Guy Ryder, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy, obchodzącej w tym roku swoje stulecie, niezwykle zasłużonej dla rozwoju spółdzielczości agendy ONZ, wydał z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości specjalne oświadczenie:

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości daje mi możliwość i jest mi z tego powodu bardzo przyjemnie, aby zrobić dwie rzeczy.

 

Po pierwsze, chciałbym podkreślić silne i historyczne powiązania, które łączą MOP i światowy ruch spółdzielczy. 100 lat temu MOP utworzyła swoją jednostkę ds. spółdzielczości. Nasz pierwszy dyrektor, Albert Thomas, był wybitnym spółdzielcą. I do dziś MOP pozostaje jedyną częścią systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych posiadającą wyraźny mandat w zakresie spółdzielczości. Traktujemy ten mandat bardzo poważnie. Jest o nim mowa w Deklaracji na Stulecie MOP w sprawie Przyszłości Pracy, która została przyjęta przez Międzynarodową Konferencję Pracy w ubiegłym roku. I ma on ogromne znaczenie w warunkach kryzysu, w którym pandemia COVID-19 pogrążyła dzisiejszy świat pracy. I mamy szczęście, że Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jest naszym partnerem w promowaniu spółdzielni. Pragnę pozdrowić Związek i pogratulować mu 125. rocznicy jego istnienia oraz długiej historii jego osiągnięć, która w tak dużym stopniu przyczyniła się do postępu w dziedzinie sprawiedliwości społecznej.

 

I w tym właśnie kontekście chciałbym podkreślić kluczowe znaczenie hasła obecnego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości Spółdzielnie w działaniach na rzecz klimatu. Jedną z rzeczy, jakie zrobiła ta pandemia, jest przypomnienie nam, jak ściśle świat pracy jest związany ze zmianami klimatycznymi, a zatem jak ważną rolę musi on odgrywać w ich zwalczaniu. To właśnie dlatego, że model spółdzielczy łączy działania krótkoterminowe z długoterminową wizją, może nam dać cenny wgląd w to, jak stawić czoła globalnym kryzysom, czy to pandemii, czy zmianom klimatycznym.

 

W czasie kryzysu COVID-19 spółdzielnie producenckie i konsumenckie odegrały kluczową rolę w podtrzymywaniu łańcuchów dostaw podstawowych towarów i usług poprzez zwrócenie się do swoich społeczności i relokację gospodarki. Spółdzielnie finansowe utworzyły fundusze solidarności w celu wspierania efektywnych przedsiębiorstw i słabszych grup społecznych. Spółdzielnie przemysłowe, pracy i socjalne przekształciły swoją produkcję i usługi w celu zaspokojenia pilnego lokalnego zapotrzebowania na sprzęt ochronny, żywność, zaopatrzenie i opiekę społeczną. To podejście oparte o zasoby lokalne nie tylko wspiera społeczności w czasach kryzysu, ale także przyczynia się do dostosowania się do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków. Jest to oczywiste, gdyż spółdzielnie oferują produkty wzajemnego ubezpieczenia plonów w celu utrzymania lokalnych rolników, gdyż spółdzielnie rolnicze wspierają dywersyfikację upraw jako środek odporności na suszę lub poprawiają systemy nawadniania w celu ochrony cennych zasobów naturalnych. A nowa generacja spółdzielni działa na rzecz przejścia na energię odnawialną będącą własnością społeczności, wykorzystując energię wiatrową i słoneczną oraz biogaz.

 

Tak więc spółdzielnie i inne modele gospodarki społecznej i solidarnej muszą być integralną częścią rozwiązań, które przewidujemy w obliczu ogromnych wyzwań związanych z odbudową. A jeśli chcemy budować skoncentrowaną na człowieku przyszłość pracy, sprawiedliwszą i bardziej ekologiczną, służącą wspólnie ludziom i planecie, jeśli jesteśmy naprawdę zaangażowani w realizację agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 roku, musimy mieć pewność, że spółdzielnie nadal będą w tym kluczowymi podmiotami, którymi zawsze były.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie