Jedną z pierwszych inicjatyw nowego Ministerstwa ds. Spółdzielczości w Indiach było uruchomienie w sierpniu wspólnie z Krajowym Związkiem Spółdzielczym Indii (NCUI) „Spółdzielczego Haatu” w Nowym Delhi. Słowem haat określa się na subkontynencie indyjskim wiejskie, tradycyjne targowiska na świeżym powietrzu, organizowane regularnie w określone dni, dające nie tylko możliwość handlu, ale będące miejscami spotkań bliższych i dalszych społeczności.

Wokół haatów powstawały nieraz wiejskie osady, które stopniowo rozrastały się w całe miasta. „Spółdzielczy Haat” w miasto raczej się nie rozrośnie, gdyż sam znajduje się w ogromnej metropolii jaką jest stolica Indii. Przyciągnie natomiast z pewnością wielu mieszkańców Delhi oferując lokalne i etniczne produkty tzw. Spółdzielczych Grup Samopomocy i spółdzielni z różnych części kraju.

Indie są jedną ze światowych potęg pod względem liczby spółdzielni i spółdzielców, a rola spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju jest nie do przecenienia. W 2009 roku do Konstytucji Indii wprowadzono nawet poprawkę głosząca, że prawo do tworzenia spółdzielni jest jednym z podstawowych praw człowieka.

Stosunki pomiędzy władzami państwowymi a spółdzielczością, której głównym reprezentantem jest Krajowy Związek Spółdzielczy Indii (NCUI), układały się najczęściej wzorowo, choć czasem dochodziło do pewnych napięć, zwłaszcza na tle nadmiernej ingerencji Państwa w sprawy spółdzielczości; zwykle udawało się je jednak rozładować. Dalszej dobrej współpracy obu stron służyć będzie powołanie w lipcu tego roku w rządzie Indii nowego resortu – Ministerstwa ds. Spółdzielczości.

Komitet Równouprawnienia Płci jest jednym z tzw. komitetów tematycznych MZS. Działa na rzecz zmian, które mają sprawić, że zaprowadzona będzie pełna równość płci we wszystkich spółdzielniach i służy jako forum do dyskusji oraz wymiany doświadczeń i pomysłów na tematy związane z równouprawnieniem płci. Wizją Komitetu jest ruch spółdzielczy kierowany przez kobiety i mężczyzn, oparty na sprawiedliwości, solidarności, demokracji i rozwoju. W tej wizji wartości, umiejętności i wkład kobiet i mężczyzn są cenione na równi, a organizacja pracy i struktury decyzyjne są wypadkową potrzeb i poglądów wszystkich ludzi niezależnie od ich płci. W związku z ostatnimi wydarzeniami w Afganistanie Komitet wydał następujące oświadczenie:

Komitet  Równouprawnienia Płci Międzynarodowego Związku Spółdzielczego potępia akty przemocy wobec ludności cywilnej w Afganistanie, a zwłaszcza okrucieństwa wobec kobiet i pilnie wzywa społeczność światową do podjęcia działań w celu ochrony i zapewnienia, że nie dojdzie do dalszego łamania praw człowieka wobec kobiet. Przyjmując Agendę 2030, społeczność międzynarodowa zgodziła się do podjęcia wspólnych wysiłków, by nikogo nie pozostawić w tyle, a teraz wszyscy powinniśmy podjąć działania w tym kierunku.

Dr Carlos Zarco, Prezydent Międzynarodowej Organizacji Spółdzielni Zdrowia (IHCO), jednej z branżowych organizacji MZS, wystosował w czerwcu tego roku list otwarty do Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr. Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa i Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa. W liście czytamy m.in.:

Międzynarodowa Organizacja Spółdzielni Zdrowia (IHCO), reprezentująca przedsiębiorstwa i organizacje spółdzielcze działające w sektorze ochrony zdrowia na całym świecie, pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie trudnościami w dystrybucji i dostępie do szczepionek przeciwko wirusowi Covid-19.

 

Pandemia wirusa Covid-19, która spowodowała ponad 3,8 miliona zgonów i 177 milionów zachorowań, nadal wyrządza ogromne szkody w systemach opieki zdrowotnej, gospodarkach i społeczeństwach na całym świecie.

12 sierpnia przypada proklamowany przez ONZ, a obchodzony od 1999 r., Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi na całym świecie, a w obchody włącza się coraz więcej światowych organizacji. Należy do nich Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, który pragnie uwidocznić korzyści płynące dla młodzieży ze spółdzielczości odpowiadającej przecież na wiele z wyzwań, przed którymi stoją młodzi ludzie.

Model spółdzielczy – przypomina MZS z okazji tegorocznego MDM – opierający się o zasady wzajemnego wsparcia, współwłasności ekonomicznej i samorządności w pracy, ma wyjątkową moc, by pomóc młodzieży w ustabilizowaniu jej niepewnej przyszłości zawodowej. Może on również pomóc „generacji Z”, jak określa się nieraz pokolenie urodzone w ostatniej dekadzie zeszłego wieku i w pierwszej XXI, w realizacji jego ideałów życia w bardziej sprawiedliwym i równym dla wszystkich świecie.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w tym roku był obchodzony na całym świecie 3 lipca pod hasłem „Razem Odbudujemy się Lepiej”. MZS zebrał ponad 130 relacji o obchodach z 35 krajów, na podstawie których przygotował i opublikował w serwisie YouTube film wideo ukazujący, w jaki sposób spółdzielnie mogą dopomóc swoim społecznościom w odbudowie skoncentrowanej na ludziach i niezagrażającej środowisku naturalnemu (zob. film YT pod artykułem).

Obchody miały miejsce również na najwyższym światowym szczeblu, m.in. w ONZ. Ich organizatorem był tradycyjnie COPAC – utworzony w 1973 r. Komitet ds. Promocji i Rozwoju Spółdzielczości, w skład którego wchodzą Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Organizacja ds. Rolnictwa i Wyżywienia (FAO), Międzynarodowe Centrum Handlu ONZ oraz MZS, który zresztą w styczniu tego roku przejął na 2-letnią kadencję przewodnictwo Komitetu. COPAC odpowiedzialny też jest za sformułowanie każdego roku hasła MDS oraz za starania włączenia tematyki spółdzielczej do światowej debaty politycznej.

Czołowa europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe od dawna angażuje się w dialog z ważnymi instytucjami międzynarodowymi na naszym kontynencie, ale także na forum ogólnoświatowym. Jej przedstawiciele, najczęściej bardzo aktywna Dyrektor Agnès Mathis, a także zainteresowani członkowie, uczestnicząc w spotkaniach – w ciągu ostatniego roku niemal wyłącznie zdalnych – webinariach, konsultacjach itp. przypominają zawsze o spółdzielniach i ich roli, dbają by znalazły swe miejsce w przyjmowanych dokumentach, bronią ich interesów.

W ciągu ostatnich tygodni miało miejsce kilka takich spotkań. W dniu 2 czerwca Cooperatives Europe odbyła wspólne z innymi członkami MZS konsultacje na temat sprawozdania Sekretarza Generalnego ONZ dotyczącego spółdzielni i odbudowy po pandemii COVID-19, zorganizowane przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UNDESA). Zgłoszono szereg uwag do tego dokumentu i wskazano przykłady, w jaki sposób spółdzielnie mogą przyczynić się do lepszej wspólnej odbudowy zgodnie z hasłem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości: Razem Odbudujemy się Lepiej. Przypomniano też o prowadzonych przez Cooperatives Europe badaniach nad wpływem kryzysu COVID-19 na spółdzielnie w różnych krajach.

 

99. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości MZS

27. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości ONZ

 

pod hasłem „Razem Odbudujemy się Lepiej

 

Posłanie Prezydenta Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariela Guarco

 

Witajcie spółdzielczy przyjaciele z całego świata!

Nadchodzi nasz dzień – Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, podczas którego ponad miliard członków trzech milionów spółdzielni ze wszystkich kontynentów może pokazać swoja siłę. W tym roku pragniemy zaprosić wszystkich byśmy „Razem Odbudowali Lepiej” tkankę ekonomiczną i społeczną zniszczoną przez pandemię. Wszyscy odczuliśmy w globalnej skali wpływ tego kryzysu zdrowotnego, społecznego i gospodarczego. Ten kryzys skupia naszą uwagę na permanentnych nierównościach, które sprawiają, że zastanawiamy się, jak moglibyśmy przebudować świat w taki sposób, by nikt nie został pominięty.

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ma dość skomplikowana strukturę. Poza podstawową światową organizacją zajmującą się ogólnymi, najważniejszymi dla całej spółdzielczości sprawami, niezależnie od branży czy obszaru działania, istnieją Organizacje Regionalne, Komitety Branżowe i Komitety Tematyczne. Regiony są cztery (Afryka, obie Ameryki, Azja i Ocean Spokojny oraz Europa), podejmują działania specyficzne dla poszczególnych kontynentów, a spośród nich tylko organizacja europejska – zwana Cooperatives Europe – ma znaczną autonomię i własną osobowość prawną. Komitety Branżowe, zwane też sektorowymi (ICAO dla spółdzielni rolniczych, ICFO dla rybackich, CICOPA dla spółdzielni pracy i pokrewnych, IHCO dla spółdzielni zdrowia, CCW dla spożywców, CHI dla mieszkaniowych, ICBA dla bankowości spółdzielczej oraz ICMIF dla spółdzielczości ubezpieczeniowej) zajmują się sprawami ważnymi dla tych typów spółdzielni. I wreszcie cztery Komitety Tematyczne pracują nad przekrojowymi zagadnieniami wspólnymi dla całej spółdzielczości ale z określonej perspektywy; są to Komitet ds. Równouprawnienia Płci, Komitet ds. Badań Naukowych, Komitet ds. Prawa i Komitet ds. Rozwoju. Wszystkie te organizacje finansowane są według określonego w Statucie schematu z budżetu centralnego MZS i reprezentowane są w najwyższym organie Związku – jego Radzie. Ponadto istnieją struktury mniej sformalizowane, często powoływane ad hoc, takie jak sieci, grupy robocze itp., tworzone dla rozwiązania określonych problemów.

W dniu 29 czerwca 2021 roku odbyło się – po raz kolejny w formule zdalnej – Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. KRS reprezentował jej prezes dr inż. Mieczysław Grodzki.

Głównym zadaniem Zgromadzenia było przede wszystkim formalne przyjęcie sprawozdania finansowego za ubiegły rok, udzielenie absolutorium Radzie i przyjęcie budżetu na rok obecny, co – zgodnie z prawem belgijskim, na podstawie którego zarejestrowany jest Związek w Brukseli – uczynić należy do końca czerwca każdego roku. Wymogi tego prawa narzuciły dość skomplikowaną procedurę rejestrowania się do obrad, potwierdzania obecności i zdalnego głosowania, co przy nie zawsze stabilnych łączach internetowych, utrudniło przebieg Zgromadzenia, ostatecznie jednak wszystkie formalne punkty porządku dnia udało się zrealizować.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie