Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021 przewodnicząca Komitetu Równouprawnienia Płci Międzynarodowego Związku Spółdzielczego María Eugenia Pérez Zea w dniu 8 marca ogłosiła deklarację zatytułowaną Działania społeczne, polityczne, gospodarcze i spółdzielcze na rzecz równej dla wszystkich przyszłości. Stwierdza w niej:

Pandemia COVID-19 zmienia naszą rzeczywistość i perspektywy, wprowadzając nas w zupełnie inny świat niż ten, który znaliśmy na początku 2020 r. i stawiając przed nami zarówno nowe, jak i znajome wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. Ze względu na rosnące nierówności, które nasiliły się od początku pandemii, nasz świat musi myśleć o nowych ideach i strategiach formułowania i tworzenia polityk, które mogą złagodzić wpływ pandemii na nasze życie. Pandemia COVID-19 uświadomiła nam trzy sprawy. Po pierwsze, że powstawanie nierówności między płciami uległo przyspieszeniu i pogłębieniu; po drugie, że to kobiety są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem; i po trzecie, że to kobiety w największym stopniu przyczyniają się do przezwyciężenia kryzysu, napędzają odbudowę gospodarczą i łagodzą związane z nią nierówności społeczne. Dlatego też powinny one znaleźć się w centrum planów odbudowy.

W dniu 8 marca br. w  „Domu pod Orłami” przedstawiciele KRS: prezes Zarządu - dr inż. Mieczysław Grodzki i przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego - dr Jerzy Jankowski spotkali się z szefem Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica - dr. Krzysztofem Gawkowskim.

Spółdzielcy wyrazili podziękowanie za liczne prospółdzielcze inicjatywy, jakie w ostatnim czasie podjęli posłowie Lewicy – przede wszystkim za zainicjowanie podjętej przez Sejm RP w dniu 28 października ubr. uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach oraz za poselski projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Poseł Gawkowski otwarcie przyznaje się do swoich spółdzielczych korzeni (pochodzi z Wołomina, a dzieciństwo spędził w osiedlu „Słoneczna”, należącym do Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego) i wspiera inicjatywy spółdzielcze swoimi działaniami. W ubiegłym roku interweniował u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klubów osiedlowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, które Spółdzielnia zamierzała zlikwidować z powodów ekonomicznych. Podczas spotkania przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej przekazali szefowi Klubu Parlamentarnego Lewica pamiątkowy medal oraz reprint ustawy o spółdzielniach z 1920 r.

11 marca br. o godzinie 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium „Brexit - Zmiany w handlu z Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021 r.” Podczas webinarium omówione zostaną zasady obowiązujące w handlu towarami pomiędzy Polską a Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021 r., zakres objęty porozumieniem TCA oraz wymogi dla przedsiębiorców w handlu, zarówno jeżeli chodzi o formalności jakim poddany jest obrót towarami w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE jak i dokumentację, jaka jest wymagana.

Agenda:

 1. Implikacje związane z wyjściem Brexitem

 2. Statystyki dot. handlu towarami w pierwszych miesiącach po Brexicie

 3. TCA – Trade and Cooperation Agreement

 4. Procedura wymiany handlowej Polska – Wielka Brytania

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało o przedłużeniu do 15 marca naboru wniosków w 2021 r. na działania promujące eksport. Wsparcie możliwe jest dla polskich przedsiębiorców w ramach 4 instrumentów na:

 1. projekty branżowe, tj. udział w targach i wystawach jako wystawca;

 2. przedsięwzięcia promocyjne, tj. organizację konferencji, seminariów;

 3. wydawnictwa proeksportowe;

 4. uzyskanie certyfikatu wyrobu umożliwiającego eksport wyrobów, ale wymagane tylko na rynki poza UE.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: „Obowiązki spółdzielni w aspekcie ustaw podatkowych", które odbędzie się w dniu 17 marca 2021 r. w godzinach 09:30 - 14:30 (przerwy od 11:00 do 11:15 oraz od 12:45 do 13:00).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 300 zł netto/os. + VAT (369 zł brutto) i obejmuje: 6 godzin dydaktycznych (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium: „Europejski Fundusz Odnowy i Rozwoju - praktyczne wskazówki dla MŚP”, które odbędzie się 04 marca br. w godzinach 11:30-13:00.

W programie webinarium:

 • Europejski Fundusz Odbudowy i Rozwoju, czyli nowy plan dla Europy: założenia, cele i zasady.
 • MŚP w nowych Europejskich Funduszach Inwestycyjnych: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Społeczny Plus.
 • Umowa partnerstwa 2021-2027: jaki kształt dla systemu wdrażania funduszy europejskich z punktu widzenia MŚP.
 • Keypoints w nowej perspektywie finansowej: praktyczny wymiar przygotowania projektu.

Swój roczny raport za 2020 rok opublikowało w styczniu Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB). Zawiera on przegląd wybranych działań i osiągnięć EACB i jego członków w 2020 r. w tym dotyczących pozycji banków spółdzielczych na jednolitym rynku i zmian wpływających na ofertę banków spółdzielczych w zakresie bankowości detalicznej, inicjatyw na rzecz zrównoważonego finansowania realizowanych przez te banki oraz działań w zakresie komunikacji i badań naukowych.

W Raporcie znalazła się również tabela z kluczowymi wskaźnikami wydajności banków spółdzielczych w 2019 r., która dobrze oddaje siłę sektora bankowości spółdzielczej w Europie. A liczy ona 2.700 lokalnie działających banków z 43 tys. placówek zatrudniających 705 tys. pracowników, które obsługują 214 mln klientów, w tym 85 mln członków, głównie indywidualnych konsumentów, małe i średnie przedsiębiorstwa i samorządy lokalne.

Po raz dziewiąty opublikowany został Światowy Monitor Spółdzielczy - ranking 300 największych spółdzielni na świecie opracowywany dorocznie wspólnie przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i EURICSE (Europejski Instytut Badawczy Gospodarki Spółdzielczej i Społecznej w Trydencie), oparty o dane za 2018 rok zebrane z ogólnodostępnych i prywatnych statystyk, zgłaszane przez poszczególne organizacje spółdzielcze i z innych badań.

Wśród tych 300 największych było 166 spółdzielni europejskich, 88 z obu Ameryk i 46 z regionu Azji i Oceanu Spokojnego. 34,7% stanowią pośród nich spółdzielnie rolno-żywnościowe, 33,7% ubezpieczeniowe (łącznie z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych), 19% handlowe (spożywców, handlu detalicznego i hurtowego), 7% banki spółdzielcze i spółdzielnie usług finansowych, 2,3% użyteczności publicznej i usług komunalnych oraz po poniżej 1% przemysłowe, zdrowia, opieki społecznej oraz edukacji, rybackie, mieszkaniowe i inne. Łączne obroty wszystkich tych spółdzielni wyniosły znacząco więcej niż w poprzednim roku - 2.145,79 miliarda dolarów USA (wobec 2.034,98 mld w 2017 r.).

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne webinariumInwestycje w odnawialne źródła energii – inspiracja dla sektora spółdzielczości mieszkaniowej na przykładzie projektu Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. Możliwości finansowania w latach 2021-27”, które odbędzie się 4 marca 2021 (godzina 1000).

SM Wrocław-Południe zrealizowała projekt Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej – największej polskiej dachowej elektrowni fotowoltaicznej, a w planach ma kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii. W sumie zamontowano prawie 3 tysiące paneli fotowoltaicznych na 0,5 ha powierzchni dachów 35 wrocławskich wieżowców. Przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu Prosument. 

Krajowa Rada Spółdzielcza przekazała Ministrowi Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej opinię do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Treść uwag konsultowana była z Krajowymi Związkami Spółdzielczymi.

W opinii podkreślono, że dystrybucja środków, realizowana za pomocą krajowych i regionalnych programów, powinna obejmować również potrzeby i wyzwania stojące przed sektorem spółdzielczości polskiej, którego poszczególne branże pełnią ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym lokalnych społeczności. Jednak w ocenie KRS w projekcie Umowy Partnerstwa brak jest odpowiedniego do potrzeb wsparcia form wspólnego działania, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni - już funkcjonujących i nowotworzonych.

Krajowa Rada Spółdzielcza przekazała Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi i wnioski do projektu Planu Strategicznego WPR dla Polski na perspektywę finansową UE 2021-2027. Treść uwag konsultowana była z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich.

KRS podkreśliła słuszność wspierania godziwych dochodów gospodarstw rolnych oraz zwiększenia zorientowania na rynek. Zauważono jednak brak odpowiedniego do potrzeb wsparcia form wspólnego działania rolników oraz mieszkańców wsi, poprzez wsparcie już działających i nowotworzonych podmiotów, w szczególności spółdzielni. Prowadzenie wspólnych przedsiębiorstw obniża bowiem koszty działania na rynku, poprawia dochody rolników oraz ułatwia funkcjonowanie mieszkańców wsi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (COSME – Single Market Programme, InvestEU)”, które odbędzie się 18 lutego br. w godzinach 11:30-13:00.

W programie webinarium:

 1. Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – wprowadzenie.
 2. Podstawowe zagadnienia nowej strategii Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 3. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw:

Materiały informacyjne dotyczące problematyki rzemiosła w obszarze dualnego kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych w kontekście, prowadzonego na różnych poziomach administracji i instytucji publicznych i społecznych, szerokorozumianego dialogu społecznego z udziałem przedstawicieli organizacji rzemiosła.

Prezes Zarządu KRS, dr inż. Mieczysław Grodzki złożył osobiste podziękowania Marszałkowi Senatu RP, prof. Tomaszowi Grodzkiemu za liczne wyrazy poparcia dla rozwoju spółdzielczości, jakim Senatorowie RP dali wyraz w ubiegłym roku. Spotkanie, które odbyło się w gabinecie Marszałka Senatu RP w dniu 10 lutego br., może stać się wstępem do bliższej współpracy KRS z wyższą izbą parlamentu, jak już niejednokrotnie się okazywało - przyjazną ruchowi spółdzielczemu.

Do 22 lutego br. potrwają prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności na lata 2021-2027 w Polsce. Projekt jest konsultowany we wszystkich województwach.

Umowa Partnerstwa określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - łącznie to około 76 miliardów euro dla Polski. Środki dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Natomiast środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: „Działalność spółdzielni w okresie epidemii", które odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. w godzinach 10:00 - 15:00 (w tym 30 minut przeznaczonych na przerwy).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r., poz. 275 ze zm.), wydatki Krajowej Rady Spółdzielczej pokrywa się ze składek organizacji spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres oraz innych dochodów i darowizn. VI Kongres Spółdzielczości, który odbył się w grudniu 2016 roku uchwalił wysokość składki członkowskiej na okres najbliższej czteroletniej kadencji tj. 550 złotych.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej uchwałą nr 17/2019  z dnia 18 grudnia 2019 roku zwołało VII Kongres Spółdzielczości, wyznaczając jego datę na I kwartał 2021 roku oraz określając liczbę delegatów VII Kongresu Spółdzielczości w liczbie 600. Tak jak poprzednio, Kongres Spółdzielczości ma mieć charakter plenarny.

Pandemia COVID-19 utrudnia korzystanie z dóbr kultury, ogranicza możliwości uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, uniemożliwia dyskusje „twarzą w twarz” nad ważnymi problemami, tak ważne zwłaszcza dla młodych ludzi. By wyjść im naprzeciw, twórcy inicjatywy „Aroundtheworld.coop” Sara Vicari i Andrea Mancori, którzy zrealizowali serię krótkich filmów o nowatorskich działaniach spółdzielni na całym świecie, organizują wspólne oglądanie on-line swoich produkcji z komentarzami autorów, ekspertów Europejskiego Instytutu Badawczego Ekonomii Spółdzielczej i Społecznej (EURICSE) oraz ogólną dyskusją na platformie ZOOM. Najbliższe spotkanie w serii tych wydarzeń pod nazwą „Coop cinema” (czyli „Spółdzielcze kino”) zatytułowane „Upodmiotowić naszą planetę” będzie miało miejsce w dniu 27 stycznia w godz. 17 – 18.30, a poświęcone będzie prezentacji dwóch filmów nakręconych w Amerycei Łacińskiej o spółdzielniach działających w branży ekologicznej: produkcji energii odnawialnej z Kostaryki i recyklingu odpadów z Argentyny. Bilet do kina „kupić” można (oczywiście nieodpłatnie!) pod linkiem:  https://www.eventbrite.it/e/biglietti-coop-cinema-episode-3-empowering-the-planet-133067655941

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Skierowane do konsultacji dokumenty (projekt planu wraz z załącznikami) oraz formularz do zgłaszania propozycji zmian do Ministerstwa dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr 

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

W związku z przyjętą w ubiegłym roku Strategią „Od pola do stołu” oraz rozpoczętą dyskusją na forum UE dot. harmonizacji systemów znakowania wartością odżywczą z przodu opakowaniu (FOPNL), ustalenia profili żywieniowych, rozważenia rozszerzenia znakowania krajem pochodzenia na niektóre produkty oraz rewizją przepisów UE odnośnie oznaczania daty minimalnej trwałości („najlepiej spożyć przed”) i przydatności do spożycia („należy spożyć do”) Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie Wstęp do oceny skutków (inception impact assessment).

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie