Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała pismo do przewodniczącego KNF, prof. Jacka Jastrzębskiego z prośbą o podjęcie działań w kierunku zwolnienia spółdzielni finansowych z obowiązku powoływania komitetów audytu. 

Propozycja zmian przepisów wynika nie tylko ze sformułowania art. 39 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE - który dopuszcza odstępstwa od powoływania komitetów audytu w krajach członkowskich, w których jakość nadzoru nad  instytucjami sektora finansowego jest właściwa - ale także z dokonanej analizy funkcjonowania komitetów audytu w BS i SKOK w ciągu 2 lat obowiązywania w Polsce tych przepisów.

Trwa nabór na studia podyplomowe „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne” I edycja 2019/2020. Studia organizowane są przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą.

Studia zostały opracowane w oparciu o konsultacje z KRS w zakresie identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Są one adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Studia adresowane są także do osób – absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków administracyjno-prawnych i ekonomicznych, planujących przyszłe zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych. 

Przez trzy dni - od 27 do 29 listopada br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbywały się Targi „Mleko-EXPO 2019” organizowane przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny. Stoiska zaprezentowało 20 spółdzielni mleczarskich oraz 11 firm działających na rzecz mleczarstwa. Targom towarzyszyły liczne wydarzenia i konkursy.

W ich uroczystym otwarciu - obok honorowego patrona, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego - wzięli udział liczni goście, m.in. senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa; były Minister Rolnictwa Gabriel Janowski; biskup łomżyński Tadeusz Bronakowski; zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jan Białkowski. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentowali: prezes Zarządu, dr inż. Mieczysław Grodzki wraz ze swoim zastępcą, Markiem Kowalskim i przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS dr Jerzy Jankowski. Licznie przybyli samorządowcy, m.in. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele ambasad, organizacji gospodarczych i środowisk naukowych. Powitaniu, dokonanemu przez gospodarza spotkania - prezesa Zarządu KZSMl, Waldemara Brosia, towarzyszył występ Zespół Pieśni i Tańca ,,WETA” z Ośrodka Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży.

Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej odbył się 23 listopada br. w krakowskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym „OPTIMA” przy ul. Malborskiej 65. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób - młodzież ze spółdzielni uczniowskich wraz z ich opiekunami, przedstawiciele spółdzielni patronujących m.in. ze Szczecina, Katowic, Olsztyna, Krakowa i Warszawy oraz liczni goście.

W obradach uczestniczyli m.in: dr inż. Mieczysław Grodzki - prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Janusz Paszkowski - prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, dr Ryszard Nowak - prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina, a także przedstawiciele prasy spółdzielczej.

W celu ułatwienia konsumentom wyszukiwania produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. 

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tym znakiem muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej o znaku „Produkt polski”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom spółdzielczych instytucji finansowych Krajowa Rada Spółdzielcza zorganizowała w dniu 25 listopada br. w swojej siedzibie warsztaty pt. „Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej - wymogi nadzorcze w praktyce”. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział ponad stu przedstawicieli banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz branżowych związków rewizyjnych.

Uczestników powitał Prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki, który podkreślił wagę obszaru, któremu zostały poświęcone warsztaty. Prezes Grodzki poinformował również zebranych o bieżących działaniach KRS na rzecz ograniczania i upraszczania obowiązków sprawozdawczych spółdzielczych instytucji finansowych.

W dniach 19-21 listopada przebywała w Polsce delegacja łotewskich rolników - członków organizacji, spółdzielni rolniczych i stowarzyszeń.

W siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej delegację przyjął dr inż. Mieczysław Grodzki – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, który – po powitaniu gości - przedstawił prezentację na temat polskiej spółdzielczości. Omówił w niej m.in. wartości i zasady spółdzielcze, w oparciu o które funkcjonuje spółdzielczość oraz pokrótce scharakteryzował wszystkie działające w Polsce branże spółdzielcze. Ponieważ goście z Łotwy reprezentowali tamtejsze środowisko rolnicze, Prezes Grodzki sporo uwagi poświęcił polskiej spółdzielczości rolniczej, przytaczając główne krajowe ustawy dotyczące spółdzielni rolniczych, przedstawiając jej kondycję, wskazując na zagrożenia i perspektywy rozwoju.

Dnia 14 listopada br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja zatytułowana „Kierunki rozwoju energetyki w Polsce”. Zorganizowali ją Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wydarzenie objęła swym patronatem Krajowa Rada Spółdzielcza.

Celem Konferencji było zaprezentowanie zagadnień związanych z rozwojem energetyki w Polsce, w nawiązaniu do projektów już zrealizowanych, jak i tych możliwych do realizacji w przyszłości oraz przedstawienie aktualnych aspektów technicznych i prawnych w zakresie gospodarki energetycznej. Program obejmował dość szerokie spectrum zagadnień związanych z magazynowaniem energii, metodami efektywnego wykorzystania  gazu ziemnego i biogazu w energetyce rozproszonej, planami rozwoju energii atomowej. Omówiono problematykę poprawy efektywności energetycznej w energetyce i budownictwie oraz politykę energetyczną Unii Europejskiej w zakresie energii odnawialnej. Zaprezentowano także nowoczesne technologie pozwalające na oszczędzanie energii.

Z żalem i smutkiem zawiadamiany, iż 10 listopada 2019 r. zmarł Pan Tadeusz Orczykowski - Członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
 

Rodzinie Zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia składają

 
Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej
Koleżanki i Koledzy ze Zgromadzenia Ogólnego KRS

Z głębokim smutkiem pragniemy poinformować o śmierci Pana Jacka Staciwy, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Jacek Staciwa urodził się 12 maja 1956 r. w Gryfowie Śląskim. Po ukończeniu szkoły średniej i odbyciu zasadniczej służby wojskowej, w wieku 21 lat rozpoczął pracę zawodową w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Piasecznie k/Warszawy.

W latach 1979-2002 pracował w Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie m.in. jako główny księgowy i starszy lustrator. Jednocześnie w latach 1994-2002 pełnił społecznie funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Kółek Rolniczych w Warszawie.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie