W dniu 4 grudnia w hiszpańskim Toledo odbyło się spotkanie wysokiego szczebla, w którym uczestniczyli przedstawiciele rządów 18 krajów Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Hasłem spotkania było Ekonomia społeczna na rzecz sprzyjającego włączeniu społecznemu, zrównoważonego i sprawiedliwego ożywienia gospodarczego. Choć spotkanie dotyczyło ekonomii społecznej, jego ustalenia odnoszą się również do spółdzielczości, która powszechnie uznawana jest w Unii Europejskiej za kluczowy filar ekonomii społecznej.

W grudniu tego roku miał się odbyć w Seulu Jubileuszowy Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w 125 rocznicę powstania tej organizacji. Niestety pandemia COVID-19 pokrzyżowała te plany i ostatecznie Kongres postanowiono odłożyć do roku przyszłego, na dni od 1 do 3 grudnia 2021 r. Koreańscy gospodarze bardzo poważnie podchodzą do przygotowań, a Park Cha Hoon, przewodniczący Rady Spółdzielni Koreańskich udzielił wywiadu zamieszczonego na stronach internetowych MZS.

Doroczne Zgromadzenie MŚP jest najważniejszym, cyklicznie organizowanym wydarzeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, odbywa się raz w roku w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP i jest kluczowym elementem tworzenia europejskiej polityki wobec tych przedsiębiorstw. Dotyczy też rzecz jasna spółdzielni jako ważnej kategorii MŚP i dlatego uczestniczą w nim zawsze przedstawiciele Cooperatives Europe – w tym roku była to dyrektor Agnès Mathis. Tegoroczne Zgromadzenie pod hasłem „Wspólne budowanie zrównoważonej i prężnej przyszłości”, obradowało w dniach 16 i 17 listopada, jak wszystkie takie spotkania, wirtualnie, a wspierane było przez niemiecką prezydencję UE i Komisję Europejską.

W ostatnich dniach listopada odbyły się dwa zdalne posiedzenia międzynarodowych gremiów spółdzielczych, w których uczestniczył prezes KRS dr inż. Mieczysław Grodzki.

W dniu 24 listopada spotkali się on-line członkowie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO. Omawiano rezultaty ostatniego Zgromadzenia Ogólnego i powziętych wówczas ustaleń w związku z wyborem nowego Prezydenta oraz plan pracy na rok przyszły, który, jak wszystko wskazuje, dalej przebiegać będzie pod znakiem pandemii COVID-19. W związku z tym zaproponowano, by nacisk położyć na działania na szczeblu regionów, a Sekretariat zobowiązał się do przeznaczenia odpowiednich funduszy na projekty regionalne, których rezultaty zostaną zaprezentowane podczas następnego Zgromadzenia Ogólnego. Prezes M. Grodzki przypomniał też polski apel o wsparcie dla spółdzielców Haiti szczególnie dramatycznie dotkniętych pandemią COVID i wnioskował o włączenie się ICAO do tej akcji. W rezultacie Sekretariat, niezależnie od innych działań, zadecydował o wyasygnowaniu kwoty 2500 Euro na doraźną pomoc, która wkrótce zostanie wpłacona.

Z przykrością informujemy, że w ostatnich dniach pożegnaliśmy dwóch wybitnych spółdzielców. W dniu 13 listopada w wieku 95 lat zmarł w Sztokholmie Lars Marcus, w latach 1984-1995 prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Natomiast w dniu 14 listopada zmarł nagle w Singapurze w wieku lat 53 Kwek Kok Kwong, dobrze znany spółdzielcom nie tylko w Azji, ale na całym świecie.

W dniu 27 października 2020 r. w trybie on-line odbyło się posiedzenie Rady Cooperatives Europe z udziałem prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej dr. inż. M. Grodzkiego. Najważniejszym punktem była dyskusja nad sprawozdaniem Grupy Roboczej ds. Zrównoważenia Finansowego Cooperatives Europe. Grupa ta, powołana w wyniku decyzji ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w związku z problemami finansowymi organizacji przygotować miała – w konsultacji z członkami Cooperatives Europe – rodzaj planu naprawczego.

W dniu 22 października 2020 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO. Uczestniczył w niej prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki. Jak wszystkie spółdzielcze spotkania w czasie pandemii COVID-19 zorganizowane zostało w formie telekonferencji, co przysporzyło nieco problemów technicznych, jako że uczestnicy znajdowali się dosłownie na całym globie od Brazylii po Japonię, od Norwegii po Ugandę. Problemy te udało się szczęśliwie rozwiązać, podobnie jak znacznie poważniejsze problemy wewnętrzne, które ujawniły się ostatnio w ICAO.

Spółdzielnie pracy uważane są powszechnie za gwaranta godnej pracy – stabilności, godziwego wynagrodzenia, dobrych warunków, zabezpieczenia socjalnego i innych praw pracowniczych, nie mówiąc już o tym, że członkowie-pracownicy, będąc współwłaścicielami i współzarządzającymi spółdzielnią mogą współdecydować o przyszłości firmy, a więc i swojej.

Tak było dotąd w „tradycyjnych” spółdzielniach pracy, czy to wytwórczych, czy usługowych, zatrudniających różne kategorie pracowników na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. W ostatnich latach jednak coraz powszechniejsze stają się różne formy „niestandardowego zatrudnienia”, jak określa się pracujących na własny rachunek, freelancerów, pracowników platformowych (świadczących pracę za pośrednictwem platform internetowych) itp. „Pracownicy niestandardowi stają się nowym standardem” – określa to zjawisko raport „All for one” („Wszyscy za jednego”) przygotowany przez europejską organizację spółdzielni pracy CECOP.

Obradujące (on-line rzecz jasna) w dniu 30 czerwca tego roku Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe przyjęło z inicjatywy włoskich spółdzielców „Kartę Zobowiązań w sprawie Równości Kobiet i Mężczyzn”. W dokumencie tym Cooperatives Europe bierze na siebie obowiązek wzmocnienia działań na rzecz pełnej równości kobiet i mężczyzn oraz nawołuje do tego samego swoich członków. W dniu 2 października kartę tę oficjalnie ogłoszono na forum europejskim jako element realizacji przez tę główną organizację spółdzielczą w Europie jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W karcie czytamy m. in.:

Zaangażowanie na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju, będącego filarem europejskiego ruchu spółdzielczego, obejmuje, spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, cel nr 5 poświęcony równości płci: tylko poprzez włączenie, uczestnictwo, spójność i znoszenie różnic możemy podążać drogą zmian, co, jak wiemy, jest kluczowym elementem odpowiedzi na wyzwania społeczne i gospodarcze, przed którymi stoi świat. (…) Równość kobiet i mężczyzn i dla wszystkich leży u podstaw spółdzielczej tożsamości, a także Unii Europejskiej. Jako europejska organizacja przedstawicielska spółdzielni, Cooperatives Europe zobowiązuje się do promowania równości płci: jest to wezwanie do działania wraz ze swoimi członkami. Naszych 10 zobowiązań:

W obecnym roku świętujemy nie tylko 125-lecie powstania Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, ale również 25-lecie przyjęcia przezeń Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości. Z tej okazji prezydent MZS Ariel Guarco wystosował posłanie do wszystkich członków:

W tym roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy obchodzi 25. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości. W obecnym scenariuszu tożsamość spółdzielcza jest niezbędna do promowania naszych projektów i pozycjonowania się w świecie pełnym wyzwań, niepewności i problemów, które muszą zostać pilnie rozwiązane.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie