Z przykrością informujemy, że w ostatnich dniach pożegnaliśmy dwóch wybitnych spółdzielców. W dniu 13 listopada w wieku 95 lat zmarł w Sztokholmie Lars Marcus, w latach 1984-1995 prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Natomiast w dniu 14 listopada zmarł nagle w Singapurze w wieku lat 53 Kwek Kok Kwong, dobrze znany spółdzielcom nie tylko w Azji, ale na całym świecie.

W dniu 27 października 2020 r. w trybie on-line odbyło się posiedzenie Rady Cooperatives Europe z udziałem prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej dr. inż. M. Grodzkiego. Najważniejszym punktem była dyskusja nad sprawozdaniem Grupy Roboczej ds. Zrównoważenia Finansowego Cooperatives Europe. Grupa ta, powołana w wyniku decyzji ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w związku z problemami finansowymi organizacji przygotować miała – w konsultacji z członkami Cooperatives Europe – rodzaj planu naprawczego.

W dniu 22 października 2020 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO. Uczestniczył w niej prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki. Jak wszystkie spółdzielcze spotkania w czasie pandemii COVID-19 zorganizowane zostało w formie telekonferencji, co przysporzyło nieco problemów technicznych, jako że uczestnicy znajdowali się dosłownie na całym globie od Brazylii po Japonię, od Norwegii po Ugandę. Problemy te udało się szczęśliwie rozwiązać, podobnie jak znacznie poważniejsze problemy wewnętrzne, które ujawniły się ostatnio w ICAO.

Spółdzielnie pracy uważane są powszechnie za gwaranta godnej pracy – stabilności, godziwego wynagrodzenia, dobrych warunków, zabezpieczenia socjalnego i innych praw pracowniczych, nie mówiąc już o tym, że członkowie-pracownicy, będąc współwłaścicielami i współzarządzającymi spółdzielnią mogą współdecydować o przyszłości firmy, a więc i swojej.

Tak było dotąd w „tradycyjnych” spółdzielniach pracy, czy to wytwórczych, czy usługowych, zatrudniających różne kategorie pracowników na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. W ostatnich latach jednak coraz powszechniejsze stają się różne formy „niestandardowego zatrudnienia”, jak określa się pracujących na własny rachunek, freelancerów, pracowników platformowych (świadczących pracę za pośrednictwem platform internetowych) itp. „Pracownicy niestandardowi stają się nowym standardem” – określa to zjawisko raport „All for one” („Wszyscy za jednego”) przygotowany przez europejską organizację spółdzielni pracy CECOP.

Obradujące (on-line rzecz jasna) w dniu 30 czerwca tego roku Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe przyjęło z inicjatywy włoskich spółdzielców „Kartę Zobowiązań w sprawie Równości Kobiet i Mężczyzn”. W dokumencie tym Cooperatives Europe bierze na siebie obowiązek wzmocnienia działań na rzecz pełnej równości kobiet i mężczyzn oraz nawołuje do tego samego swoich członków. W dniu 2 października kartę tę oficjalnie ogłoszono na forum europejskim jako element realizacji przez tę główną organizację spółdzielczą w Europie jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W karcie czytamy m. in.:

Zaangażowanie na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju, będącego filarem europejskiego ruchu spółdzielczego, obejmuje, spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, cel nr 5 poświęcony równości płci: tylko poprzez włączenie, uczestnictwo, spójność i znoszenie różnic możemy podążać drogą zmian, co, jak wiemy, jest kluczowym elementem odpowiedzi na wyzwania społeczne i gospodarcze, przed którymi stoi świat. (…) Równość kobiet i mężczyzn i dla wszystkich leży u podstaw spółdzielczej tożsamości, a także Unii Europejskiej. Jako europejska organizacja przedstawicielska spółdzielni, Cooperatives Europe zobowiązuje się do promowania równości płci: jest to wezwanie do działania wraz ze swoimi członkami. Naszych 10 zobowiązań:

W obecnym roku świętujemy nie tylko 125-lecie powstania Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, ale również 25-lecie przyjęcia przezeń Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości. Z tej okazji prezydent MZS Ariel Guarco wystosował posłanie do wszystkich członków:

W tym roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy obchodzi 25. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości. W obecnym scenariuszu tożsamość spółdzielcza jest niezbędna do promowania naszych projektów i pozycjonowania się w świecie pełnym wyzwań, niepewności i problemów, które muszą zostać pilnie rozwiązane.

W dniu 3 września prezes KRS dr inż. Mieczysław Grodzki uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, które jak niemal wszystkie spotkania spółdzielcze w tym roku odbyło się za pośrednictwem Internetu. Głównymi punktami obrad było przyjęcie sprawozdania finansowego za 2019 rok i uchwalenie budżetu na rok 2020, udzielenie absolutorium Radzie Związku oraz wybór Audytora, na którego zaproponowano pełniącą dotąd tę funkcję belgijską firmę audytorską RSM. Tylko w tej ostatniej sprawie, zgodnie z przepisami prawa, zarządzono tajne głosowanie przez specjalny system internetowy, w przypadku pozostałych decyzji głosowano jawnie przez podniesienie ręki.

COOPEDIA czyli spółdzielcza Wikipedia (internetowa baza wiedzy) jest kolejną inicjatywą realizowaną przez Cooperatives Europe w ramach projektu rozwoju spółdzielczości na świecie finansowanego przez Unię Europejską. Tak jak jej pierwowzór, Wikipedia, ma być kolektywnie tworzoną bazą wiedzy dotyczącą spółdzielczości i zawierającą w swoich zasobach dokumenty, poradniki, filmy, książki itp.

Akademia Spółdzielcza (Coop Academy) jest jedną z inicjatyw rozwijanych w ramach szerokiego projektu wspierania rozwoju spółdzielczości na świecie realizowanego przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i Cooperatives Europe, a finansowanego przez Unię Europejską. Ma na celu budowanie potencjału spółdzielni i dzielenie się wiedzą ze spółdzielcami przez oferowanie członkom MZS z całego świata możliwości uczestnictwa w różnorodnych sesjach szkoleniowych prowadzonych obecnie – w związku z pandemią COVID-19 – wyłącznie w Internecie.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do krytycznej sytuacji w wielu spółdzielniach na całym świecie, między innymi na Haiti, jednym z najbiedniejszych państw, które od lat nękane jest różnymi katastrofami naturalnymi i kryzysami politycznymi. O pomoc do Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (ICBA) zaapelowała prezes tamtejszej organizacji bankowości spółdzielczej:

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie