udzieliło absolutorium członkom Rady.

Wybory nowej Rady i Prezydenta, wypadające w tym roku, postanowiono przełożyć do 24 września, kiedy to – jak wszyscy mają nadzieję – poprawiająca się sytuacja pandemiczna pozwoli na przeprowadzenie drugiej, wyborczej części Zgromadzenia podczas fizycznego już a nie wirtualnego spotkania członków, które planowane jest w Paryżu.

Przed kilku laty Międzynarodowa Spółdzielcza Grupa Badawcza działająca w ramach amerykańskiej organizacji OCDC (Rada Międzynarodowego Rozwoju Spółdzielczego) i finansowana przez agencję pomocy rozwojowej USAID podjęła projekt badawczy, w którym próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie: czy obecność spółdzielni czyni jakąś różnicę w rozwoju ekonomicznym i społecznym różnych krajów? Badania prowadzono w czterech państwach różnych regionów świata – na Filipinach, w Kenii, Peru i w Polsce.

W naszym przypadku na etapie konceptualizacji badań konsultowany był Spółdzielczy Instytut Badawczy KRS, a same badania terenowe realizowała w 2017 r. krakowska firma badań marketingowych BBS „Obserwator” przy wsparciu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2018 r. sukcesywnie prezentowano wyniki badań poszczególnych krajów, a w maju obecnego roku opublikowany został końcowy raport zbiorczy z całości badań, natomiast 26 maja odbyła się konferencja on-line podsumowująca projekt. Wśród panelistów byli przedstawiciele obydwu amerykańskich organizacji, Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, świata naukowego i administracji krajów objętych analizą oraz badacze zaangażowani w projekt; z Polski prof. Zofia Chyra-Rolicz i prof. Piotr Nowak.

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Spółdzielczości Bankowej (ICBA) połączyły swe siły w działaniach na rzecz cyfryzacji w spółdzielczych instytucjach finansowych organizując 25 maja 2021 r. webinarium: Wymiana doświadczeń na temat strategii cyfryzacji wśród Unii Kredytowych (SKOK) i Banków Spółdzielczych (Sharing Digitization Strategies Among Credit Unions and Cooperative Banks).

Współpracę obydwu organizacji zainicjował prezydent ICBA Bhima Subrahmanyam zachęcony między innymi dobrymi stosunkami polskich banków spółdzielczych i SKOK-ów w ramach KRS. Współpraca organizacji dotyczyć będzie najważniejszych aktualnych problemów dotykających spółdzielcze instytucje finansowe.

19 maja Krajowa Rada Spółdzielcza przesłała Wicepremierowi RP i Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosławowi Gowinowi uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma oraz tabelą z uwagami:

Jednocześnie Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: 

"Rewolucyjne zmiany dla spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków związane z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali - praktyczne przygotowanie do zmian w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych"

Zapraszamy do obejrzenia międzynarodowej konferencji on-line: Legal and Economic Perspectives of Energy Cooperatives' Development in Poland and other countries. Głównym organizatorem wydarzenia jest Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja rozpocznie się 27 maja 2021 r. (czwartek) o godzinie 10 i będzie odbywała się w języku angielskim.

W ramach konferencji poruszone zostaną prawne, ekonomiczne i środowiskowe zagadnienia zakładania oraz funkcjonowania spółdzielni energetycznych w Polsce, Niemczech, USA, Włoszech, Grecji, Brazylii i innych krajach, a także kwestie prawne dotyczące energii ze źródeł odnawialnych. Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz energetyki obywatelskiej są istotne dla rozwoju każdego państwa i regionów, zwłaszcza w czasach COVID-19.

PROFRAM KONFERENCJI

Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu on-line, którego celem jest aktualizacja wiedzy z zakresu spółdzielczości. Szkolenie odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2021 r. i organizowane jest w ramach akredytacji (zwolnione z podatku VAT).

PROGRAM SZKOLENIA (DOC)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy lustratorów i przedstawicieli organów samorządowych związków rewizyjnych i spółdzielni. Szkolenie spełnia wymogi szkolenia uzupełniającego dla lustratorów.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł i obejmuje materiały dydaktyczne. Zgłoszenia przyjmuje Zespół Lustracji i Doradztwa KRS – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DRUK ZGŁOSZENIA (DOC)

Należność za udział w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 z dopiskiem (szkolenie 7-8 czerwca 2021 r.).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na udziału w bezpłatnym webinarium poświęconemu instrumentom wpierającym rozwój przedsiębiorców: Edukacja, wiedza, informacja, podnoszenie kompetencji czyli instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorców z sektora MŚP i nie tylko

Podczas webinarium eksperci z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości zaprezentują m.in. Akademię PARP - interaktywną platformę oferującą bezpłatne kursy on-line z zakresu marketingu, zarządzania, finansów, prawa i doskonalenia umiejętności miękkich, a także omówią instrumenty szkoleniowo-informacyjne dostępne w ramach EEN i CR MŚP.

W dniu 12 maja br. Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z członkami Prezydium Porozumienia Rolniczego. Podczas spotkania przewodniczący poszczególnych zespołów działających w ramach Porozumienia Rolniczego przedstawili aktualne problemy w rolnictwie, również w kontekście małych i średnich gospodarstw. W dyskusji udział wzięli dyrektorzy departamentów w MRiRW.

Minister Grzegorz Puda poinformował również, że celem resortu rolnictwa jest przedstawienie propozycji do ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym, nad którym w Ministerstwie trwają prace. Podkreślił, że nie da się tworzyć tej ustawy bez udziału bezpośrednio zainteresowanych.

Komisja Europejska regularnie przygotowuje kolejne „Mapy Drogowe”, jak w eurobiurokratycznym żargonie określa się szczegółowe harmonogramy stopniowo realizowanych czynności, mające doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Szczególnie ważna dla spółdzielczości jest opracowywana obecnie „Mapa Drogowa: Plan działania UE na rzecz gospodarki społecznej”, która ma zostać przyjęta przez Komisję pod koniec tego roku.

Swój wkład do przygotowywanego dokumentu wniosła Cooperatives Europe za pośrednictwem Komitetu Koordynacyjnego ds. Unii Europejskiej. W przekazanym stanowisku ta najważniejsza organizacja spółdzielcza naszego kontynentu podkreśliła następujące priorytety, które powinny zostać uwzględnione w planie działania:

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie