12 sierpnia przypada proklamowany przez ONZ, a obchodzony od 1999 r., Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi na całym świecie, a w obchody włącza się coraz więcej światowych organizacji. Należy do nich Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, który pragnie uwidocznić korzyści płynące dla młodzieży ze spółdzielczości odpowiadającej przecież na wiele z wyzwań, przed którymi stoją młodzi ludzie.

Model spółdzielczy – przypomina MZS z okazji tegorocznego MDM – opierający się o zasady wzajemnego wsparcia, współwłasności ekonomicznej i samorządności w pracy, ma wyjątkową moc, by pomóc młodzieży w ustabilizowaniu jej niepewnej przyszłości zawodowej. Może on również pomóc „generacji Z”, jak określa się nieraz pokolenie urodzone w ostatniej dekadzie zeszłego wieku i w pierwszej XXI, w realizacji jego ideałów życia w bardziej sprawiedliwym i równym dla wszystkich świecie.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w tym roku był obchodzony na całym świecie 3 lipca pod hasłem „Razem Odbudujemy się Lepiej”. MZS zebrał ponad 130 relacji o obchodach z 35 krajów, na podstawie których przygotował i opublikował w serwisie YouTube film wideo ukazujący, w jaki sposób spółdzielnie mogą dopomóc swoim społecznościom w odbudowie skoncentrowanej na ludziach i niezagrażającej środowisku naturalnemu (zob. film YT pod artykułem).

Obchody miały miejsce również na najwyższym światowym szczeblu, m.in. w ONZ. Ich organizatorem był tradycyjnie COPAC – utworzony w 1973 r. Komitet ds. Promocji i Rozwoju Spółdzielczości, w skład którego wchodzą Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Organizacja ds. Rolnictwa i Wyżywienia (FAO), Międzynarodowe Centrum Handlu ONZ oraz MZS, który zresztą w styczniu tego roku przejął na 2-letnią kadencję przewodnictwo Komitetu. COPAC odpowiedzialny też jest za sformułowanie każdego roku hasła MDS oraz za starania włączenia tematyki spółdzielczej do światowej debaty politycznej.

Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów w formie on-line. Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj.:

1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. 

W związku z prowadzonymi przez MRiRW konsultacjami drugiej wersji projektu Planu Strategicznego WPR 2023-2027 dla Polski, Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich pismo z prośbą o przekazanie do 31 sierpnia 2021 r. uwag dotyczących potrzeby poszerzenia lub poprawy warunków udzielania pomocy w ramach PS WPR.

Pismo KRS wraz z pismem Ministra RiRW zapraszającym do konsultacji - przejdź do dokumentu (.pdf)

Jak informuje resort: Stanowisko opinii publicznej będzie służyć dalszemu dostosowaniu dokumentu strategicznego do potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Zgłoszone opinie, uwagi, stanowiska pomogą wypracować najbardziej wyważone rozwiązania, które umożliwią uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji. Pozwolą także wypracować ostateczny kształt przyszłych instrumentów i wsparcia.

W związku z opracowywaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Polityki Eksportowej Polski - która ma zdefiniować wyzwania stojące przed polskim eksportem w świecie postcovidowym oraz wyznaczyć spójne działania po stronie całej polskiej administracji, które odpowiedzą na te wyzwania - Krajowa Rada Spółdzielcza przedstawia swoje uwagi do projektu tego dokumentu. 

Generalnie należy stwierdzić, że projekt dokumentu w sposób całościowy i merytoryczny ujmuje całokształt problematyki wsparcia eksportu, inwestycji zagranicznych w Polsce i dalszego rozwoju naszych inwestycji za granicą. Trudno byłoby wnosić tu jakieś szczegółowe uwagi. Śledząc natomiast merytoryczną dyskusję ekspertów należy przyjąć, że o powodzeniu jej realizacji w sposób bardzo istotny decydować będą kwestie, na które w Projekcie brak jest jednoznacznej odpowiedzi. Podnosząc ten aspekt, mamy jednocześnie świadomość, że mówimy tu generalnie o zasadniczych priorytetach polityki w ogóle, a w tym o polityce gospodarczej Polski. Z uwagi na złożoność spraw i ich szerszy kontekst, pozwolimy sobie tylko na ich zasygnalizowanie:

Oświadczenie

 

Krajowa Rada Spółdzielcza w związku z publikacją w dniu 29 lipca 2021 r. na portalu społecznościowym Facebook.com, na profilu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, informacji o ukaraniu posiadacza obiektu karą administracyjną w wysokości 500.000 zł, z powodu prowadzenia bez wymaganego pozwolenia robót budowlanych w sali operacji bankowych, w zabytkowym budynku „Dom pod Orłami” położonym przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, będącym własnością Krajowej Rady Spółdzielczej, oraz pojawiającymi się w ślad za nią licznymi artykułami w prasie, pragnie oświadczyć, iż podawane do publicznej wiadomości informacje jakoby przedmiotowa kara została nałożona na właściciela budynku - Krajową Radę Spółdzielczą - są nieprawdziwe.

 

Krajowa Rada Spółdzielcza wyjaśnia, iż przedmiotowa kara została nałożona na najemcę (posiadacza) ww. lokalu Grupę CK Sp. z o.o., na którym, zgodnie z zawartą umową, spoczywał obowiązek uzyskania wszelkich przewidzianych prawem pozwoleń na prowadzenie prac adaptacyjnych. Krajowa Rada Spółdzielcza została wprowadzona przez najemcę w błąd co do uzyskanych przez niego pozwoleń i nie ponosi odpowiedzialności za jego bezprawne działanie, oraz czyni starania o przywrócenie lokalu do stanu zgodnego z prawem.

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe  (Dz.U.2018.1914 t.j. z dnia 2018.10.05) Krajowa Rada Spółdzielcza wystąpiła do podmiotów rozpowszechniających nieprawdziwe, godzące w jej dobra osobiste informacje ze stosownymi wnioskami o publikacje przewidzianych prawem sprostowań.

Bieżący rok - kolejny, który upływa w warunkach stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego - nie sprzyja gromadnemu świętowaniu. Po raz pierwszy, z uwagi na obostrzenia, nie odbyła się centralna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej zdecydował jednak, że z doroczny konkurs dla liderów ruchu spółdzielczego zostanie rozstrzygnięty, aby - zgodnie z tradycją – przy okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ogłosić nazwiska tegorocznych laureatów i pogratulować im osiągnięć.

Kapituła Nagród KRS zebrała się w dniu 25 czerwca br. pod przewodnictwem Janusza Sienkiewicza i rozpatrzyła wnioski, które wpływały do Krajowej Rady Spółdzielczej do połowy maja br. Zarząd KRS - na wniosek Kapituły - przyznał nagrody i wyróżnienia wszystkim zgłoszonym przedstawicielom spółdzielni oraz samorządów terytorialnych. W dorocznym konkursie KRS przyznawane są honorowe tytuły „Lider Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer-Spółdzielca” oraz „Prymus” - za wkład w rozwój ruchu spółdzielczego, jego wspieranie i popularyzację, a także za wieloletnią pracę i osiągnięcia w kierowaniu spółdzielnią. Osoby i instytucje zasłużone w pracy społeczno-kulturalnej, otrzymują „Złoty Laur Spółdzielczości”, natomiast przedstawiciele samorządów terytorialnych, którzy na co dzień współpracują ze spółdzielniami nagradzani są tytułem „Samorządowiec-Spółdzielca”. Nad tym Konkursem patronat od samego początku sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2021 r. odbyła się już XVIII Edycja „Samorządowca-Spółdzielcy”, natomiast statuetki „Menedżera” i „Prymusa” przyznano po raz XXII.

Krajowa Rada Spółdzielcza, uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na szkolenie dla kandydatów na lustratorów. Szkolenie planujemy realizować na przełomie sierpień/wrzesień 2021 r.

Szkolenie odbędzie się w dwóch grupach:

  • 90 godzinne dla osób wykazujących się odpowiednim stażem
    w spółdzielczości.
  • 150 godzinne dla kandydatów bez stażu w spółdzielczości.

Komisja Europejska opublikowała długoterminową wizję dla obszarów wiejskich UE. Dokument ten jest próbą określenia przyszłości obszarów wiejskich, określa stojące przed nimi wyzwania i problemy, a także wskazuje niektóre obiecujące możliwości, z jakich mogą skorzystać. 

Na bazie prognoz jak i szerokich konsultacjach z obywatelami i innymi podmiotami na obszarach wiejskich, w przedstawionym dokumencie zaproponowano pakt na rzecz obszarów wiejskich i plan działania na rzecz obszarów wiejskich, które mają sprawić, że staną się one silniejsze, lepiej skomunikowane, odporne i zamożne.

Zachęcamy do analizy dokumentu Komisji Europejskiej.

Czołowa europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe od dawna angażuje się w dialog z ważnymi instytucjami międzynarodowymi na naszym kontynencie, ale także na forum ogólnoświatowym. Jej przedstawiciele, najczęściej bardzo aktywna Dyrektor Agnès Mathis, a także zainteresowani członkowie, uczestnicząc w spotkaniach – w ciągu ostatniego roku niemal wyłącznie zdalnych – webinariach, konsultacjach itp. przypominają zawsze o spółdzielniach i ich roli, dbają by znalazły swe miejsce w przyjmowanych dokumentach, bronią ich interesów.

W ciągu ostatnich tygodni miało miejsce kilka takich spotkań. W dniu 2 czerwca Cooperatives Europe odbyła wspólne z innymi członkami MZS konsultacje na temat sprawozdania Sekretarza Generalnego ONZ dotyczącego spółdzielni i odbudowy po pandemii COVID-19, zorganizowane przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UNDESA). Zgłoszono szereg uwag do tego dokumentu i wskazano przykłady, w jaki sposób spółdzielnie mogą przyczynić się do lepszej wspólnej odbudowy zgodnie z hasłem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości: Razem Odbudujemy się Lepiej. Przypomniano też o prowadzonych przez Cooperatives Europe badaniach nad wpływem kryzysu COVID-19 na spółdzielnie w różnych krajach.

99. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości MZS

27. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości ONZ

 

pod hasłem „Razem Odbudujemy się Lepiej

 

Posłanie Prezydenta Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariela Guarco

 

Witajcie spółdzielczy przyjaciele z całego świata!

Nadchodzi nasz dzień – Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, podczas którego ponad miliard członków trzech milionów spółdzielni ze wszystkich kontynentów może pokazać swoja siłę. W tym roku pragniemy zaprosić wszystkich byśmy „Razem Odbudowali Lepiej” tkankę ekonomiczną i społeczną zniszczoną przez pandemię. Wszyscy odczuliśmy w globalnej skali wpływ tego kryzysu zdrowotnego, społecznego i gospodarczego. Ten kryzys skupia naszą uwagę na permanentnych nierównościach, które sprawiają, że zastanawiamy się, jak moglibyśmy przebudować świat w taki sposób, by nikt nie został pominięty.

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ma dość skomplikowana strukturę. Poza podstawową światową organizacją zajmującą się ogólnymi, najważniejszymi dla całej spółdzielczości sprawami, niezależnie od branży czy obszaru działania, istnieją Organizacje Regionalne, Komitety Branżowe i Komitety Tematyczne. Regiony są cztery (Afryka, obie Ameryki, Azja i Ocean Spokojny oraz Europa), podejmują działania specyficzne dla poszczególnych kontynentów, a spośród nich tylko organizacja europejska – zwana Cooperatives Europe – ma znaczną autonomię i własną osobowość prawną. Komitety Branżowe, zwane też sektorowymi (ICAO dla spółdzielni rolniczych, ICFO dla rybackich, CICOPA dla spółdzielni pracy i pokrewnych, IHCO dla spółdzielni zdrowia, CCW dla spożywców, CHI dla mieszkaniowych, ICBA dla bankowości spółdzielczej oraz ICMIF dla spółdzielczości ubezpieczeniowej) zajmują się sprawami ważnymi dla tych typów spółdzielni. I wreszcie cztery Komitety Tematyczne pracują nad przekrojowymi zagadnieniami wspólnymi dla całej spółdzielczości ale z określonej perspektywy; są to Komitet ds. Równouprawnienia Płci, Komitet ds. Badań Naukowych, Komitet ds. Prawa i Komitet ds. Rozwoju. Wszystkie te organizacje finansowane są według określonego w Statucie schematu z budżetu centralnego MZS i reprezentowane są w najwyższym organie Związku – jego Radzie. Ponadto istnieją struktury mniej sformalizowane, często powoływane ad hoc, takie jak sieci, grupy robocze itp., tworzone dla rozwiązania określonych problemów.

W dniu 29 czerwca 2021 roku odbyło się – po raz kolejny w formule zdalnej – Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. KRS reprezentował jej prezes dr inż. Mieczysław Grodzki.

Głównym zadaniem Zgromadzenia było przede wszystkim formalne przyjęcie sprawozdania finansowego za ubiegły rok, udzielenie absolutorium Radzie i przyjęcie budżetu na rok obecny, co – zgodnie z prawem belgijskim, na podstawie którego zarejestrowany jest Związek w Brukseli – uczynić należy do końca czerwca każdego roku. Wymogi tego prawa narzuciły dość skomplikowaną procedurę rejestrowania się do obrad, potwierdzania obecności i zdalnego głosowania, co przy nie zawsze stabilnych łączach internetowych, utrudniło przebieg Zgromadzenia, ostatecznie jednak wszystkie formalne punkty porządku dnia udało się zrealizować.

W dniu 23 czerwca br. Parlament Europejski przyjął trzy fundusze UE o łącznej wartości 243 mld euro, które mają wzmocnić spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE. Ten tzw. „pakiet spójności” obejmuje cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności, oraz rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy, czyli zbiór norm regulujących funkcjonowanie unijnych funduszy regionalnych, spójności i społecznych w ciągu siedmiu najbliższych lat.

Te trzy rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 30 czerwca i wejdą w życie następnego dnia.

Nowe przepisy wymagają, by zarówno Interreg, jak i Fundusz Regionalny i Fundusz Spójności przeznaczały co najmniej 30% środków na działania w dziedzinie klimatu, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz inwestycje w zrównoważony wzrost i tworzenie miejsc pracy. Przewidują one również specjalne środki dla MŚP i regionów najbardziej oddalonych.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Leszka Sułka – działacza spółdzielczości rolniczej i wielskiej, prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Linowie i członka Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Od 2004 roku angażował się w prace Krajowej Rady Spółdzielczej i był aktywnym przedstawicielem swojej branży. Choć w ostatnich latach kłopoty zdrowotne zmusiły Go do ograniczenia aktywności (na VI Kongresie Spółdzielczości zrezygnował z kandydowania do ZO KRS), wciąż pełnił funkcję prezesa w rodzinnej RSP Linowo oraz w KZRRSP.

Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu on-line, którego celem jest aktualizacja wiedzy z zakresu spółdzielczości. Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2021 r. i organizowane jest w ramach akredytacji (zwolnione z podatku VAT).

PROGRAM SZKOLENIA DOC

Do udziału w szkoleniu zapraszamy lustratorów i przedstawicieli organów samorządowych związków rewizyjnych i spółdzielni. Szkolenie spełnia wymogi szkolenia uzupełniającego dla lustratorów.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł i obejmuje materiały dydaktyczne. Zgłoszenia przyjmuje Zespół Lustracji i Doradztwa KRS – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DRUK ZGŁOSZENIA DOC

Należność za udział w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 z dopiskiem (szkolenie 6-7 lipca 2021 r.).

Projekt ToTCOOP+i TECH a dokładnie Technology for the Training Innovation in the European Agri-food Cooperatives of the digital era (Technologia na rzecz innowacji szkoleniowych w europejskich spółdzielniach rolno-spożywczych ery cyfrowej) to projekt, którego celem było wsparcie przedstawicieli spółdzielni poprzez opracowanie systemu szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jednym z partnerów projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Projekt jest kontynuacją projektu ToTCOOP+i realizowanego w ramach Erasmus+ (głównego programu UE w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego). Projekt ToTCOOP+i (strategiczne partnerstwo na rzecz innowacji w zakresie szkolenia trenerów europejskich spółdzielni rolno-spożywczych) miał na celu poprawę jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze spółdzielczym UE. Projekt ToTCOOP+i - jak i projekt ToTCOOP+i Tech - był przeznaczony oryginalnie dla spółdzielni rolno-spożywczych. Doświadczenia partnerów wdrażających projekt stały się punktem wyjścia do nowego projektu ToTCOOP +i Tech, który ma na celu kontynuację wsparcia sektora spółdzielczego poprzez ulepszanie obecnej oferty szkoleniowej realizowanej przez partnerów Projektu (w szczególności dla spółdzielni rolno-spożywczych).

W dniu 31 maja 2021 roku odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, po raz kolejny zorganizowane w sposób zdalny. KRS reprezentowana była przez prezesa Zarządu dr. inż. Mieczysława Grodzkiego. Zgromadzenie zaakceptowało m.in. sprawozdania z działalności i finansowe za 2020 rok, przyjęło plan pracy i budżet na rok 2021 i udzieliło absolutorium członkom Rady.

Wybory nowej Rady i Prezydenta, wypadające w tym roku, postanowiono przełożyć do 24 września, kiedy to – jak wszyscy mają nadzieję – poprawiająca się sytuacja pandemiczna pozwoli na przeprowadzenie drugiej, wyborczej części Zgromadzenia podczas fizycznego już a nie wirtualnego spotkania członków, które planowane jest w Paryżu.

Przed kilku laty Międzynarodowa Spółdzielcza Grupa Badawcza działająca w ramach amerykańskiej organizacji OCDC (Rada Międzynarodowego Rozwoju Spółdzielczego) i finansowana przez agencję pomocy rozwojowej USAID podjęła projekt badawczy, w którym próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie: czy obecność spółdzielni czyni jakąś różnicę w rozwoju ekonomicznym i społecznym różnych krajów? Badania prowadzono w czterech państwach różnych regionów świata – na Filipinach, w Kenii, Peru i w Polsce.

W naszym przypadku na etapie konceptualizacji badań konsultowany był Spółdzielczy Instytut Badawczy KRS, a same badania terenowe realizowała w 2017 r. krakowska firma badań marketingowych BBS „Obserwator” przy wsparciu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2018 r. sukcesywnie prezentowano wyniki badań poszczególnych krajów, a w maju obecnego roku opublikowany został końcowy raport zbiorczy z całości badań, natomiast 26 maja odbyła się konferencja on-line podsumowująca projekt. Wśród panelistów byli przedstawiciele obydwu amerykańskich organizacji, Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, świata naukowego i administracji krajów objętych analizą oraz badacze zaangażowani w projekt; z Polski prof. Zofia Chyra-Rolicz i prof. Piotr Nowak.

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Spółdzielczości Bankowej (ICBA) połączyły swe siły w działaniach na rzecz cyfryzacji w spółdzielczych instytucjach finansowych organizując 25 maja 2021 r. webinarium: Wymiana doświadczeń na temat strategii cyfryzacji wśród Unii Kredytowych (SKOK) i Banków Spółdzielczych (Sharing Digitization Strategies Among Credit Unions and Cooperative Banks).

Współpracę obydwu organizacji zainicjował prezydent ICBA Bhima Subrahmanyam zachęcony między innymi dobrymi stosunkami polskich banków spółdzielczych i SKOK-ów w ramach KRS. Współpraca organizacji dotyczyć będzie najważniejszych aktualnych problemów dotykających spółdzielcze instytucje finansowe.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie