Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała pismo do przewodniczącego KNF, prof. Jacka Jastrzębskiego z prośbą o podjęcie działań w kierunku zwolnienia spółdzielni finansowych z obowiązku powoływania komitetów audytu. 

Propozycja zmian przepisów wynika nie tylko ze sformułowania art. 39 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE - który dopuszcza odstępstwa od powoływania komitetów audytu w krajach członkowskich, w których jakość nadzoru nad  instytucjami sektora finansowego jest właściwa - ale także z dokonanej analizy funkcjonowania komitetów audytu w BS i SKOK w ciągu 2 lat obowiązywania w Polsce tych przepisów.

Trwa nabór na studia podyplomowe „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne” I edycja 2019/2020. Studia organizowane są przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą.

Studia zostały opracowane w oparciu o konsultacje z KRS w zakresie identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Są one adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Studia adresowane są także do osób – absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków administracyjno-prawnych i ekonomicznych, planujących przyszłe zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych. 

Przez trzy dni - od 27 do 29 listopada br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbywały się Targi „Mleko-EXPO 2019” organizowane przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny. Stoiska zaprezentowało 20 spółdzielni mleczarskich oraz 11 firm działających na rzecz mleczarstwa. Targom towarzyszyły liczne wydarzenia i konkursy.

W ich uroczystym otwarciu - obok honorowego patrona, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego - wzięli udział liczni goście, m.in. senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa; były Minister Rolnictwa Gabriel Janowski; biskup łomżyński Tadeusz Bronakowski; zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jan Białkowski. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentowali: prezes Zarządu, dr inż. Mieczysław Grodzki wraz ze swoim zastępcą, Markiem Kowalskim i przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS dr Jerzy Jankowski. Licznie przybyli samorządowcy, m.in. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele ambasad, organizacji gospodarczych i środowisk naukowych. Powitaniu, dokonanemu przez gospodarza spotkania - prezesa Zarządu KZSMl, Waldemara Brosia, towarzyszył występ Zespół Pieśni i Tańca ,,WETA” z Ośrodka Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży.

Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej odbył się 23 listopada br. w krakowskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym „OPTIMA” przy ul. Malborskiej 65. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób - młodzież ze spółdzielni uczniowskich wraz z ich opiekunami, przedstawiciele spółdzielni patronujących m.in. ze Szczecina, Katowic, Olsztyna, Krakowa i Warszawy oraz liczni goście.

W obradach uczestniczyli m.in: dr inż. Mieczysław Grodzki - prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Janusz Paszkowski - prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, dr Ryszard Nowak - prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina, a także przedstawiciele prasy spółdzielczej.

W celu ułatwienia konsumentom wyszukiwania produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. 

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tym znakiem muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej o znaku „Produkt polski”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom spółdzielczych instytucji finansowych Krajowa Rada Spółdzielcza zorganizowała w dniu 25 listopada br. w swojej siedzibie warsztaty pt. „Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej - wymogi nadzorcze w praktyce”. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział ponad stu przedstawicieli banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz branżowych związków rewizyjnych.

Uczestników powitał Prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki, który podkreślił wagę obszaru, któremu zostały poświęcone warsztaty. Prezes Grodzki poinformował również zebranych o bieżących działaniach KRS na rzecz ograniczania i upraszczania obowiązków sprawozdawczych spółdzielczych instytucji finansowych.

W dniach 19-21 listopada przebywała w Polsce delegacja łotewskich rolników - członków organizacji, spółdzielni rolniczych i stowarzyszeń.

W siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej delegację przyjął dr inż. Mieczysław Grodzki – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, który – po powitaniu gości - przedstawił prezentację na temat polskiej spółdzielczości. Omówił w niej m.in. wartości i zasady spółdzielcze, w oparciu o które funkcjonuje spółdzielczość oraz pokrótce scharakteryzował wszystkie działające w Polsce branże spółdzielcze. Ponieważ goście z Łotwy reprezentowali tamtejsze środowisko rolnicze, Prezes Grodzki sporo uwagi poświęcił polskiej spółdzielczości rolniczej, przytaczając główne krajowe ustawy dotyczące spółdzielni rolniczych, przedstawiając jej kondycję, wskazując na zagrożenia i perspektywy rozwoju.

Dnia 14 listopada br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja zatytułowana „Kierunki rozwoju energetyki w Polsce”. Zorganizowali ją Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wydarzenie objęła swym patronatem Krajowa Rada Spółdzielcza.

Celem Konferencji było zaprezentowanie zagadnień związanych z rozwojem energetyki w Polsce, w nawiązaniu do projektów już zrealizowanych, jak i tych możliwych do realizacji w przyszłości oraz przedstawienie aktualnych aspektów technicznych i prawnych w zakresie gospodarki energetycznej. Program obejmował dość szerokie spectrum zagadnień związanych z magazynowaniem energii, metodami efektywnego wykorzystania  gazu ziemnego i biogazu w energetyce rozproszonej, planami rozwoju energii atomowej. Omówiono problematykę poprawy efektywności energetycznej w energetyce i budownictwie oraz politykę energetyczną Unii Europejskiej w zakresie energii odnawialnej. Zaprezentowano także nowoczesne technologie pozwalające na oszczędzanie energii.

Z żalem i smutkiem zawiadamiany, iż 10 listopada 2019 r. zmarł Pan Tadeusz Orczykowski - Członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
 

Rodzinie Zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia składają

 
Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej
Koleżanki i Koledzy ze Zgromadzenia Ogólnego KRS

Z głębokim smutkiem pragniemy poinformować o śmierci Pana Jacka Staciwy, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Jacek Staciwa urodził się 12 maja 1956 r. w Gryfowie Śląskim. Po ukończeniu szkoły średniej i odbyciu zasadniczej służby wojskowej, w wieku 21 lat rozpoczął pracę zawodową w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Piasecznie k/Warszawy.

W latach 1979-2002 pracował w Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie m.in. jako główny księgowy i starszy lustrator. Jednocześnie w latach 1994-2002 pełnił społecznie funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Kółek Rolniczych w Warszawie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło spotkania i konsultacje w związku z trwającymi obecnie na forum Unii Europejskiej pracami nad uregulowaniami prawnymi dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2021-2027 oraz obowiązkiem przygotowania przez państwa członkowskie Planów Strategicznych w tym zakresie. W Ministerstwie powołano grupę roboczą wspierającą wypracowanie rozwiązań z zakresu działania Zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 w zakresie sektorowych interwencji oraz celu szczegółowego nr 3 WPR: Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości.

W dniu 30.10.2019 r. odbyło się w MRiRW spotkanie konsultacyjne, na które zaproszeni zostali również przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz spółdzielczości rolniczej. Na spotkaniu spółdzielczość reprezentowana była przez prezesa Zarządu KRS dra inż. Mieczysława Grodzkiego oraz przewodniczącego Komisji Spółdzielczości Rolniczej ZO KRS Władysława Kołodzieja i głównego specjalistę w Spółdzielczym Instytucie Badawczym KRS Marcina Martynowskiego.

W dniach 16-17 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn.  „Nowe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania OZE na obszarach wiejskich”. Pierwszy dzień poświęcony był spółdzielniom energetycznym – pod hasłem „Spółdzielnie energetyczne - szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”. Konferencja była inauguracją działań MRiRW oraz KOWR na rzecz rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce.

Wydarzenie pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego zorganizowane zostało przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Sali pod Kopułą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

31 października br. na Cmentarzu Południowym w Antoninowie koło Warszawy pożegnaliśmy Eugeniusza Zochniaka. Dożył 90 lat, a całe swoje życie zawodowe związał ze spółdzielczością.

Był jednym z ostatnich, którzy mogli przekazać współczesnym spółdzielcom wiedzę o organizacji ruchu spółdzielczego zaraz po II wojnie światowej, a nawet sięgnąć znacznie głębiej - do lat II RP oraz do czasów okupacji. Swoją wiedzą dzielił się chętnie z innymi, m.in. jako lubiany przez wszystkich kustosz Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce. Dla wielu był jedynym autorytetem, który pewne wydarzenia znał z autopsji, a inne mógł krytycznie ocenić dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu życiowemu.

W dniu 22 października br. w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się uroczyste otwarcie Filii Spółdzielczego Instytutu Badawczego, będące efektem realizacji umowy o współpracy Krajowej Rady Spółdzielczej z Uniwersytetem Rzeszowskim. Głównym celem istnienia SIB jest prowadzenie badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki spółdzielczości oraz nowoczesne kształcenie kadr spółdzielczych na poziomie akademickim.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli ze strony uczelni Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. dr hab. Sylwester Czopek, Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych - prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz oraz Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów - prof. dr hab. Ryszard Kata. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentowali Prezes Zarządu KRS - dr inż. Mieczysław Grodzki oraz Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS - dr Jerzy Jankowski.

Serdecznie zapraszamy członków spółdzielni uczniowskich z całej Polski, instruktorów, opiekunów oraz działaczy i osoby wspierające powstawanie i ich rozwój do udziału w kolejnym Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich!

Sejmik odbędzie się w dniu 23 listopada 2019 r. tj. w sobotę w auli Spółdzielczego Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego OPTIMA ul. Malborska 65 w Krakowie. Podczas Sejmiku będzie czas na poznanie aktualnych problemów spółdzielczości, przykładów dobrych praktyk, jak również na integrację środowiska.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 1100.

W związku z uruchomieniem pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy w 2019 roku, Krajowa Rada Spółdzielcza, w stanowisku przekazanym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca uwagę na ograniczone możliwości uzyskania pomocy suszowej przez gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą i roślinną.

Obecny system udzielania pomocy w zasadzie dotyczy gospodarstw prowadzących produkcję roślinną. Istnieje jednak w kraju duża część gospodarstw prowadzących produkcję mieszaną, zwierzęcą i roślinną, które w praktyce są tej pomocy pozbawione. Odbija się to negatywnie na kondycji tychże gospodarstw.

W dniach 07-08 maja 2020 roku na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbędą się Międzynarodowe Targi Gospodarki Energetycznej, organizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Oferta Targów jest adresowana m.in. do producentów i operatorów energii elektrycznej, producentów elektroniki, w tym elektroniki przemysłowej, producentów i operatorów w dziedzinie budownictwa i gazownictwa, uczelni technicznych, jednostek samorządu terytorialnego, firm usługowych, biur projektowych i konstrukcyjnych, stowarzyszeń i instytucji z branży elektroenergetycznej, dystrybutorów rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach itp.

26 września br. Związek Zawodowy „Budowalni” wraz z partnerami - licznymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska związanego z budownictwem - zaprosił na uroczystość z okazji Dnia Budowlanych 2019. W spotkaniu wzięli udział m.in. Paulina Malinowska-Kowalczyk z Kancelarii Prezydenta RP, Krzysztof Piątek - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Jacek Gryga - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Krzysztof Janeczko - Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przedstawiciele instytucji naukowych, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy. Krajową Radę Spółdzielczą, która była jednym ze współorganizatorów spotkania, reprezentował Zastępca Prezesa Zarządu, Marek Kowalski.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głuchołazach obchodzi 60-lecie działalności. Z tej okazji 6 września br. odbyła się jubileuszowa uroczystość, w której uczestniczyli m.in. dr Jerzy Jankowski - przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, Piotr Wierzbicki - Sekretarz Gminy Głuchołazy, Feliks Kamienik - prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu wraz z Jerzym Graczem, przewodniczącym Rady Związku, a także pracownicy, działacze i partnerzy Spółdzielni. Przywitał ich Jerzy Ziółkowski przewodniczący Rady Nadzorczej MSM w Głuchołazach oraz prezes Marian Konieczny, który przypomniał historię Spółdzielni. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głuchołazach to ponad 30 proc. zasobów mieszkalnych miasta. Jej historia dzieli się na dwa etapy - budowania bloków mieszkalnych w pierwszym 30-leciu i ich eksploatowania w kolejnych 30 latach.

Po uroczystych obchodach 150-lecia powstania spółdzielczości spożywców na Ziemiach Polskich, które odbyły się 12 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie, przyszła kolej na uczczenie 150-lecia jednej, ale za to szczególnej spółdzielni. Warszawską Spółdzielnię Spożywców „Społem” Śródmieście, uważa się za kontynuatorkę działalności Towarzystwa Spożywczego „Merkury”. Jest to więc najstarsza spółdzielnia spożywców, a przy tym jedna z większych w Polsce. Działaność handlową prowadzi w 18 placówkach na terenie Warszawy (do największych należą „Sezam” i „Hala Mirowska”), a jej roczne obroty wynoszą ok. 70 mln zł.

Spółdzielcy wyprawili swoje święto 27 września br. w nowoczensym Centrum Eventowym w Warszawie. Jubileuszowe uroczystości licznie zaszczycili samorządowcy: przybył Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z wiceprezydent Renatą Kaznowską oraz wiceprzewodniczącą Rady Miasta Warszawy Aleksandrą Gajewską i radnym Jarosławem Szostakowskim.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie