Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej odbył się 23 listopada br. w krakowskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym „OPTIMA” przy ul. Malborskiej 65. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób - młodzież ze spółdzielni uczniowskich wraz z ich opiekunami, przedstawiciele spółdzielni patronujących m.in. ze Szczecina, Katowic, Olsztyna, Krakowa i Warszawy oraz liczni goście.

W obradach uczestniczyli m.in: dr inż. Mieczysław Grodzki - prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Janusz Paszkowski - prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, dr Ryszard Nowak - prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina, a także przedstawiciele prasy spółdzielczej.

W celu ułatwienia konsumentom wyszukiwania produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. 

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tym znakiem muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej o znaku „Produkt polski”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom spółdzielczych instytucji finansowych Krajowa Rada Spółdzielcza zorganizowała w dniu 25 listopada br. w swojej siedzibie warsztaty pt. „Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej - wymogi nadzorcze w praktyce”. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział ponad stu przedstawicieli banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz branżowych związków rewizyjnych.

Uczestników powitał Prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki, który podkreślił wagę obszaru, któremu zostały poświęcone warsztaty. Prezes Grodzki poinformował również zebranych o bieżących działaniach KRS na rzecz ograniczania i upraszczania obowiązków sprawozdawczych spółdzielczych instytucji finansowych.

W dniach 19-21 listopada przebywała w Polsce delegacja łotewskich rolników - członków organizacji, spółdzielni rolniczych i stowarzyszeń.

W siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej delegację przyjął dr inż. Mieczysław Grodzki – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, który – po powitaniu gości - przedstawił prezentację na temat polskiej spółdzielczości. Omówił w niej m.in. wartości i zasady spółdzielcze, w oparciu o które funkcjonuje spółdzielczość oraz pokrótce scharakteryzował wszystkie działające w Polsce branże spółdzielcze. Ponieważ goście z Łotwy reprezentowali tamtejsze środowisko rolnicze, Prezes Grodzki sporo uwagi poświęcił polskiej spółdzielczości rolniczej, przytaczając główne krajowe ustawy dotyczące spółdzielni rolniczych, przedstawiając jej kondycję, wskazując na zagrożenia i perspektywy rozwoju.

Dnia 14 listopada br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja zatytułowana „Kierunki rozwoju energetyki w Polsce”. Zorganizowali ją Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wydarzenie objęła swym patronatem Krajowa Rada Spółdzielcza.

Celem Konferencji było zaprezentowanie zagadnień związanych z rozwojem energetyki w Polsce, w nawiązaniu do projektów już zrealizowanych, jak i tych możliwych do realizacji w przyszłości oraz przedstawienie aktualnych aspektów technicznych i prawnych w zakresie gospodarki energetycznej. Program obejmował dość szerokie spectrum zagadnień związanych z magazynowaniem energii, metodami efektywnego wykorzystania  gazu ziemnego i biogazu w energetyce rozproszonej, planami rozwoju energii atomowej. Omówiono problematykę poprawy efektywności energetycznej w energetyce i budownictwie oraz politykę energetyczną Unii Europejskiej w zakresie energii odnawialnej. Zaprezentowano także nowoczesne technologie pozwalające na oszczędzanie energii.

Z żalem i smutkiem zawiadamiany, iż 10 listopada 2019 r. zmarł Pan Tadeusz Orczykowski - Członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
 

Rodzinie Zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia składają

 
Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej
Koleżanki i Koledzy ze Zgromadzenia Ogólnego KRS

Z głębokim smutkiem pragniemy poinformować o śmierci Pana Jacka Staciwy, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Jacek Staciwa urodził się 12 maja 1956 r. w Gryfowie Śląskim. Po ukończeniu szkoły średniej i odbyciu zasadniczej służby wojskowej, w wieku 21 lat rozpoczął pracę zawodową w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Piasecznie k/Warszawy.

W latach 1979-2002 pracował w Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie m.in. jako główny księgowy i starszy lustrator. Jednocześnie w latach 1994-2002 pełnił społecznie funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Kółek Rolniczych w Warszawie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło spotkania i konsultacje w związku z trwającymi obecnie na forum Unii Europejskiej pracami nad uregulowaniami prawnymi dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2021-2027 oraz obowiązkiem przygotowania przez państwa członkowskie Planów Strategicznych w tym zakresie. W Ministerstwie powołano grupę roboczą wspierającą wypracowanie rozwiązań z zakresu działania Zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 w zakresie sektorowych interwencji oraz celu szczegółowego nr 3 WPR: Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości.

W dniu 30.10.2019 r. odbyło się w MRiRW spotkanie konsultacyjne, na które zaproszeni zostali również przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz spółdzielczości rolniczej. Na spotkaniu spółdzielczość reprezentowana była przez prezesa Zarządu KRS dra inż. Mieczysława Grodzkiego oraz przewodniczącego Komisji Spółdzielczości Rolniczej ZO KRS Władysława Kołodzieja i głównego specjalistę w Spółdzielczym Instytucie Badawczym KRS Marcina Martynowskiego.

W dniach 16-17 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn.  „Nowe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania OZE na obszarach wiejskich”. Pierwszy dzień poświęcony był spółdzielniom energetycznym – pod hasłem „Spółdzielnie energetyczne - szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”. Konferencja była inauguracją działań MRiRW oraz KOWR na rzecz rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce.

Wydarzenie pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego zorganizowane zostało przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Sali pod Kopułą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

31 października br. na Cmentarzu Południowym w Antoninowie koło Warszawy pożegnaliśmy Eugeniusza Zochniaka. Dożył 90 lat, a całe swoje życie zawodowe związał ze spółdzielczością.

Był jednym z ostatnich, którzy mogli przekazać współczesnym spółdzielcom wiedzę o organizacji ruchu spółdzielczego zaraz po II wojnie światowej, a nawet sięgnąć znacznie głębiej - do lat II RP oraz do czasów okupacji. Swoją wiedzą dzielił się chętnie z innymi, m.in. jako lubiany przez wszystkich kustosz Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce. Dla wielu był jedynym autorytetem, który pewne wydarzenia znał z autopsji, a inne mógł krytycznie ocenić dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu życiowemu.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie