W dniu 15 marca 2018 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję zawierającą pakiet zasad reformy podatku od osób prawnych obejmujących tzw. CCCTB (wspólną skonsolidowaną podstawę opodatkowania osób prawnych) oraz CCTB (wspólną podstawę opodatkowania osób prawnych), co umożliwi zharmonizowanie systemu podatków od osób prawnych w całej Unii Europejskiej.

EACB – Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych opublikowało na początku 2018 roku swój doroczny raport za 2017 rok zawierający m. in. dane statystyczne tego sektora za rok 2016. Wynika z nich, że w roku tym wszystkie banki spółdzielcze na naszym kontynencie liczyły 80,5 miliona członków, a obsłużyły aż 209 milionów klientów. Łączny majątek banków wynosił przeszło 7 bilionów Euro, depozyty stanowiły 3,6 bilionów Euro, a udzielone kredyty ponad 4 biliony Euro. Szczególną rolę banki spółdzielcze odgrywają w finansowaniu małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw gospodarki społecznej. Podkreśla się też ich szczególne wyczulenie na problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Francuska Międzyministerialna Delegatura ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej wraz Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw i Kasą Depozytową (publiczną instytucją finansową działająca na rzecz rozwoju gospodarczego kraju) opublikowały na początku 2018 r. studium na temat perspektyw rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej, do której we Francji zalicza się również spółdzielczość. Wskazują w nim cztery obszary, na którym ma ona szczególne szanse szybkiego zwiększenia swego udziału.

Od początku 2017 roku Komisja Europejska przygotowuje dokument pod nazwą Biała Księga o Przyszłości Europy mający nakreślić kierunki rozwoju gospodarki naszego kontynentu w ciągu najbliższego dziesięciolecia. Dokument był wielokrotnie dyskutowany i szeroko konsultowany, a jego oficjalne przyjęcie zaplanowano na 15 grudnia 2017 r., kiedy to zbierze się w Brukseli Rada Unii Europejskiej. Wśród uczestników konsultacji wypowiadała się również główna europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie